Verslag informatiebijeenkomst locatie langdurige opvang ontheemde Oekraïners (LOO2) – 28 juni 2023

De gemeente Lansingerland organiseerde op woensdag 28 juni een informatiebijeenkomst over de tweede locatie van flexwoningen voor langdurige opvang van ontheemde Oekraïners (LOO2). Voor de bijeenkomst waren zo’n 1860 omwonenden per brief uitgenodigd. De avond was ook aangekondigd via de website en de lokale krant. Het doel van deze avond was om omwonenden meer te vertellen over de stand van zaken en het proces. Daarnaast konden omwonenden vragen stellen en zorgen, ideeën en suggesties delen over de locatie, hoe ze in gesprek willen met de gemeente, en het vervolgtraject.

De bijeenkomst werd bezocht door 120 omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden. De volle zaal toonde de grote betrokkenheid van omwonenden bij het onderwerp. De gemeente waardeert dit enorm en is blij dat zoveel mensen aanwezig waren en input hebben gegeven.

Het verslag

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was plenair. Er was een interview met de burgemeester, waarin hij uitleg gaf over het proces en de afwegingen en keuzes die tot nu toe zijn gemaakt. Vervolgens gaven de projectleider en de Huischmeesters een presentatie over het project. Ook was er ruimte voor enkele verduidelijkingsvragen vanuit de zaal. In het tweede deel van de avond werden de omwonenden uitgenodigd om aan verschillende gesprekstafels hun zorgen, ideeën, kansen en suggesties te delen.

Dit is het verslag van de bijeenkomst van 28 juni. In dit verslag leest u:

 • Aanleiding
 • Een samenvatting van het eerste deel van de bijeenkomst;
 • De hoofdlijnen van de zorgen, ideeën, kansen en suggesties die door de bewoners aan de verschillende gesprekstafels zijn genoemd. Foto’s van de posters zijn bijgevoegd.
 • Verder schetsen we hier wat de volgende stappen zijn . Zoals dat ook tijdens de bijeenkomst is verteld.

U kunt hier het korte verslag van de avond lezen.

Aanleiding

Gemeente Lansingerland biedt opvang aan ontheemde Oekraïners. Ook zijn er veel mensen die met spoed een tijdelijke woonruimte zoeken (zogenaamde spoedzoekers). De gemeenteraad heeft besloten dat er twee decentrale locaties met flexwoningen komen voor opvang van ieder 100 tot 150 Oekraïense ontheemden in onze gemeente. Dit wordt gecombineerd met huisvesting voor mensen die met spoed een woning zoeken, (spoedzoekers).

Naast de locatie in Bergschenhoek is er een zoekgebied van 60 hectare (ha) aangewezen, nabij de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Daarbinnen wordt gezocht naar een geschikte plek van 2 hectare voor de tweede woonlocatie.

Samenvatting eerste deel bijeenkomst

De eerste belangstellenden kwamen rond 18.30 uur binnen in het Parochiehuis Willem Huygenz aan de Noordeindseweg. Mensen raakten direct in gesprek rondom de panelen met daarop een grote luchtfoto van de omgeving van de Noordeindseweg en het zoekgebied voor de opvanglocatie. De luchtfoto vindt u onder deze tekst.

De bijeenkomst begon met het interviewen van de burgemeester Pieter van der Stadt. Hij lichtte toe dat deze locatie gekozen is en dat daarop geen invloed mogelijk is. Dat er wel ruimte is om mee te denken over de precieze plek, hoe het gebouw er uit komt te zien en hoe de ruimte er om heen wordt ingericht. Dat we uiteraard ook weten dat bij Driehoek Noordpolder veel wordt gekeken naar verkeer en dat we daar zorgvuldig naar moeten kijken. Hij hield ook een pleidooi voor het opvangen van mensen die door oorlog huis en haard zijn kwijtgeraakt en dat het onze opdracht is hen op deze manier te helpen.

Daarna volgde er de presentaties van de projectleider en de Huischmeesters, en vragen uit het publiek ter verduidelijking. De projectleider liet als referentie zien hoe LOO1 er uit komt te zien en hoe de openbare ruimte rond de tijdelijke woningen wordt. Ook lichtte zij nog eens de randvoorwaarden toe die de basis vormden om tot deze locatie te komen. De gemeenteraad nam eerder een besluit over deze randvoorwaarden.

De Huischmeester liet zien hoe het samenleven op zo’n locatie wordt georganiseerd en welke afspraken zij maken met bewoners.

Vervolgens werden alle aanwezigen uitgenodigd om aan de verschillende tafels in gesprek te gaan. Bij een kaart van het gebied. Tijdens de informatiebijeenkomst waren er ook enkele raadsleden aanwezig en een paar mensen die politiek actief zijn. Verder was het overgrote deel omwonende en/of ondernemer.

Interview met burgemeester, Pieter van de Stadt

Het interview met burgemeester Pieter van de Stadt kunt u hieronder lezen.

Dit is een bijzondere situatie. Eind maart 2022 heeft het kabinet besloten het staatsnoodrecht in werking te doen treden. De relevante artikelen geven burgemeesters de opdracht om te zorgen voor huisvesting, medische voorzieningen, scholen etc. voor Oekraïense vluchtelingen. Ik heb dus, net als alle andere burgemeesters van Nederland, de opdracht van het Rijk gekregen om huisvesting voor ontheemde Oekraïners te organiseren.

We zijn begonnen op regionaal niveau, door te kijken wie wat kan doen, en hoe we samen dit probleem het beste kunnen aanpakken. Als Lansingerland kunnen we weinig doen aan opvang op korte termijn, omdat we hiervoor geen geschikte locaties hebben (zoals een bungalowpark of leegstaand hotel). Maar we kunnen wel iets op de lange termijn doen. Vanuit die gedachte zijn we samen met de woningbouwvereniging gaan kijken: hoe kan je dat slim doen? Er zijn namelijk heel veel mensen in onze gemeente die ook een woning nodig hebben. Zo zijn we op het idee gekomen om de langdurige opvang te combineren met de woningnood opgave die we zelf hebben. En zo mensen die met spoed een woning nodig hebben te huisvesten op dezelfde locatie, waar woningen echt voor die periode van tien tot vijftien jaar kunnen blijven staan.

Het zijn mensen uit Oekraïne die nu in een tijdelijke locatie verblijven in de regio (o.a. Schiedam en Rotterdam). En ook voor spoedzoekers: mensen die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben en deze nu niet via het reguliere circuit kunnen krijgen. Dit geldt dus ook onze eigen inwoners uit Lansingerland.

Het gaat om woonunits die zijn ontwikkeld voor de lange termijn. Ze blijven in het bezit van de corporatie. We kunnen een tijdelijke vergunning krijgen voor 15 jaar. Maar daarna gaat alles weer weg, dat is de afspraak. Het terrein wordt dus na vijftien jaar weer ‘schoon’ opgeleverd, dat is onderdeel van de business case (afspraken) die we voorleggen aan het Rijk. Vervolgens wordt er voor de units een andere locatie gezocht. Dat hoeft niet per se in Lansingerland te zijn; kan bijvoorbeeld ook in Rotterdam of in Vlaardingen zijn. Dit maakt het ook duurzaam en rendabel.

Voor de Oekraïense ontheemden wordt alles door het Rijk betaald. Voor de mensen die met spoed een woning zoeken (‘spoedzoekers’) betalen we zelf ook mee, omdat het huisvesting van onze eigen inwoners betreft. We dragen bij aan het gedeelte dat voor de corporatie niet met de huur terug te halen is.

De locatie staat vast: het zoekgebied van 60 ha nabij de Noordeindseweg. De reden dat deze locatie is gekozen, in plaats van een andere locatie, is dat alle andere locaties een bestaande woningbouw agenda hebben. En we willen deze opvang niet ten koste laten gaan van bestaande woonplannen, want die hebben we veel te hard nodig. Voor deze locatie is er geen woningbouwagenda. De grond is bestemd als bouwgrond voor kassen, en dat blijft zo.

Wat ook vaststaat is het aantal mensen dat er komt wonen: zo’n 150 Oekraïense ontheemden en zo’n 80 spoedzoekers. Dat zijn individuen, maar ook gezinnen. Dus de locatie en het aantal mensen hebben we met de gemeenteraad afgesproken. En de tijdelijkheid staat vast: maximaal 15 jaar.

Binnen het zoekgebied van 60 ha hebben we ongeveer 2 ha nodig voor de woningen. Wáár in het zoekgebied de locatie precies komt, hoe die wordt opgezet, wordt ontsloten voor verkeer, en op welke manier we dit alles het beste kunnen realiseren, is open voor discussie en onderzoek.

Vragen ter verduidelijking uit de zaal

Er zijn geen afspraken gemaakt met de grondeigenaar BPD over het gebruik en de bestemming van de grond in de toekomst. Als we ooit iets anders willen dan glastuinbouw dan moet gemeenteraad het bestemmingsplan wijzigen: dat kan alleen de gemeenteraad doen. We mogen de grond ‘om niet’ gebruiken. Het tijdelijke gebruik voor de opvang wordt middels een ontheffing mogelijk gemaakt. En na afloop, als de woningen weg gaan, blijft het bestemmingsplan ongewijzigd. Dus er zijn géén afspraken met de grondeigenaar.

Net als bij LOO1 loopt de procedure via de provincie, omdat de locatie naar keuze niet voor woningbouw bestemd is, maar voor glastuinbouw. We moeten daarom kunnen laten zien dat de aanvraag past binnen provinciaal beleid. Daarbij is het logisch dat het verzoek van ambtenaren is om de keuze voor de locatie zoveel mogelijk te laten passen binnen het beleid. Omdat er op alle andere mogelijke locaties binnen vijf jaar gebouwd gaat worden, zijn deze, zoals eerder aangegeven, niet geschikt, omdat hierdoor de business case naar het Rijk voor financiering niet rond zou komen. De provincie moet de opgave van het Rijk voor opvang en huisvesting faciliteren, dus de verwachting is dat diezelfde provincie de aanvraag ondersteunt.

Vlaardingen heeft inderdaad heel snel opvang kunnen realiseren voor een groot aantal ontheemde mensen. Het voornaamste verschil is echter dat onze gemeenteraad gekozen heeft voor een ander soort opvang: kleinschalige locaties, dichter bij de mensen. Bovendien is gebleken Vlaardingen geen sluitende businesscase had voor langdurige opvang. Want daarvoor is drie jaar te kort: daarna is er voor die mensen nog steeds woonruimte nodig. Het Rijk heeft flink financieel bijgedragen in Vlaardingen. Dit was een erg dure oplossing en daarom staat het Rijk deze vorm van drie jaar niet meer toe.

Als wij niet LOO2 bouwen, dan zal de woonruimte voor langdurige opvang in de reguliere woningbouw moeten worden gezocht. Dat is geen optie, want de woningnood is al zo hoog.

Ter illustratie: voor de 80 plekken voor spoedzoekers in LOO1 ontving 3B Wonen zo’n 3000 aanmeldingen van mensen die het graag wilden huren.

Het zoekgebied is zo’n 60 ha, maar we hebben maar 2 ha nodig. Dus er blijft voldoende ruimte over. Deze bijeenkomst en ook het vervolgtraject is om te kijken hoe dit kan werken, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Er is geen reden waarom de boer zijn koeien daar niet zouden kunnen blijven lopen.

Presentatie projectleider en locatiebeheer

Er werd een presentatie gegeven door de projectleider langdurige opvang José Meijboom en door Marc Ketelaar van de Huischmeesters. Zij deelden informatie over: de aanleiding en het proces rondom het locatiebesluit Noordeindseweg, de Sporthoeklaan in Bergschenhoek (LOO1), de mensen die op LOO2 zullen komen wonen, locatiebeheer, de locatie Noordeindseweg, en de globale planning van het vervolgproces.

Bekijk de PowerPoint presentatie.

Vragen ter verduidelijking uit de zaal met antwoorden van de burgemeester

Er kwam een voorstel uit de zaal om een filmpje van mevrouw Gruis te bekijken, dat de historische waarden van de grond en het gebied toont. Er werd afgesproken dat het filmpje tijdens de tweede helft van de tafels aan een van de tafels getoond zou worden. Ook heeft zij een boekje hierover overhandigd aan de projectleider. De film kunt u bekijken.

De opdracht van het Rijk staat vast dus de opvanglocatie gaat er komen. In de uitwerking van de plannen proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden met de inbreng van alle belanghebbenden. Er zijn altijd verschillende meningen, dat is een gegeven. Vandaag willen wij van u horen: wat mij betreft zou dat een goed idee zijn. Of: denk nou eens daaraan. Of: let hierop.

De input die u vanavond geeft, samen met input van andere belanghebbenden en nutspartijen, het waterschap en de provincie, alsmede de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek dat we de komende maanden gaan doen, wordt zorgvuldig geanalyseerd en gewogen. Vervolgens komen we in het najaar bij u terug. We toetsen dan of we het goed hebben begrepen en bespreken met u hoe we uw input een plek hebben gegeven in de uitwerking. Of waarom niet. Op basis van dit alles gaat het gemeentebestuur vervolgens een keuze maken.

Hoe hard we dat uiteraard allemaal hopen, is het helaas niet aannemelijk dat dat op korte termijn zo is. En dan is er ook nog de wederopbouw. Wij hebben als gemeente en gemeenschap de verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen. Bovendien hebben we een opdracht van het kabinet om deze mensen te huisvesten.


Nogmaals, we hebben goed gekeken naar alle opties en er is niet veel keuze: dit is de enige plek die geschikt is. Ik ken als historicus de waarde van het gebied, daar mag u op vertrouwen. En ik denk dat van 60 hectare een stuk van 2 hectare grond inzetten voor mensen die in nood zijn, waaronder onze eigen inwoners, van groot belang is. En dat we dit zo goed mogelijk voor iedereen willen doen, voor zover dat kan. Ik hoop daarom dat u met mij mee wil denken. Ik vraag uw vertrouwen. Vertrouw erop dat ik heel goed naar mijn inwoners luister.

Ja, ik ben het met u eens. Het gebied is lastig verkeerstechnisch te ontsluiten, dat is een uitdaging en een breder probleem in de gemeente. Daarom heb ik u en uw ideeën nodig. En als het niet veilig is dan kan het niet. Maar ik nodig u van harte uit: kijk mee wat er kan, en wat de opties zijn. En geef ook uw zorgen vandaag duidelijk aan. Daar is deze avond echt voor bedoeld.

Vorig jaar was mijn eerste voorstel om grootschalige opvang op Bleizo te realiseren. De gemeenteraad was hier niet voor en heeft bepaald dat de opvang decentraal en kleinschalig moet gebeuren. De eerste locatie was op de Hoeksekade bedacht, en is in overleg met de omgeving op de Sporthoeklaan gerealiseerd.

We gaan alle varianten zorgvuldig onderzoeken en wegen. Op basis van uw input, verder onderzoek en haalbaarheid. Het college besluit uiteindelijk. Besluiten worden niet genomen op basis van emotie of de meeste stemmen gelden, maar op basis van een zorgvuldige weging van alle ideeën, mogelijkheden en belangen.

Afronding

Vervolgens werd het eerste deel van de avond afgesloten. Er werd aangegeven dat de alle sprekers de rest van de avond rondlopen, beschikbaar voor verdere vragen.

Gesprekstafels: input van de bewoners

Tijdens de tweede helft van de avond werden de bewoners aan de verschillende gesprekstafels gevraagd om input te geven op de volgende punten:

 • Wat is er nodig?
 • Aandachtspunten vanuit bewoners gedacht
 • Voor- en nadelen van verschillende plekken
 • Ontsluiting opties (auto, fiets, voetgangers)
 • Inpassing in landschap
 • Vormgeving openbare ruimte
 • Benodigde voorzieningen
 • Locatiebeheer, contact
 • Hoe blijven we in gesprek
 • Tips om het goed/beter te doen

De belangrijkste vier reacties die naar voren kwamen:

 • Hoe zit het met een veilige verkeersontsluiting voor auto’s, voetgangers en fietsverkeer.
 • Waar komt de locatie van de woningen precies?
 • Waar gaan de mensen naar school of dokter?
 • Daarnaast maakten mensen zich zorgen over de toekomstige bewoners en mogelijke overlast.

Voor een volledig overzicht van alle zorgen, ideeën, kansen en suggesties gedeeld die door de aanwezigen aan de gesprekstafels zijn gedeeld, zie de foto’s van de flappen. De input van de gesprekstafels wordt meegenomen in de uitwerking van het verdere proces van het project.

Reactiekaarten

Mensen hadden ook de gelegenheid om hun vragen en opmerkingen op een briefkaart te schrijven. Deze werden gedurende de avond verzameld. De mensen die hier een vraag op hebben gesteld krijgen het persoonlijke antwoord via de mail. Vanwege de wet op de privacy worden deze punten hier niet met naam en toenaam weergegeven. De vragen en opmerkingen kwamen in grote lijnen overeen met de meest gehoorde reacties. Soms net even iets specifieker op adres en huisnummer.

Alle vragen en opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van het verdere proces van het project.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de nieuwsbrief? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier op onze website.

Op onze website vindt u meer informatie over het project ‘Langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne’. Vragen kunt u stellen via het mailadres: noordeindseweg@lansingerland.nl