Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters. De voorzitter van de raad/de burgemeester is adviseur. De griffier is adviseur en secretaris van het presidium.

Taken van het presidium

  • Stelt de jaarplanning van de raad en de raadscommissies vast.
  • Neemt beslissingen over de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies voor zover het niet de taken van de agendacommissie betreft.
  • Is het overlegplatform namens de raad voor spoedeisende kwesties en voor afstemmingsvraagstukken met de burgemeester.

Vergaderingen van het presidium

Het presidium vergadert in principe elke maand in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de (plaatsvervangend) voorzitters van raadscommissies, de raadsvoorzitter, 1 raadslid van een fractie die daarin nog niet vertegenwoordigd is en de gemeentesecretaris. De griffie ondersteunt de agendacommissie.

Taken van de agendacommissie

  • Stelt de conceptagenda’s vast van de commissies Ruimte, Algemeen Bestuur en Samenleving. Ook de conceptagenda voor de gemeenteraadsvergadering gaat langs de agendacommissie.
  • Selecteert onderwerpen voor de beeldvormende fase, en maakt daarbij keuzes in vorm en timing (planning).

Vergaderingen van de agendacommissie

De agendacommissie vergadert in principe elke maand in het gemeentehuis. De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar.