Driehoek Noordpolder

De Driehoek Noordpolder ligt tussen de Edelsteenbuurt, het Annie M.G. Schmidtpark en de Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. Ontwikkelaar Blauwhoed meldde zich in 2018 bij ons. Blauwhoed vraagt toestemming om woningbouw mogelijk te maken. De grond is eigendom van Blauwhoed. Er is ook nog een andere eigenaar in het gebied Driehoek Noordpolder: ontwikkelaar Kalliste. Kalliste heeft dezelfde vraag aan ons gesteld in 2020.

Wij gaan deze vraag van de twee ontwikkelaars zorgvuldig onderzoeken. Dit houdt in dat wij nagaan of de vraag van Blauwhoed en Kalliste voldoet aan onze eisen en dat wij gaan bepalen aan welke uitgangspunten de ontwikkeling van Driehoek Noordpolder moet voldoen. Wij wegen daarbij alle belangen af. Na vaststelling van de zogeheten Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad, wordt een stedenbouwkundig plan en omgevingsplan opgesteld.

In 2021 heeft het college van B&W het onderzoek naar de woningbouwontwikkeling in Driehoek Noordpolder gepauzeerd. Dit vanwege de ontstane weerstand tegen de plannen en de naderende verkiezingen. Na de verkiezingen is door het nieuwe college op 7 juni 2022 besloten het planproces weer op te pakken.

Daarnaast heeft de provincie via een wettelijke procedure op 24 oktober 2022 een proactieve aanwijzing gegeven aan de gemeente voor de Driehoek Noordpolder. De aanwijzing houdt in dat de gemeente een bestemmingsplan (na inwerkingtreding van de Omgevingswet heet dit een omgevingsplan) moet vaststellen voor de realisatie van woningbouw op deze locatie met minimaal 50 sociale woningen. Wettelijk is de gemeente verplicht om aan de aanwijzing te voldoen. De gemeente heeft naar de provincie aangegeven dat overeenkomstig het collegebesluit van juni 2022 te doen met een zorgvuldig participatietraject en onder de randvoorwaarde van een passende verkeersontsluiting. 

Voor het participatietraject is een participatieplan opgesteld waarin beschreven is hoe we belanghebbenden betrekken bij de planvorming. De planvorming bestaat op hoofdlijnen uit 3 stappen:

 • Opstellen van een Nota van Uitgangspunten, dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota staan uitgangspunten op het gebied van wonen, verkeer, stedenbouw, groen/landschap, parkeren en duurzaamheid.
 • Opstellen van een Stedenbouwkundig Plan, dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit plan beschrijft en verbeeldt de gewenste inrichting van het gebied. Het bevat een tekening waarop alles wat ruimte vraagt is weergegeven, zoals bijvoorbeeld de bouwkavels, het groen, de ontsluiting/wegen, de parkeerplaatsen en het water.
 • Opstellen van een omgevingsplan, dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is het wettelijk kader voor de aanvraag van een vergunning tot bouwen. Als een aanvraag voldoet aan het omgevingsplan, moet daarvoor een vergunning worden verleend. De ontwikkelaars kunnen vervolgens gaan bouwen.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

In de afgelopen periode hebben we een drietal informatiebijeenkomsten gehad met de naar aanleiding van onze oproep samengestelde klankbordgroep. Tijdens twee van deze bijeenkomsten hebben we met de klankbordgroep verschillende thema’s besproken. Naar aanleiding van deze twee sessies hebben we een nieuw concept van de Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Op de derde en laatste bijeenkomst (pdf, 674kB) hebben we deze aangepaste NvU gepresenteerd. Tijdens deze laatste avond, als ook tot een week na de avond, kon men reageren op de NvU. De reacties zijn verwerkt in een reactiedocument (pdf, 1 MB). Naar aanleiding van de in deze reactienota beschreven reacties wordt de concept NvU van 20 september 2023, op twee onderdelen aangepast:

 • De herinrichting van de Edelsteenweg is van ambitie omgezet naar randvoorwaarde.
 • De tekst voor het beschrijven van het woningbouwprogramma (categorie betaalbaar en overig) is voor de leesbaarheid aangepast.

Op dinsdag 31 oktober 2023 heeft het college besloten de Nota van Uitgangspunten (pdf, 1MB) aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bij de Nota van Uitgangspunten zitten de volgende bijlagen:

 1. Rapportage bevindingen Werkgroep Verkeer Driehoek Noordpolder (pdf, 12 MB) d.d. 18-02-2021, inclusief bijlage beoordelingsmatrix ontsluitingsvarianten (pdf, 26 MB) d.d. 18-02-2021
 2. Beoordeling ontsluitingsvarianten Driehoek Noordpolder (pdf, 437 kB)
 3. Tijdlijn communicatie (pdf, 92 kB)
 4. Presentatie Beeldvorming proces Driehoek Noordpolder
 5. a. Verslag Webinar 8 april 2021 (pdf, 174 kB)
  b. Vraag en antwoord – webinar 8 april 2021 – Driehoek Noordpolder (pdf, 809 Kb)
 6. Participatieplan (pdf, 898 kB)
 7. Verslag 1e bewonersbijeenkomst op 18 april 2023 (pdf, 1MB)
 8. Verslag 2e bewonersbijeenkomst op 15 mei 2023 (pdf, 1MB)

Heeft u vragen over één van deze documenten of kunt u ze niet openen? Stuur dan een mail naar DNP@lansingerland.nl.

Het college heeft op 31 oktober 2023 ingestemd met de aangepaste NvU en heeft deze aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

De gemeenteraad zal op drie momenten de NvU bespreken:

 • 8 november: beeldvormende avond voor de gemeenteraad. Tijdens deze avond kreeg de raad een presentatie van de NvU en konden door raadsleden vragen gesteld worden. U kunt deze beeldvormende avond terugkijken.
 • 14 november: behandeling van de NvU in de commissie ruimte. Tijdens deze avond wordt de NvU inhoudelijk besproken. U kunt deze vergadering van de commissie ruimte terugkijken.
 • 30 november: behandeling van de NvU in besluitvormende raad. De raad besluit dan wel of niet in te stemmen met de voorgestelde NvU.

Alle hierboven genoemde bijeenkomsten met de gemeenteraad zijn openbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheid tot inspreken tijdens één of meerdere avonden kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@lansingerland.nl.

In het kader van het opstellen van een nieuwe Nota van Uitgangspunten zijn in 2023 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt u de verslagen van deze bijeenkomsten:

Verslag 18 april 2023 (pdf, 1MB)

Verslag 15 mei 2023 (pdf, 1MB)

Verslag 3 oktober 2023 (pdf, 674kB)

Bij de gemeente Lansingerland is participatie belangrijk en heeft als doel om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Voor Driehoek Noordpolder is er een participatieplan (pdf, 898 kB) opgesteld waarin uitgebreid beschreven wordt hoe we belanghebbenden betrekken bij de planvorming. In het participatieplan beschrijven we drie stappen:

 1. Via themabijeenkomsten wordt het bestaande concept Nota van Uitgangspunten (pdf, 1.2 MB), de input van de webinar van 8 april 2021 en de afgeronde verkeersstudie opnieuw kritisch bekeken. Hieruit komt een Nota van Uitgangspunten welke aan de raad wordt voorgelegd voor besluitvorming.
 2. Nadat de raad de Nota van Uitgangspunten vaststelt, wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Hiervoor organiseren we twee ontwerpbijeenkomsten. Het stedenbouwkundig plan wordt door het college vastgesteld.
 3. Tot slot wordt het stedenbouwkundig plan omgevormd naar een omgevingsplan. De raad besluit uiteindelijk of ze het omgevingsplan wel of niet willen vaststellen.

Bij het concept Nota van Uitgangspunten horen enkele bijlagen. Het gaat hier om een tijdlijn communicatie (pdf, 92 kB), een rapportage bevindingen Werkgroep Verkeer Driehoek Noordpolder (pdf 12 MB) en een plattegrond met de hoofdontsluitingen (pdf, 26 MB).

Belanghebbenden zijn per brief benaderd met de vraag of ze nog suggesties hadden voor het participatieplan. Hierop is door 10 belanghebbende gereageerd. Deze reacties hebben we verwerkt in het document ‘Beantwoording vragen/opmerkingen n.a.v. het concept participatieplan Driehoek Noordpolder‘ pdf, 515 kB). De binnengekomen reacties vormden geen aanleiding om het participatieplan aan te passen.

Daarnaast is aan belanghebbende gevraagd of ze deel wilden nemen aan de klankbordgroep. In totaal hebben we van 32 belanghebbenden te horen gekregen dat ze willen deelnemen aan de klankbordgroep. Hier zijn we als gemeente blij mee. In de klankbordgroep zitten naast meerdere bewoners uit de Edelsteenbuurt, de beide ontwikkelaars, een afgevaardigde van de provincie, een vertegenwoordiger van de Moestuinenvereninging Berkelhof, een vertegenwoordiging van Arts en Zorg, 3B Wonen en de eigenaar van de gronden ten noorden van het plangebied.

Kunt u het participatieplan en het daarbij behorende document ‘Beantwoording vragen/opmerkingen n.a.v. het concept participatieplan Driehoek Noordpolder’, de Nota van Uitgangspunten of de bijlages niet openen of heeft u hier vragen over? Stuur dan een mail naar DNP@lansingerland.nl.

In de zomer van 2020 was er een presentatie Beeldvorming proces Driehoek Noordpolder op 23 juni 2020 en een gedachtewisseling in de commissie Ruimte van 7 juli 2020.

8 april 2021 was er een webinar over Driehoek Noordpolder, deze kunt u terugkijken. Tijdens dit webinar is ingegaan op de inhoud van de Nota van Uitgangspunten en de resultaten van de werkgroep verkeer.

Bewoners konden zowel vooraf via de e-mail of tijdens het webinar van 8 april vragen stellen, suggesties geven en opmerkingen maken. Alle vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

Vraag en antwoord – webinar 8 april 2021 – Driehoek Noordpolder (pdf, 809 Kb)