Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Lansingerland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • periodieke externe controle: een derde partij heeft de gemeentelijke (hoofd) website in 2021 getoetst. De verbeterpunten zijn doorgesproken met onze websiteleverancier en zijn opgepakt. Iedere 3 jaar laten we de website opnieuw toetsen. De volgende toets vindt plaats in 2024
 • interne controle vóór publicatie: onze contentredactie controleert voor publicatie de content op toegankelijkheid
 • periodieke interne controle: onze contentredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
 • training werknemers: onze redacteuren volgen trainingen over digitale toegankelijkheid. Bekijk de behaalde certificaten: 2020-ic-37, 2020-ic-38
 • betrekken alle medewerkers: met presentaties informeren we alle medewerkers en via ons intranet blijven ze op de hoogte over digitale toegankelijkheid
 • overig: we vragen bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden

Toegankelijkheidsverklaring www.lansingerland.nl

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Lansingerland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren die (nog) niet onderzocht zijn:

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer (010) 800 40 00. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Toelichting op de nalevingsstatus

De website www.lansingerland.nl voldoet gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen. In deze paragraaf vermelden we welke maatregelen we nemen en binnen welke termijn ze worden uitgevoerd.

De pdf-bestanden op onze website voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

Wilt u de informatie uit één van onze pdf-bestanden op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar (010) 800 40 00. Samen met onze medewerkers zoeken wij naar een passende oplossing.

Maatregel: we nemen verschillende maatregelen om pdf-bestanden te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

 • Veel ontoegankelijke pdf-bestanden hebben we verwijderd.
 • De inhoud van veel pdf-bestanden laten we voorlezen. We maken hiervoor gebruik van de diensten van ReadSpeaker.
 • We zetten veelgebruikte pdf-bestanden om in toegankelijke documenten of publiceren het in html-tekst.
 • Sjablonen passen we aan, zodat daarmee toegankelijke pdf-documenten gemaakt kunnen worden.
 • Onze medewerkers informeren en trainen we om digitaal toegankelijke documenten te maken.

Planning: we streven ernaar dat eind 2023 alle op de website geplaatste pdf-bestanden digitaal toegankelijk zijn.

Naast aanvraagformulieren in pdf-formaat bieden we op onze website online formulieren aan. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Zaaksysteem.nl. De online formulieren voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van het Zaaksysteem.nl.

Planning: wij streven er naar dat eind 2023 de formulieren worden voorgelezen.

Verbetertrajecten voor de subdomeinen

We zijn verantwoordelijk voor de onderstaand genoemde subdomeinen. Wij voeren gesprekken met leveranciers van deze domeinen om de website digitaal toegankelijk te maken. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om in 2024 alle subdomeinen te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen, tenzij hieronder anders is vermeld.

In onderstaand overzicht is per subdomein vermeld of deze wel of niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Status toegankelijkheidslabel van Werken voor Lansingerland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naam website: https://www.werkenvoorlansingerland.nl

De vacaturewebsite is in mei 2022 gelanceerd. Er vindt in 2024 toegankelijkheidsonderzoek plaats. Bij de bouw van de website is rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

Naam website: https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De omgeving van ibabs.eu is nog niet volledig digitaal toegankelijk. We voeren hier overleg over met de leverancier. We verwachten dat deze website medio 2024 digitaal toegankelijk is. Kunt u de bestanden op deze website niet gebruiken, bijvoorbeeld een raadsagenda, raadsvoorstel of verslag – dan kunnen we u die op een andere manier aanbieden. Neem hiervoor dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar (010) 800 40 00. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing.

Naam website: https://www1.lansingerland.nl/InternetAppointments/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Iedereen die met ons online een afspraak regelt, maakt hiervoor gebruik van de afsprakenmodule van JCC Software. Die voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Het is op dit moment technisch alleen mogelijk voor de bezoeker om het contrast aan te passen.

Heeft u moeite om via onze website een afspraak te maken? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar (010) 800 40 00. Een van onze medewerkers helpt u dan met het maken van een afspraak.

We hebben contact met de leverancier om de software over de digitale toegankelijkheid. Wij streven er naar dat in 2024 de software voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Naam website: https://lansingerland.speeltuinchef.nl/

Teogankelijkheidsstatus: voldoet volledig (A)

Beroep op ‘onevenredige last?’: nee

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek naar deze website.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring in het toegankelijkheidsregister.

Status toegankelijkheidslabel van Verloren of Gevonden. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naam website: http://www.verlorenofgevonden.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet aan de technische eisen. We onderhouden contact met de leverancier om de website volledig toegankelijk te maken. De leverancier heeft in juni 2022 toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren. Het toegankelijkheidsrapport kunt u downloaden.

Naam website: https://melvin.ndw.nu/public;sw=51.959215,4.426318;ne=52.058562,4.566217

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website toont alle wegwerkzaamheden in onze gemeente. Dit doen we door middel van een plattegrond. We bieden op onze website als alternatief een webpagina waarin alle wegwerkzaamheden in html-tekst is weergegeven: https://www.lansingerland.nl/werkzaamheden/wegwerkzaamheden  

Naam website: https://channel.royalcast.com/gemeentelansingerland/#!/upcoming

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website om onze raads- en commissievergaderingen te kunnen uitzenden voldoet technisch aan de eisen. Uitzendingen van raads- en commissievergaderingen worden achteraf ondertiteld.

Naam website: https://www.degroenzoom.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

De website www.degroenzoom.nl is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier. We streven ernaar dat deze omgeving in 2024 digitaal toegankelijk is.

Naam website: https://www.lansingerlandbeweegt.nl  

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website toont alle activiteiten op het gebied van sporten en bewegen in Lansingerland. De website is nog niet digitaal toegankelijk. We zijn hiervoor in gesprek met de leverancier.

Status toegankelijkheidslabel van MijnAfvalwijzer. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naam website: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet volledig (A)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek naar deze website.

Naam website: https://www.overheid.nl    

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Bekendmakingen publiceert de gemeente op de genoemde website. Deze omgeving voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring die gepubliceerd is op overheid.nl.

Naam website: https://nieuws.lansingerland.nl/aanmelden/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet volledig (A)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek naar deze website.

Naam website: https://www.svhw.nl

Toegankelijkheidsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring in het toegankelijkheidsregister.

Status toegankelijkheidslabel van Begrotingsapp Lansingerland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Naam website: https://lansingerland.begrotingsapp.nl/

Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)

Beroep op ‘onevenredige last’?: nee

We zijn in gesprek met de leverancier over het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek.

Toegankelijkheidsverklaring intranet

Status toegankelijkheidslabel van Verklaring van intranet. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Bekijk de uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek voor deze website.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door de burgemeester en gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2023.