Driehoek Noordpolder

Tussen de Edelsteenbuurt en het Annie M.G. Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs ligt Driehoek Noordpolder. De grond heeft twee eigenaren, die zich bezig houden met de ontwikkeling van het gebied. Dit zijn ontwikkelaar Blauwhoed en ontwikkelaar Kalliste. Beide hebben de gemeente toestemming gevraagd om woningen te bouwen.

Waar staan we?

Donderdag 30 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van maximaal 175 woningen in de Driehoek Noordpolder. Dit gebied is al enige jaren aangewezen als potentieel ontwikkelgebied voor woningbouw. In de Nota van Uitgangspunten worden de thema’s “Stedenbouw en landschap”, “Wonen” “Mobiliteit” en “Duurzaamheid” beschreven. Voor verschillende thema’s worden de gewenste kwaliteiten en doelstellingen op hoofdlijnen omschreven. Dit wordt steeds verder ontwikkelt in een aantal uitgangspunten en dient als basis voor de verdere uitwerking van het plangebied. Het is nu aan de ontwikkelaars Blauwhoed en Kalliste om te komen met een stedenbouwkundig plan, dat gebaseerd is op de Nota van uitgangspunten.

2023 en 2022

30 november 2023

Gemeenteraad besluit tot bouw 140-175 woningen in Driehoek Noordpolder

Donderdag 30 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van maximaal 175 woningen in de Driehoek Noordpolder. Dit gebied is al enige jaren aangewezen als potentieel ontwikkelgebied voor woningbouw. In de Nota van Uitgangspunten worden de thema’s “Stedenbouw en landschap”, “Wonen” “Mobiliteit” en “Duurzaamheid” beschreven. Voor verschillende thema’s worden de gewenste kwaliteiten en doelstellingen op hoofdlijnen omschreven. Dit wordt steeds verder ontwikkelt in een aantal uitgangspunten en dient als basis voor de verdere uitwerking van het plangebied. Belangrijke uitgangspunten die zijn opgenomen:

 • Van het totaal aantal woningen wordt 50% in de betaalbare sector gebouwd (30% sociale huur, 20% overig betaalbaar).
 • Woningen worden maximaal 3 lagen hoog, appartementen worden maximaal 4 lagen hoog.
 • De nieuwe buurt wordt ontsloten via de naastgelegen Edelsteenbuurt.
 • Zowel de Smaragd als ook de Edelsteenweg worden heringericht.
 • 20% van het plangebied wordt ingericht als openbaar groen.
 • Aan alle zijde van het plangebied dient de wijk grotendeels omringd te met watergangen. Deze watergangen dienen natuurvriendelijke oevers te krijgen.

Meer informatie over wat een Nota van Uitgangspunten is en de door de raad vastgestelde versie vindt u onderaan deze pagina bij ‘Wat is een Nota van Uitgangspunten?’

3 oktober 2023

Derde participatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst is de concept Nota van Uitgangspunten gepresenteerd. De klankbordgroep kon tijdens deze avond en tot een week nadien hun reactie geven op de concept Nota van Uitgangspunten. Van deze avond is ook weer een verslag gemaakt (zie bijlage).

De reacties op de concept Nota van Uitgangspunten die tijdens deze avond zijn binnengekomen, zijn samen met de reacties die tot 10 november nog gegeven konden worden, samengevat en voorzien van een antwoord in de “Reactienota naar aanleiding van concept Nota van Uitgangspunten” (zie bijlage).

15 mei 2023

Tweede participatiebijeenkomst

Tijdens deze avond is eerst teruggeblikt op de eerste avond, daarna is er op basis van dilemma’s nog wat verdieping gezocht voor de verschillende thema’s. Daarbij werden de plannen voor de ontsluiting en het aantal woningen genoemd. Aan het einde van deze bijeenkomst gaf de klankbordgroep aan dat een derde bijeenkomst alleen zin heeft als er meer duidelijkheid is over de plannen. Met dit ‘huiswerk’ gaan wij aan de slag.

18 april 2023

Eerste participatiebijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst kwam de klankbordgroep samen. Het doel van de bijeenkomst was om verschillende geluiden te delen en te horen en de verschillende thema’s te bespreken. In het verslag leest u de verschillende ideeën, zorgen en kansen voor de te bouwen woningen in Driehoek Noordpolder.

7 maart 2023

Participatieplan

Bij de gemeente Lansingerland is participatie belangrijk en heeft als doel om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Voor Driehoek Noordpolder is er een participatieplan opgesteld. Hierin wordt uitgebreid beschreven hoe we iedereen die er iets mee te maken heeft betrekken bij de planvorming. 

24 oktober 2022

Proactieve aanwijzing door provincie

De provincie heeft via een wettelijk proces een proactieve aanwijzing gegeven aan de gemeente voor de Driehoek Noordpolder. De aanwijzing houdt in dat de gemeente binnen één jaar een bestemmingsplan moet vaststellen. Om te zorgen voor een gelijk verdeelde spreiding van voldoende sociale woningen in de regio, verplicht de provincie ons met deze aanwijzing tot het bouwen van minimaal 50 sociale woningen. De gemeente moet hier dus aan voldoen. De gemeente heeft naar de provincie aangegeven dat een voorwaarde is dat er een passende verkeersontsluiting is.

7 juni 2022

Besluit college oppakken proces

In 2021 heeft het college van B&W het onderzoek naar de mogelijke woningbouwontwikkeling gepauzeerd. Dit vanwege de ontstane weerstand tegen de plannen en de verkiezingen. Na de verkiezingen is door het nieuwe college op 7 juni 2022 besloten het proces weer op te pakken.

Heeft u vragen over de tijdlijn, een bestand of een vergadering? Dan kunt u een mail sturen naar dnp@lansingerland.nl.

Meepraten?

We hebben aan belanghebbende gevraagd of ze deel wilden nemen aan een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en daarbij de ontwikkelingen van het project volgen. Belanghebbenden zijn betrokken personen die te maken hebben met het proces. In totaal hebben 32 personen zich aangemeld. Hier zijn we als gemeente blij mee.

In de klankbordgroep zitten:

 • meerdere bewoners uit de Edelsteenbuurt;
 • beide ontwikkelaars;
 • een afgevaardigde van de provincie;
 • een vertegenwoordiger van de Moestuinenvereninging Berkelhof;
 • een vertegenwoordiging van Arts en Zorg;
 • 3B Wonen;
 • en de eigenaar van de gronden ten noorden van het plangebied.

Wilt u ook meedenken of aansluiten bij een klankbordgroep? Stuur dan een mail naar dnp@lansingerland.nl.

Vraag en antwoord

Een Nota van Uitgangspunten is een document waarin uitgangspunten (randvoorwaarden en ambities) beschreven staan. Deze uitgagspunten dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Voor Driehoek Noordpolder is de Nota van Uitgangspunten inmiddels vastgesteld en hier te vinden.

Heeft u vragen over één van deze documenten of kunt u ze niet openen? Stuur dan een mail naar DNP@lansingerland.nl.

Een participatieplan beschrijft de wijze waarop belanghebbenden betrokken worden bij het project (procesafspraken). Een participatieplan heeft als doel om met elkaar een open en transparant proces te doorlopen, waarbij belanghebbende hun ideeën en wensen kunnen inbrengen. Voor Driehoek Noordpolder is een participatieplan opgesteld.

Kunt u het participatieplan en het daarbij behorende document ‘Beantwoording vragen/opmerkingen n.a.v. het concept participatieplan Driehoek Noordpolder’, de Nota van Uitgangspunten of de bijlages niet openen of heeft u hier vragen over? Stuur dan een mail naar DNP@lansingerland.nl.

Nu de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad is vastgesteld, is de volgende stap het opstellen van een stedenbouwkundige plan. De ontwikkelaars zullen op basis van de Nota van Uitgangspunten een stedenbouwkundig plan gaan opstellen en deze voorleggen aan gemeente. De gemeente toetst of het opgestelde stedenbouwkundig plan voldoet aan de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan zullen, zoals beschreven in het participatieplan, belanghebbenden ook weer worden uitgenodigd om te participeren.

Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en daarbij de ontwikkelingen van het project volgen.

U kunt vragen stellen door te mailen naar dnp@lansingerland.nl.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het projectteam. U kunt het projectteam bereiken door een mail te sturen naar dnp@lansingerland.nl.

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.