Privacyverklaring

De gemeente Lansingerland werkt met persoonsgegevens van medewerkers, partners en natuurlijk van u als burger. Persoonsgegevens worden verzameld om de wettelijke taken uit te voeren. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgaat.

Privacybeleid

Technische ontwikkelingen en een steeds meer digitale overheid stellen nieuwe eisen aan de bescherming van uw gegevens. De gemeente is zich hiervan bewust en zorgt dat uw gegevens beschermd blijven. Dat gebeurt onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole. In het Privacybeleid van de gemeente Lansingerland is vastgelegd hoe wij omgaan met persoonlijke informatie van onze burgers.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners van onze gemeente. Denk hierbij aan gegevens zoals naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is.

Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor onze taken en verplichtingen. Als u bijvoorbeeld een paspoort of subsidie aanvraagt of verhuist naar onze  gemeente, dan gebruiken wij als gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Uw contactgegevens hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zo zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Dit zijn persoonsgegevens zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Het kan zijn dat wij gegevens gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen.

Daarnaast verwerkt gemeente Lansingerland persoonsgegevens bij het opsporen van strafbare feiten. Deze persoonsgegevens noemen we politiegegevens. De verwerking daarvan valt onder de Wet Politiegegevens (hierna: Wpg). De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) helpen de politie bij het opsporen van strafbare feiten.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Dataminimalisatie

De gemeente Lansingerland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het vastgestelde doel. Als wij een taak goed kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te gebruiken of door algemene gegevens te gebruiken die niet naar personen te herleiden zijn zullen wij dat doen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De gemeente heeft regels over hoe lang gegevens bewaard mogen worden, afhankelijk van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Deze regels volgens de wettelijke richtlijnen zoals vastgelegd in de Archiefwet. De bewaartermijnen van archiefstukken staan in de gemeentelijke selectielijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

E-mail archivering

Veel informatie wordt uitgewisseld via e-mailberichten. Dit is relatief kwetsbare informatie die soms moeilijk terug te vinden is of verloren gaat. Daarom bewaren wij de informatie van de e-mailboxen van al onze medewerkers voor tenminste 7 jaar. Dit helpt ons de gemeentelijke administratie betrouwbaar te houden en op een goede manier te beheren. We hebben zicht op onze communicatie met u en kunnen hier al dan niet op verzoek op terugvallen.

E-mailverkeer van en aan Burgemeester en wethouders, directieleden en de Griffier hebben een andere status. Dat komt omdat deze personen belangrijk zijn in de besluitvormingstrajecten van de gemeente. Vrijwel alle belangrijke keuzes en beslissingen komen samen bij deze functionarissen. Daarom bewaren wij deze e-mail voor altijd. Om de informatie toegankelijk, zichtbaar en leesbaar te houden wordt deze bewaard in een digitaal depot. Na 10 jaar valt de informatie onder de openbaarheidsregels van de Archiefwet en is de informatie toegankelijk voor publieke inzage.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken kunt u een aantal rechten uitoefenen.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Lansingerland heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze FG is de interne toezichthouder en adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en geeft onafhankelijk advies aan de organisatie. De FG controleert of de gemeente zich aan de wet houdt en analyseert en beoordeelt gegevensverwerkingen. Ook geeft hij informatie, adviezen en aanbevelingen aan de organisatie om de naleving van de privacywetgeving te waarborgen​. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze gemeente kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@Lansingerland.nl.

Verwerken persoonsgegevens bij bezoek aan Lansingerland.nl

Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan Lansingerland.nl gebruikt de gemeente alleen voor niet tot u herleidbare (bezoekers)statistieken. De gemeente gebruikt gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Lansingerland.nl maakt hiervoor gebruik van Siteimprove en heeft een aantal acties ondernomen om de privacy van bezoekers te waarborgen:

  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
  • De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen (‘gegevens delen’ is uitgeschakeld).
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van Google-diensten.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft dan mogelijk wel gevolgen voor de prestaties van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of de wet te weerspiegelen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonsgegevens beschermen.

Als u nog vragen heeft

Heeft u nog vragen over hoe de gemeente met uw persoonlijke gegevens omgaat? Dan kunt u contact opnemen via:

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente uw gegevens behandelt of uw verzoeken afhandelt, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente. Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy.