Driehoek Noordpolder

De Driehoek Noordpolder ligt tussen de Edelsteenbuurt en het Annie M.G. Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs. Ontwikkelaar Blauwhoed meldde zich in 2018 bij ons. Blauwhoed vraagt toestemming om woningbouw mogelijk te maken. De grond is eigendom van Blauwhoed. Er is ook nog een andere eigenaar in het gebied Driehoek Noordpolder: ontwikkelaar Kalliste. Kalliste heeft dezelfde vraag aan ons gesteld in 2020.

Wij gaan deze vraag van de twee ontwikkelaars zorgvuldig onderzoeken. Er komt een Principebesluit door de Raad. Op dit moment is er nog niets besloten. Wij zijn dus geen initiatiefnemer. Dit houdt in dat wij nagaan of de vraag van Blauwhoed en Kalliste voldoet aan onze eisen. Past het idee binnen de ruimtelijke kaders? Past het idee in de ambities van het College? Zijn er extra woningen nodig in de gemeente? Past het in de Edelsteenbuurt? Welke belangen zijn er? Wij bekijken de vraag en wegen daarbij alle belangen af. Ook het bewonersbelang. De bewonerscommissie Edelsteenbuurt ziet de grond graag onbebouwd en groen.

Het College van B&W heeft besloten een pauze te nemen in het ontwikkelproces Driehoek Noordpolder. Na de beeldvormingspresentatie in de commissie Ruimte in 2019 zijn er de afgelopen twee jaar gesprekken gevoerd. Na het webinar van 8 april 2021 heeft er een interpellatiedebat over de participatie plaats gevonden. Op een later moment wordt de locatie Driehoek Noordpolder verder bestudeerd.

In de zomer van 2020 was er een presentatie Beeldvorming  proces Driehoek Noordpolder op 23 juni 2020 en een gedachtewisseling in de commissie Ruimte van 7 juli 2020.

Wij stellen de Nota van Uitgangspunten op. Hierin staan onze ‘huisregels’ waaraan het plan van de ontwikkelaar moet voldoen àls er toestemming wordt verleend tot woningbouwontwikkeling door de Raad. In deze Nota staan kaders onder andere op het gebied van duurzaamheid, stedenbouw, woningen, parkeren, verkeer. Wij werken aan een zorgvuldig proces om te komen tot een besluit van de gemeenteraad. Het eerste belangrijke aandachtspunt is de toegang tot de wijk. Wij willen de verschillende mogelijkheden en afwegingen over verkeer samen met de eigenaren en enkele bewoners in beeld brengen, zodat de raad dit kan meenemen in zijn besluit.

Er is nog geen beslissing door de Raad genomen. De reacties vanuit de buurt, de concept Nota van Uitgangspunten en de resultaten van de werkgroep Verkeer vormen onderdeel van de besluitvorming in de Raad.

8 april 2021 was er een webinar over Driehoek Noordpolder, deze kunt u terugkijken. Tijdens dit webinar is ingegaan op de inhoud van de Nota van Uitgangspunten en de resultaten van de werkgroep verkeer.

Na 10 minuten start het webinar. We adviseren u om in de video te klikken naar dat moment.

Bewoners konden zowel vooraf via de e-mail of tijdens het webinar van 8 april vragen stellen, suggesties geven en opmerkingen maken. Alle vragen en antwoorden zijn hier te vinden.