Commissie Begeleidingscommissie Accountantscontrole (BAC)

De Commissie Begeleiding Accountants Controle (BAC) bestaat uit een vertegenwoordiger van de 8 politieke partijen die zitting hebben in de raad. De leden van de commissie zijn raadslid of duoraadslid. De commissievoorzitter is Jan Pieter Blonk. Hij is raadslid en geen lid van de BAC.

In de commissievergadering vormen de commissieleden hun oordeel over onderwerpen die op de agenda staan. De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. Dat doen zij door te debatteren (discussiëren) met de andere fracties en het college over bespreekpunten en raadsvoorstellen.

Duoraadsleden

In de commissie zitten naast raadsleden vaak ook duoraadsleden. Zij zijn benoemd om hun partij in het fractiewerk te ondersteunen. Zij voeren het woord in de commissie en zijn actief bij beeldvormende activiteiten van de commissie. Duoraadsleden zijn geen raadsleden en nemen dus geen deel aan de gemeenteraadsvergaderingen.

Commissiegriffier

De commissiegriffier is Bert Schouten

Informatie vergaderingen en agenda