Locatie langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Sporthoeklaan – Stand van zaken (28 september 2022)

Op 22 september heeft gemeente Lansingerland een financiële toezegging gekregen van het Rijk om te starten met de bouw van langdurige opvang voor 150 ontheemden uit de Oekraïne en 80 lokale spoedzoekers.

Wat gebeurde er de maanden hiervoor?

Op dit moment wordt aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek een langdurige opvang voor Oekraïners (LOO-1) gebouwd. In totaal komen er 132 woningen, waarvan 150 bestemd zijn voor LOO en zo’n 80 voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Het zijn sociale huurwoningen die worden verhuurd door 3B Wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de toewijzing van de woningen aan Oekraïners. De mensen die wonen bij Lansingerlandse gastgezinnen worden als eerste benaderd.

Het gaat in totaal om 132 woningen met:

  • 88 1-kamer woningen
  • 36 2-kamer woningen
  • 8 3-kamer woningen
  • 6 blokken, waarvan 5 met 2 bouwlagen en 1 met 1 bouwlaag.

Er komen 85 parkeerplaatsen en 250 fietsparkeerplaatsen. De groenaanplant vindt later plaats, na de oplevering.

Planning: verwachte oplevering is zomer 2023. Zie ook pagina planning.

Eerdere updates

Hieronder vindt u de informatie die we hiervoor met u hebben gedeeld.

Flexwoningen

De financiële toezegging van het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) maakt het mogelijk voor Lansingerland om samen met woningcorporatie 3B Wonen deze flexwoningen, voor Oekraïners en huizen voor enkele specifieke groepen inwoners van Lansingerland die met spoed tijdelijke huisvesting zoeken, neer te zetten. De gemeenteraad heeft op 22 september unaniem 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de huisvesting van Lansingerlandse spoedzoekers.

Sporthoeklaan in Bergschenhoek

De locatie waar nu 132 flexwoningen worden gerealiseerd is: Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

Bleizo-West

Eerder werd gecommuniceerd, dat Bleizo-West als opvanglocatie was aangewezen. Dit ging om grootschalige opvang van Oekraïners. De uitwerking was helaas niet haalbaar. Daarom is er gekeken naar een alternatieve locatie. Op 5 juli is besloten de Hoeksekade, ter hoogte van Boerderij Het Lansingerland en de sportvelden, aan te wijzen als opvanglocatie met flexwoningen. Op 11 juli kwam tijdens een bijeenkomst het verzoek van omwonenden van de Hoeksekade of de locatie aan de Sporthoeklaan wellicht te gebruiken was als opvanglocatie. Uit onderzoek bleek dit inderdaad mogelijk. De beach-volleybalvereniging stond open voor verplaatsing, waardoor er ruimte ontstond voor ontwikkeling. De locatie Hoeksekade is nog steeds in beeld als tijdelijke opvanglocatie, maar wordt niet op korte termijn ontwikkeld.

Afgelopen maand is de locatie Sporthoeklaan verder uitgewerkt als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Er is verder gewerkt aan de toetsing en haalbaarheid van de locatie. Op de locatie is nu nog de beachvolleybalvereniging gevestigd. De vereniging staat open voor verplaatsing naar de andere zijde van het sportpark. Dit is positief nieuws, waardoor er ruimte ontstaat voor tijdelijke huisvesting. Het soort woningen dat gebouwd kan worden, zijn flexwoningen. Dit zijn woonunits die verplaatsbaar zijn, en daardoor duurzaam in gebruik. De bedoeling is om de huisvesting op Sporthoeklaan voor tien jaar mogelijk te maken. De locatie wordt de eerste jaren voornamelijk ingezet als langdurige opvanglocatie voor Oekraïners, in combinatie met flexwoningen voor spoedzoekers in Lansingerland. Na de opvang periode komen deze woningen ook beschikbaar voor spoedzoekers.

Op donderdag 28 juli was er weer een omwonenden bijeenkomst voor de Hoeksekade. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over een nieuwe uitwerking voor de langdurige opvang Oekraïners (LOO) in Bergschenhoek.

In een eerdere bijeenkomst (11 juli) werd de locatie Hoeksekade besproken. De concept-afbeelding werd toen gebruikt als voorbeeld van indeling van de Hoeksekade. Omwonenden en direct betrokkenen konden die avond hun feedback geven op het plan.

Tijdens deze avond bleek dat inwoners het prettiger vonden als de locatie verplaatst kon worden. Er werd geopperd of het niet op de locatie van de beachvolleybal kon. De gemeente heeft dit uitgezocht en het bleek mogelijk.

Dit betekent wel dat de beachvolleybal naar een andere geschikte locatie verplaatst moet worden. En ook de opslaglocatie van de gemeentelijke voorzieningen moet verhuizen. De afbeelding geeft een goed beeld over welke locatie het gaat. Op dit moment wordt de haalbaarheid doorgerekend. Er zijn ook gesprekken met de beachvolleybalvereniging.

Hoeksekade

De nieuwe uitwerking op Sporthoekpad/Sporthoeklaan betekent overigens niet dat de Hoeksekade geen optie meer is. Op het perceel aan de Hoeksekade rust al jaren een reservering voor uitbreiding sportpark en een randweg. De bestemming is groen en er grazen nu koeien op. Mocht er iets veranderen, dan stemt de gemeente uiteraard alles af met het recreatieschap en de eigenaar van de koeien. Maar de locatie is nog steeds een optie om tijdelijk opvang (3 tot 5 jaar) te realiseren. Dit komt omdat we niet weten hoe de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaat verlopen en hoe snel de wederopbouw gaat. Het kan zijn dat er toch nog ruimte nodig is voor opvang van de ontheemde mensen uit Oekraïne.

Planning

Vooralsnog is de planning dat er eind september/begin oktober de eerste huizen staan. De planning is onder voorbehoud van garantstelling van het Rijk en haalbaarheid van de uitvoering.

In de zomer van 2022 werd al gecommuniceerd, dat Bleizo-West als locatie voor opvang was aangewezen. Op 5 juli is ook besloten de Hoeksekade, ter hoogte van Boerderij Het Lansingerland en de sportvelden, aan te wijzen als opvanglocatie met flexwoningen. Het gaat om opvang voor 3 tot 5 jaar. En Wilderszijde wordt de locatie voor tijdelijke maatschappelijke voorzieningen. Zoals onderwijs, zorg en wijkfunctie. Ook huidige bewoners van Wilderszijde kunnen gebruik maken van deze voorzieningen. De locatie Hoeksekade is nog steeds in beeld als tijdelijke opvanglocatie, maar wordt niet op korte termijn ontwikkeld. De locatie voor de tijdelijke opvang Oekraïners die nu op haalbaarheid wordt getoetst, is: Sporthoekpad/Sporthoeklaan.