Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe onze gemeente dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. En houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We leggen alleen die gegevens vast wat echt nodig is.

U kunt onze privacybeleidskader 2019 (pdf, 268 kB) bekijken. Hierin zijn de uitgangspunten vermeld om te waarborgen dat we uw persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en veilig verwerken.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursorganen die plaatsvinden binnen de gemeente Lansingerland.

Verantwoordelijkheid

Onze bestuursorganen zijn allemaal verantwoordelijk voor een zorgvuldig omgang met persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, uitvoeren. De bestuursorganen zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De teamleiders zijn feitelijk verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens op teamniveau.

Doel en grondslag

We mogen als gemeente alleen gegevens verzamelen als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd.

Verwerking persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonsgegevens die kloppen en volledig zijn en minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Alle medewerkers hebben een ambtseed of –gelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding, zodat zij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Daarnaast beveiligen we alle persoonsgegevens. Zo kunnen personen die geen rechten hebben tot toegang tot de gegevens geen inzage krijgen of wijzigingen aanbrengen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij ons uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Tenslotte kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Verzoek indienen

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen voor inzage in uw persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze gemeente kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@lansingerland.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze openbaar bekend worden gemaakt.

Cookies

Lansingerland.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan Lansingerland.nl gebruikt de gemeente alleen voor niet tot u herleidbare (bezoekers)statistieken. Gemeente Lansingerland gebruikt gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Lansingerland.nl maakt hiervoor gebruik van Siteimprove en heeft een aantal acties ondernomen om de privacy van bezoekers te waarborgen:

  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
  • De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen (‘gegevens delen’ is uitgeschakeld).
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van Google-diensten.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft dan mogelijk wel gevolgen voor het gebruiken van onze website.