Algemene informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de flexwoningen die langdurig extra ruimte voor tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen bieden. Door extra (doorstroom)woningen te laten bouwen, ontlasten we de reguliere woningmarkt.

Toewijzing en bewoners van flexwoningen

Als uitgangspunt wordt het programma van Sporthoeklaan genomen, daar wonen 150 Oekraïners en ongeveer 78 spoedzoekers. In overleg met de woningbouwcorporatie wordt het toewijzingsbeleid uitgewerkt, daarbij wordt ook gekeken hoe de juridische mogelijkheden voor lokaal toewijzen worden ingezet (daarbij moet breder dan naar dit ene project worden gekeken).  

Tijdelijke flexwoningen bieden langdurig extra ruimte voor tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen. We ontlasten de reguliere woningmarkt door extra (doorstroom)woningen te laten bouwen.

De doorstroming binnen de sociale woningbouw levert per jaar circa 250-300 vrije woningen op. Dat is niet voldoende voor de vraag die er is. Die vraag bestaat uit doorstroom van mensen die al in Lansingerland wonen, starters en andere groepen zoals mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen (ook wel asielgerechtigden genoemd in de woonvisie), die ook al lokaal woningzoekende zijn.

We leveren ook een bijdrage aan onze ambitie om 300 ontheemde Oekraïners op te vangen. Alle woningen vallen onder sociale huur en zullen eigendom worden van een woningbouwcorporatie.

Uit praktijkvoorbeelden in Nederland blijkt dat de combinatie Oekraïners, statushouders en spoedzoekers goed kan werken. Uit monitoring van de tijdelijke flexwoningen op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek komt naar voren dat het goed gaat op deze locatie. Oekraïense ontheemden zijn gesetteld en nemen deel aan de maatschappij. Iedereen heeft een huisarts, kinderen gaan naar school, steeds meer mensen zijn aan het werk en volgen taalles. De mix van doelgroepen werkt goed.

Participatie

We leggen u de vormen van participatie even uit. Er zijn verschillende vormen: meeweten, meedenken, meedoen, meebeslissen. De mate van participatie van dit traject is: meeweten en meedenken.

We willen graag weten wat u van ons plan vindt en welke ideeën u erover heeft. De locatie is vastgelegd in een collegebesluit, daarover kunt u niet meepraten of meebeslissen. In een latere fase gaan we graag met u in gesprek over de aankleding van het gebied, waar geparkeerd wordt, het groen etc. Voor de duidelijkheid de locatie is dus niet iets wat ter discussie staat.

Het idee is om een klankbordgroep te organiseren om in de planuitwerking maar ook na de ingebruikname van de woningen in contact met elkaar te blijven over hoe het loopt. Hoe kijkt u naar de rol van zo’n klankbordgroep? We hebben nog niet besloten of er een klankbordgroep komt. We horen graag hoe mensen geïnformeerd willen blijven en over welke onderwerpen ze actief willen meedenken of helpen. Als een klankbordgroep nuttig is, dan organiseren we dat. Daarbij kijken we naar een goede balans van verschillende kanten van omwonenden en ondernemers uit de omgeving.