Privacyverklaring

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze dienstverlening op de website verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens die de gemeente verwerkt

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail.

De gemeente Lansingerland verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn.

Bij de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt u denken aan uw: naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële informatie, Burgerservicenummer (BSN), biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

Daarnaast verwerkt de gemeente ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van diensten op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn medische gegevens en/of justitiële gegevens. Bijzondere persoonsgegevens krijgen door de wet extra bescherming vanwege een grotere mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente is beschreven in het ‘Register verwerkingen van persoonsgegevens gemeente Lansingerland’. Hierin zijn de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht en is beschreven welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden. Dit register is binnenkort digitaal beschikbaar.

Verantwoordelijkheid

De uitgangspunten om te waarborgen dat de gemeente persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en veilig verwerkt zijn neergelegd in het ‘Privacybeleidskader 2018’ van de gemeente Lansingerland. Het college van Burgemeester en Wethouders is eindverantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Afdelingshoofden zijn feitelijk verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens op afdelingsniveau. Alle medewerkers hebben een ambtseed of –gelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding, zodat zij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente Lansingerland verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 • het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • uw vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak);
 • contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • het afhandelen van uw betaling of uitkering;
 • verzenden nieuwsberichten;
 • om u te informeren over de voortgang van uw lopende zaken met de gemeente.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gemeente Lansingerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

De gemeente Lansingerland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Lansingerland blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Lansingerland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons ‘Informatiebeveiligingsbeleid’. Dit beleid is conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente;
 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat er mee gebeuren?
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens.

Digitaal verzoek

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wil weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u deze gegevens inzien door in te loggen op de website van Mijn Overheid. U moet inloggen met uw DigiD.

U kunt een verzoek om inzage persoonsgegevens indienen. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. U doet dit door het formulier Verzoek inzage persoonsgegevens  in te vullen.

Heeft u geen DigiD-inlogcode, dan kunt u ook een schriftelijk verzoek om inzage sturen naar:

Gemeente Lansingerland
t.a.v. het college van B&W
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode en woonplaats

Wanneer u gebruik wilt maken van uw overige privacyrechten, dan kunt u hiervoor eveneens een schriftelijk verzoek indienen.

Cookies

Lansingerland.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst en die de website vervolgens weer kan raadplegen. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

 • Om de website goed te laten werken. De cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren of onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
 • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Lansingerland.nl maakt gebruik van Siteimprove. Siteimprove verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op uw behoeften.

De gemeente Lansingerland kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden

Meer informatie over privacy

De gemeente Lansingerland heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Lansingerland kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@lansingerland.nl.

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen.

Mochten we er met u niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om vervolgens een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Lansingerland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze openbaar bekend worden gemaakt.