Burgerparticipatie – Doe mee!

We zijn er als gemeente voor de inwoners. Daarbij kunnen we niet zonder hun betrokkenheid. We werken graag met elkaar samen. Zo maken we van Lansingerland een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. Dit meedenken en meedoen noemen we burgerparticipatie.

De verbinding met onze inwoners is een dwarsverband in het coalitieakkoord 2022- 2026 ‘Samen verantwoord verder’. Want Lansingerland wordt gemaakt door en met onze inwoners. Goede en passende betrokkenheid is belangrijk voor goede besluitvorming in de gemeenteraad. Als bestuur hebben wij een open houding richting de samenleving, betrekken onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium, geven ruimte aan initiatieven en geven duidelijk en begrijpelijk aan waar wel en niet over meegepraat en -beslist kan worden. En we leggen helder uit waarom.

We realiseren een duidelijke visie op burgerparticipatie, met een scherpe duiding wat we daar onder verstaan en waar en hoe we dat doen. En hoe de rollen zijn van politiek bestuur, ambtelijke organisatie, initiatiefnemers en belanghebbenden. Want we doen het samen.

Vragenlijst over Burgerparticipatie voor alle Lansingerlanders

In 2021 ontvingen alle Lansingerlandse huishoudens een brief met het verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst over Burgerparticipatie. In totaal hebben 2.525 Lansingerlanders hier gehoor aan gegeven. Wij vroegen inwoners wat zij belangrijk vinden bij het leveren van input bij projecten, plannen en het maken van beleid. En andersom, op welke manier de gemeente inwoners kan helpen bij bewonersinitiatieven. De belangrijkste resultaten van de vragenlijst vindt u op deze gemeentepagina die na het onderzoek verscheen in de lokale kranten. Het volledige onderzoeksrapport van I&O Research kunt u hier teruglezen.

Belangrijke uitkomsten, suggesties en aandachtspunten hebben we meegenomen in verdiepende gesprekken met inwoners, samenwerkingspartners, raadsleden en ambtenaren.

Resultaten verdiepende gesprekken met inwoners

Inwoners van Lansingerland verwachten van de gemeente integriteit, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en tijdigheid. Dat is het resultaat van verdiepende gesprekken die I&O research had met inwoners over burgerparticipatie. Het centrale thema tijdens deze focusgroepen was het samenwerken van inwoners met de gemeente.

Duidelijkheid over gemaakte keuzes

Inwoners willen niet alleen participeren bij een project, ze willen continu betrokken worden bij wat hun wijk of buurt aan gaat. In verschillende fasen: van in gesprek gaan over wensen en behoeften en het nemen van een besluit tot contact tijdens de uitvoering. Inwoners willen graag duidelijkheid over het proces en de gemaakte keuzes: kunnen ze invloed uitoefenen en zo ja, bij welke onderwerpen? Of gaat het alleen om informeren? En op welke momenten worden ze betrokken? Inwoners geven aan te willen begrijpen wat er gebeurt en waarom, om daarna (meer) begrip te hebben voor genomen besluiten. Zij willen graag als gelijkwaardige partner van een samenwerkende overheid gezien worden.

Het volledige onderzoeksrapport van I&O Research van de focusgesprekken kunt u hier teruglezen.

In het najaar van 2022 spreekt de gemeenteraad over de visie op burgerparticipatie en de verordening waarmee we de spelregels voor het samenwerken vastleggen. Wilt u uw mening geven over de visie? Meldt u zich dan aan bij het burgerpanel Lansingerland Peilt. U krijgt dan de enquête over de visie en kunt ons laten weten wat u van de spelregels vindt.

Op 11 mei 2022 sprak de gemeenteraad ook over burgerparticipatie. Daar legde Prof. dr. Martijn van der Steen uit dat de overheid soms een samenwerkende rol heeft en soms ook gewoon knopen moet doorhakken. U kunt zijn presentatie en het gesprek met de gemeenteraad terugkijken via onze website.

Martijn van der Steen is werkzaam bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit. Hij is gespecialiseerd in het onderwerp Burgerparticipatie en lokale democratie. 

In het najaar van 2022 spreekt de gemeenteraad over de visie op burgerparticipatie en de verordening waarmee we de spelregels voor het samenwerken vastleggen. U kunt online meekijken.

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt.

Leden van Lansingerland Peilt ontvangen circa 4 keer per jaar per e-mail een peiling met circa 10 vragen. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Lansingerlanders bruisen van de ideeën. Wij zijn trots op de betrokkenheid, creativiteit en energie van onze inwoners. Heeft u een goed initiatief om uw straat, wijk of de hele gemeente mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een initiatief waar meer Lansingerlanders blij van worden? Laat het dan aan ons weten.

Wij kijken naar de realiseerbaarheid en de meerwaarde voor Lansingerland en onderzoeken vervolgens of wij daar een aanmoedigingsbedrag voor beschikbaar kunnen stellen.

Waarover kan ik een initiatief indienen

U kunt een klein of een wat groter initiatief indienen over allerlei soorten onderwerpen, zolang het maar een toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners.

 • Initiatieven met een particulier of commercieel belang zijn uitgesloten
 • Initiatieven buiten de gemeentegrens zijn uitgesloten

Hoe kom ik aan geld voor mijn initiatief?

In principe moet u zelf in staat zijn om uw initiatief te financieren. Dit kan door het zoeken van sponsoren, subsidies vanuit de provincie, het rijk of stichtingen of door andere financieringsmogelijkheden. En misschien komt u in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van ons.

U zorgt niet alleen voor de financiering maar voert het initiatief ook zelf (of met anderen) uit. Soms kunnen wij u adviseren op bepaalde vlakken.

Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van de gemeente?

Het college van B&W kan besluiten om een aanmoedigingsbedrag voor uw initiatief beschikbaar te stellen omdat het idee goed realiseerbaar is een meerwaarde heeft voor Lansingerland. Dit bedrag kan voortkomen uit een gemeentelijke subsidie bijvoorbeeld een subsidie Levendig Lansingerland of een budget van een vakafdeling binnen de gemeentelijke organisatie dat met het onderwerp van uw initiatief te maken heeft.

Denk er wel aan dat het om een aanmoedigingsbedrag gaat waarvan we de hoogte niet direct weten. Dat wordt door een vakafdeling bepaald en het college van B&W neemt daar een definitief besluit over. De rest moet u zelf financieren.

Hoe dien ik een initiatief in?

U vult het formulier Initiatief indienen in.

In het formulier vragen wij van u:

 1. een omschrijving van uw plan
 2. een globale planning
 3. welke financieringsmogelijkheden u in gedachten heeft

Wij nemen vervolgens contact met u op om u te vertellen of en door welk vakteam uw initiatief in behandeling wordt genomen. 

Vragen

Heeft u vooraf vragen over het indienen van een initiatief, dan kunt u een mail sturen naar initiatief@lansingerland.nl of bellen met (010) 800 40 00.

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Inwoners krijgen met Right to Challenge daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk? De meeste bewonersinitiatieven kiezen bij Right to Challenge tussen de volgende mogelijkheden:

 1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk
 2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

De aanpak van Right to Challenge kan via de volgende stappen verlopen:

 1. Initiatiefnemers hebben een idee: het kan anders / beter
 2. Initiatiefnemers bepalen het draagvlak bij bewoners / gebruikers
 3. Initiatiefnemers overleggen met de gemeente (principebesluit)
 4. Initiatiefnemers werken het voorstel uit
 5. Bewoners / gebruikers besluiten samen met de gemeente
 6. Bewoners / gebruikers nemen taken en budgetten over

Meer informatie over de mogelijkheden van Right to Challenge.