Burgerparticipatie – Doe mee!

We zijn er als gemeente voor de inwoners. Daarbij kunnen we niet zonder hun betrokkenheid. We werken graag met elkaar samen aan Lansingerland. Zo maken we van Lansingerland een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. Dit meedenken en meedoen noemen we burgerparticipatie: Samen Besturen.

Wat is het

Lansingerland wordt gemaakt door en met onze inwoners. Goede en passende betrokkenheid is belangrijk voor goede besluitvorming in de gemeenteraad. Het college heeft een open houding richting de samenleving. De gemeente, betrekt haar inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium, geeft ruimte aan initiatieven en is duidelijk en begrijpelijk. Waar wel en niet over meegepraat en -beslist kan worden. En we leggen helder uit waarom.

In de visie “samen besturen” hebben we het over de normen en waarden waarmee we als gemeente samenwerken met u, de inwoners van Lansingerland. De visie vormt zo de houding van waaruit we werken. Elk participatietraject verschilt vervolgens per onderwerp, per project, of bij het maken van beleid. Participatie is maatwerk. Met deze visie als kader maken we een participatie-aanpak per onderwerp/project. De visie maakt duidelijk wat de rollen zijn van politiek bestuur, ambtelijke organisatie, initiatiefnemers en belanghebbenden. Want we doen het samen. Dat geldt ook voor de manier waarop we de visie tot stand brengen.

Waar staan we?

Mei 2023

Visie op burgerparticipatie vastgesteld

Op 25 mei heeft de gemeenteraad de visie op burgerparticipatie vastgesteld. Een mooi vertrekpunt voor het verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en de inwoners, organisaties en bedrijven in Lansingerland. De visie legt de spelregels vast voor de samenwerking.

Maart 2023

Beeldvormende avond in de gemeenteraad over visie op burgerparticipatie

Op 8 maart 2023 was er een beeldvormende avond in de gemeenteraad over de visie op burgerparticipatie. De raad besprak de uitkomsten van het onderzoek naar de visie. De uitkomst van het onderzoek is dat de inwoners van Lansingerland de kaders en uitgangspunten hetzelfde uitleggen als de gemeente. Dat is voor de samenwerking belangrijk. In mei 2023 bespreekt de gemeenteraad de visie.

December 2022

College geeft visie Burgerparticipatie ‘Samen Besturen’ vrij

In december 2022 heeft het College de visie Burgerparticipatie ‘Samen Besturen’ vrijgegeven voor gesprek met de inwoners.

De visie op hoe we als inwoner, bestuur en ambtenaren samenwerken voor Lansingerland is in concept af. Deze visie bestaat uit kaders en uitgangspunten. De kaders zijn de waarden die de gemeente Lansingerland hanteert bij burgerparticipatie. Deze kaders gebruikt de gemeente om het proces aan de voorkant vorm te geven en om achteraf te toetsen of de uitvoering voldeed aan deze kaders. De uitgangspunten geven richting aan het hoe, gedurende een participatieproces.

De kadersDe uitgangspunten
1. Inclusie1. Contact
2. Transparantie2. Ruimte
3. Efficiency3. Vooraf
4. Uitwisseling4. Passende overheid
5. Democratische vaardigheden5. Kracht van de samenleving
6. Zeggenschap6. Samen besturen
7. Betrouwbaar en voorspelbaar7. Efficiënte Participatie

I&O Research voerde in mei 2022 een onderzoek uit onder de inwoners van Lansingerland: Borgt deze visie hoe we willen samenwerken? Het resultaat van dit onderzoek vindt u op de website van Lansingerland Peilt.

Meepraten? Meld u aan voor Lansingerland Peilt

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt. Leden van Lansingerland Peilt ontvangen ongeveer 4 keer per jaar een e-mail met een peiling met gemiddeld 10 vragen. Het invullen duurt 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Op de website van Lansingerland Peilt vindt u ook de resultaten terug van eerder gehouden peilingen.

Vraag en antwoord

Heeft u een mening over vraagstukken van de gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt. Leden van Lansingerland Peilt ontvangen ongeveer 4 keer per jaar een e-mail met een peiling met gemiddeld 10 vragen. Het invullen duurt 10 minuten.

Wilt u lid worden van Lansingerland Peilt? Dat kan als u in de gemeente Lansingerland woont en 16 jaar of ouder bent.

Wilt u meepraten over andere projecten? Kijk dan bij Actueel of zoek op de projectnaam of locatie via de zoekfunctie.

Meld u aan bij Mijn Overheid voor formele berichten over uw woonomgeving. Houdt daarnaast de gemeentelijke website in de gaten en de huis-aan-huisbladen voor de actualiteit.

Vragenlijst over Burgerparticipatie voor alle Lansingerlanders

In 2021 ontvingen alle Lansingerlandse huishoudens een brief met het verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst over Burgerparticipatie. In totaal hebben 2.525 Lansingerlanders hier gehoor aan gegeven. Wij vroegen inwoners wat zij belangrijk vinden bij het leveren van input bij projecten, plannen en het maken van beleid. En andersom, op welke manier de gemeente inwoners kan helpen bij bewonersinitiatieven. Het volledige onderzoeksrapport (pdf, 1 MB) van I&O Research kunt u teruglezen.

Belangrijke uitkomsten, suggesties en aandachtspunten hebben we meegenomen in verdiepende gesprekken met inwoners, samenwerkingspartners, raadsleden en ambtenaren.

Resultaten verdiepende gesprekken met inwoners

Inwoners van Lansingerland verwachten van de gemeente integriteit, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en tijdigheid. Dat is het resultaat van verdiepende gesprekken die I&O research had met inwoners over burgerparticipatie. Het centrale thema tijdens deze focusgroepen was het samenwerken van inwoners met de gemeente.

Duidelijkheid over gemaakte keuzes

Inwoners willen niet alleen participeren bij een project, ze willen continu betrokken worden bij wat hun wijk of buurt aan gaat. In verschillende fasen: van in gesprek gaan over wensen en behoeften en het nemen van een besluit tot contact tijdens de uitvoering. Inwoners willen graag duidelijkheid over het proces en de gemaakte keuzes: kunnen ze invloed uitoefenen en zo ja, bij welke onderwerpen? Of gaat het alleen om informeren? En op welke momenten worden ze betrokken? Inwoners geven aan te willen begrijpen wat er gebeurt en waarom, om daarna (meer) begrip te hebben voor genomen besluiten. Zij willen graag als gelijkwaardige partner van een samenwerkende overheid gezien worden.

Het volledige onderzoeksrapport van I&O Research van de focusgesprekken (pdf, 783 kB) kunt u teruglezen.

De gemeente heeft daarna onderzocht of iedereen hetzelfde verstaat onder de kaders en de uitgangspunten van de visie. De uitkomst van het onderzoek is dat dat zo is. De visie is daarmee een goede basis voor afspraken over samenwerken. Het rapport van het onderzoek vindt u terug op de website van Lansingerland Peilt.

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die spelen in de gemeente? Meldt u zich dan aan bij het burgerpanel Lansingerland Peilt. U krijgt dan de enquête over de visie en kunt ons laten weten wat u van de spelregels vindt.

Op 11 mei 2022 sprak de gemeenteraad ook over burgerparticipatie. Daar legde Prof. dr. Martijn van der Steen uit dat de overheid soms een samenwerkende rol heeft en soms ook gewoon knopen moet doorhakken. U kunt zijn presentatie en het gesprek met de gemeenteraad terugkijken via onze website.

Martijn van der Steen is werkzaam bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit. Hij is gespecialiseerd in het onderwerp Burgerparticipatie en lokale democratie. 

In het najaar van 2022 sprak de gemeenteraad over de visie op burgerparticipatie en de verordening waarmee we de spelregels voor het samenwerken vastleggen. U kunt dit terugkijken.

Lansingerlanders bruisen van de ideeën. Wij zijn trots op de betrokkenheid, creativiteit en energie van onze inwoners. Heeft u een goed initiatief om uw straat, wijk of de hele gemeente mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een initiatief waar meer Lansingerlanders blij van worden? Laat het dan aan ons weten.

Wij kijken naar de realiseerbaarheid en de meerwaarde voor Lansingerland en onderzoeken vervolgens of wij daar een aanmoedigingsbedrag voor beschikbaar kunnen stellen.

Waarover kan ik een initiatief indienen

U kunt een klein of een wat groter initiatief indienen over allerlei soorten onderwerpen, zolang het maar een toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners.

 • Initiatieven met een particulier of commercieel belang zijn uitgesloten
 • Initiatieven buiten de gemeentegrens zijn uitgesloten

Hoe kom ik aan geld voor mijn initiatief?

In principe moet u zelf in staat zijn om uw initiatief te financieren. Dit kan door het zoeken van sponsoren, subsidies vanuit de provincie, het rijk of stichtingen of door andere financieringsmogelijkheden. En misschien komt u in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van ons.

U zorgt niet alleen voor de financiering maar voert het initiatief ook zelf (of met anderen) uit. Soms kunnen wij u adviseren op bepaalde vlakken.

Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van de gemeente?

Het college van B&W kan besluiten om een aanmoedigingsbedrag voor uw initiatief beschikbaar te stellen omdat het idee goed realiseerbaar is een meerwaarde heeft voor Lansingerland. Dit bedrag kan voortkomen uit een gemeentelijke subsidie bijvoorbeeld een subsidie Levendig Lansingerland of een budget van een vakafdeling binnen de gemeentelijke organisatie dat met het onderwerp van uw initiatief te maken heeft.

Denk er wel aan dat het om een aanmoedigingsbedrag gaat waarvan we de hoogte niet direct weten. Dat wordt door een vakafdeling bepaald en het college van B&W neemt daar een definitief besluit over. De rest moet u zelf financieren.

Hoe dien ik een initiatief in?

U vult het formulier Initiatief indienen in.

In het formulier vragen wij van u:

 1. een omschrijving van uw plan
 2. een globale planning
 3. welke financieringsmogelijkheden u in gedachten heeft

Wij nemen vervolgens contact met u op om u te vertellen of en door welk vakteam uw initiatief in behandeling wordt genomen. 

Vragen

Heeft u vooraf vragen over het indienen van een initiatief, dan kunt u een mail sturen naar initiatief@lansingerland.nl of bellen met (010) 800 40 00.

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Inwoners krijgen met Right to Challenge daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.

Maar hoe werkt het in de praktijk? De meeste bewonersinitiatieven kiezen bij Right to Challenge tussen de volgende mogelijkheden:

 1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zélf uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk
 2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd

De aanpak van Right to Challenge kan via de volgende stappen verlopen:

 1. Initiatiefnemers hebben een idee: het kan anders / beter
 2. Initiatiefnemers bepalen het draagvlak bij bewoners / gebruikers
 3. Initiatiefnemers overleggen met de gemeente (principebesluit)
 4. Initiatiefnemers werken het voorstel uit
 5. Bewoners / gebruikers besluiten samen met de gemeente
 6. Bewoners / gebruikers nemen taken en budgetten over

Meer informatie over de mogelijkheden van Right to Challenge.

U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop de gemeente heeft gehandeld.