Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Lansingerland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op;
 • periodieke externe controle: een derde partij heeft de gemeentelijke (hoofd) website in 2018 getoetst. De verbeterpunten zijn doorgesproken met onze websiteleverancier en zijn opgepakt. Iedere 3 jaar laten we de website opnieuw toetsen;
 • interne controle vóór publicatie: onze contentredactie controleert voor publicatie de content op toegankelijkheid;
 • periodieke interne controle: onze contentredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content;
 • training werknemers: onze redacteuren gaan nog in 2020 meerdere trainingen volgen over digitale toegankelijkheid;
 • betrekken alle medewerkers: met presentaties worden alle teams geïnformeerd en via ons intranet blijven alle medewerkers op de hoogte over digitale toegankelijkheid;
 • overig: we vragen bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden.

Toegankelijkheidsverklaring www.lansingerland.nl

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Lansingerland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 • Naam website: https://www.lansingerland.nl
 • Onderzoeksdatum: 13-12-2018
 • Onderzoeksmethode: type onderzoek is niet beschreven in het rapport
 • De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die ouder zijn dan 12 maanden
 • De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM
 • Link naar de onderzoeksresultaten: Printversie (pdf) of ReadSpeakerLees document voor
 • Onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op zowel de omgeving (technische gedeelte van de website) als de informatie (content) van deze website. Het gaat hierbij om informatie op onze eigen websites en informatie op websites van onze partners waar wij via een link naar verwijzen.

Het hoofddomein is https://www.lansingerland.nl.

De subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

Nalevingsstatus

Gemeente Lansingerland verklaart dat de website www.lansingerland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit het toegankelijkheidsonderzoek blijkt dat de genoemde website nog niet op alle punten aan de richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1 voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Actiepunten die de webbouwer heeft kunnen oppakken, zijn opgepakt. Wij hebben ook maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neemt u dan contact met ons op. Op www.lansingerland.nl/contact ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Toelichting op de nalevingsstatus

De website www.lansingerland.nl voldoet gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen. In deze paragraaf vermelden we welke maatregelen we nemen en binnen welke termijn ze worden uitgevoerd.

PDF-bestanden

De pdf-bestanden op onze website voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

Oorzaak: voor het opstellen van documenten maken we gebruik van sjablonen. Die vormen de basis voor een pdf. Deze sjablonen zijn nog niet ingericht om een digitaal toegankelijk document te genereren.

Gevolg: een aantal gepubliceerde pdf-bestanden zijn niet digitaal toegankelijk.

Alternatief: wilt u de informatie uit één van onze pdf-bestanden op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij naar een passende oplossing.

Maatregel: we nemen verschillende maatregelen om pdf-bestanden te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

 • De inhoud van veel pdf-bestanden laten we voorlezen. We maken hiervoor gebruik van de diensten van ReadSpeaker.
 • We zetten veelgebruikte pdf-bestanden om in toegankelijke documenten of publiceren het in html-tekst.
 • Sjablonen passen we aan, zodat daarmee toegankelijke pdf-documenten gemaakt kunnen worden.
 • Onze medewerkers informeren en trainen we om digitaal toegankelijke documenten te maken.

Planning: we streven ernaar dat aan het einde van 2021 alle op de website geplaatste pdf-bestanden digitaal toegankelijk zijn.

Online formulieren

Naast aanvraagformulieren in pdf-formaat bieden we op onze website online formulieren aan. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Zaaksysteem.nl. De online formulieren voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld niet alle formulieren volledig worden voorgelezen.

Oorzaak: de screenreader (ReadSpeaker) op onze website leest de formulieren niet voor. Dit is technisch nog niet mogelijk.

Gevolg: de formulieren worden niet voorgelezen.

Alternatief: screenreader van iOs of de browser Chrome lezen de formulieren wel voor. Heeft u moeite met het invullen van een formulier? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Een van onze medewerkers helpt u dan met het invullen van het formulier.

Maatregel: we hebben contact met de leverancier. Die heeft aangegeven bezig te zijn met het uitvoeren van een audit voor de WCAG 2.0. Wijzigingen die hieruit voortkomen pakt de leverancier op. Ook werken ReadSpeaker en Zaaksysteem.nl eraan om de online formulieren te laten voorlezen.

Planning: wij streven er naar dat aan het begin van 2021 de formulieren worden voorgelezen.

Afsprakenmodule

Iedereen die met ons online een afspraak regelt, maakt hiervoor gebruik van de afsprakenmodule van JCC Software. Die voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Het is op dit moment technisch alleen mogelijk voor de bezoeker om het contrast aan te passen.

Oorzaak: de screenreader op onze website kan de informatie niet voorlezen. Dit is technisch nog niet mogelijk.

Gevolg: de informatie wordt niet voorgelezen.

Alternatief: heeft u moeite om via onze website een afspraak te maken? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Een van onze medewerkers helpt u dan met het maken van een afspraak.

Maatregel: we hebben contact met de leverancier om de software te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Planning: wij streven er naar dat in het eerste kwartaal van 2021 de software voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Verbetertrajecten voor de subdomeinen

We zijn verantwoordelijk voor de onderstaand genoemde subdomeinen. Wij voeren gesprekken met leveranciers van deze domeinen om de website digitaal toegankelijk te maken. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om in 2022 alle subdomeinen te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen, tenzij hieronder anders is vermeld.

In onderstaand overzicht is per subdomein vermeld of deze wel of niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Werken in Lansingerland

Naam website: https://www.werkeninlansingerland.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De omgeving van onze vacaturewebsite www.werkeninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. Meer informatie over de status van de digitale toegankelijkheid van deze website leest u in de gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Ibabs B.V.

Naam website: https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=lansingerland

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De omgeving van ibabs.eu is nog niet volledig digitaal toegankelijk. We voeren hier overleg over met de leverancier. Die heeft aangegeven een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. We streven er naar dat deze omgeving en de documenten op deze website begin 2021 toegankelijk zijn. Wilt u de informatie uit één van deze documenten – bijvoorbeeld een raadsagenda, raadsvoorstel of verslag – op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing.

Afsprakenmodule

Naam website: https://www1.lansingerland.nl/InternetAppointments/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Iedereen die met ons online een afspraak regelt, maakt hiervoor gebruik van de afsprakenmodule van JCC Software. Die voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Het is op dit moment technisch alleen mogelijk voor de bezoeker om het contrast aan te passen. De informatie kan niet worden voorgelezen door een screenreader. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. De website voldoet wel aan de technisch eisen voor digitale toegankelijkheid.

Website Collegeprogramma 2018 – 2022

Naam website: https://lansingerland.maglr.nl/9093/college

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last?’: nee

Deze omgeving is niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier en bekijken alternatieven om de informatie die wordt getoond op deze website toegankelijk te publiceren.

Website voor verloren of gevonden voorwerpen

Naam website: http://www.verlorenofgevonden.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet aan de technische eisen. We onderhouden contact met de leverancier om de website volledig toegankelijk te maken. De leverancier heeft bericht dat nog gewerkt wordt aan de toegankelijkheid van deze website en het testen ervan. De leverancier verwacht op korte termijn de vernieuwde toegankelijke website te presenteren.

Plattegrond met wegwerkzaamheden op https://www.lansingerland.nl

Naam website: https://melvin.ndw.nu/public;sw=51.959215,4.426318;ne=52.058562,4.566217

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website toont alle wegwerkzaamheden in onze gemeente. Dit doen we door middel van een plattegrond. We bieden op onze website als alternatief een webpagina waarin alle wegwerkzaamheden in html-tekst is weergegeven: https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/wegwerkzaamheden/.

Website Wonen in Lansingerland

Naam website: https://woneninlansingerland.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De website www.woneninlansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We onderzoeken de mogelijkheid of deze website onderdeel uit kan maken van ons hoofddomein www.lansingerland.nl.

Website Bedrijventerreinen

Naam website: https://www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De website www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We onderzoeken de mogelijkheid of deze website onderdeel uit kan maken van ons hoofddomein www.lansingerland.nl.

Webcast raads- en commissievergaderingen

Naam website: https://channel.royalcast.com/gemeentelansingerland/#!/upcoming

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website om onze raads- en commissievergaderingen te kunnen uitzenden voldoet technisch aan de eisen. Vanaf september 2020 worden onze raads- en commissievergaderingen achteraf ondertiteld.

Website De Groenzoom

Naam website: https://www.degroenzoom.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De website www.degroenzoom.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving eind 2020 digitaal toegankelijk is.

Website Mijn Vogelbuurt

Naam website: https://www.mijnvogelbuurt.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: ja

De website www.mijnvogelbuurt.nl is een tijdelijke projectwebsite die niet digitaal toegankelijk is. Intern en met de externe leverancier zijn wij aan het bekijken wat we met deze website gaan doen. Duidelijk is dat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere toegankelijkheidseisen niet in verhouding staan tot de organisatorische en financiële moeite die dat kost.

Website ruimtelijke plannen Lansingerland

Naam website: https://1621.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Toegankelijkheidsstatus: eerste maatregelen genomen (C)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website toont alle ruimtelijke plannen van gemeente Lansingerland en maakt vooral gebruik van kaartmateriaal. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring (2017) van deze website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/docs/over/Toegankelijkheidsverklaring.pdf

Website Lansingerland Beweegt

Naam website: https://www.lansingerlandbeweegt.nl  

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website toont alle activiteiten op het gebied van sporten en bewegen in Lansingerland. De website is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier.

Website Mijn Afvalwijzer

Naam website: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet volledig (A)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek.

Bekendmakingen van Lansingerland

Naam website: https://www.overheid.nl    

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Bekendmakingen publiceert de gemeente op de genoemde website. Deze omgeving voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring die gepubliceerd is op overheid.nl.

Digitale nieuwsbrief Lansingerland

Naam website: https://nieuws.lansingerland.nl/aanmelden/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De omgeving van nieuws.lansingerland.nl waar iedereen die zich wil abonneren op onze digitale nieuwsbrief zich kan aanmelden, is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hierover in gesprek met de leverancier.

Website Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Naam website: https://www.svhw.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De omgeving van svhw.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier.

Overige websites

Sommige organisaties bieden op hun website diensten aan vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Hoewel wij geen zeggenschap hebben in het digitaal toegankelijk maken van deze websites, voeren wij wel het gesprek met deze organisaties over het belang van digitale toegankelijkheid en de noodzaak tot het digitaal toegankelijk maken van de website en de geplaatste informatie. Het gaat om de volgende websites:

 • http://www.a13a16rotterdam.nl/default.aspx
 • http://www.a16rotterdam.nl
 • http://www.annefrankschool.nl
 • http://www.argo8.nl
 • https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
 • http://www.3bnl
 • http://www.3bwonen.nl
 • http://www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl
 • http://www.bergscheplas.nl
 • http://www.bespaarlokaal.nl
 • http://www.bibliotheekoostland.nl
 • http://www.bijenlandschap.nl
 • http://www.bijenzwerm.nl
 • http://www.bodemloket.nl
 • http://www.bodemloket.nl/kaart
 • http://www.bruisend-bergschenhoek.nl
 • http://www.bshetbaken.nl
 • http://www.buurtbemiddelinglansingerland.nl
 • http://www.cbsboterdorp.nl
 • http://www.cbsdeacker.nl
 • http://www.cbsdepoort.nl
 • http://www.cbsderegenboog.net
 • http://www.cbsdewiekslag.net
 • http://www.cdalansingerland.nl
 • http://www.cjglansingerland.nl
 • http://www.coordinator@shm-lansingerland.nl
 • http://www.daltondeklipper.nl
 • http://www.debinnentuin.com
 • http://www.degoudengriffel.nl
 • http://www.dekwakelschool.nl
 • http://www.delevendetuin.nl
 • http://www.depoolster.nl
 • http://www.destaduit.nl
 • http://www.destervanberkel.nl
 • http://www.dieballongaatnietop.nl
 • http://www.dock3b.nl
 • http://www.doolhoflansingerland.nl
 • http://www.drenkeling.nl
 • http://www.eelcokoppelaar.nl
 • http://www.energieloket.nl
 • http://www.energieloketlansingerland.nl
 • http://www.facebook.com/JongerenwerkLG/
 • http://www.funda.nl
 • http://www.gbskoninginbeatrix.nl
 • http://www.gebiedsmanagers.nl
 • http://www.gemeentewijzer.nl
 • http://www.geodatabank.nl
 • http://www.geoinfra.nlbedrijvenpark
 • http://www.gezondverzekerd.nl/lansingerland
 • http://www.ggd.nl
 • http://www.ggd.rotterdam.nl
 • http://www.gratisvog.nl
 • http://www.gripp.nl
 • http://www.groot-rotterdam.nl
 • http://lansingerland.buurttoezicht.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
 • http://markboninsegna.nl/wordpress/
 • http://pand58.life
 • http://restaurantmeerenbos.nl
 • http://speelhut.nl
 • http://vastgoedscanner.nl/hoe-werkt-het/
 • http://viplansingerland.nl/1-home
 • http://wijwijs.nl

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door de burgemeester en gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.