Urban Logistics Campus A12

Bleiswijk Development B.V. heeft het initiatief genomen om het voormalige Greenery terrein van een kwaliteitsimpuls te voorzien, door dit terrein te herontwikkelen naar een nieuw toekomstbestendig logistiek bedrijventerrein, genaamd  “Urban Logistics Campus A12”, hierna te noemen ULC A12.

Bleiswijk Development B.V. bestaat uit de aandeelhouders Next Level Real Estate en Wijnen Bouwgroep B.V. en wordt vertegenwoordigd door Next Level als ontwikkelaar.

De ambities van Next Level passen bij de ambities van de gemeente om van de Klappolder een modern logistiek bedrijvencentrum van de toekomst te maken. Vanuit de gemeente is daarom planologische medewerking voor de herontwikkeling toegezegd.

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Verkenning Masterplan ULC A12 vastgesteld. Op basis van dit masterplan is het bestemmingsplan opgesteld. In dit masterplan is beschreven dat Next Level met haar aanwezigheid op het bedrijventerrein Klappolder een sterke impuls van vernieuwing en schaalvergroting binnen het gebied wil realiseren. In 2022 is hier al een start mee gemaakt door het indienen van het bouwplan voor het voormalige “Spruitjesveld” langs de Rotte op basis van het geldende bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor dit bouwplan is verleend door de gemeente en de bouw hiervan is inmiddels afgerond.

Bestemmingsplanprocedure Urban Logistics Campus A12

Voor de andere, reeds bebouwde gronden, wordt voorzien in een kwaliteitsimpuls door middel van het herontwikkelen van de huidige bebouwing naar een nieuw, toekomstbestendig logistiek bedrijventerrein, genaamd de “Urban Logistics Campus A12”. Aanpassing van het geldende bestemmingsplan is voor deze ontwikkeling noodzakelijk vanwege onder andere een groter bebouwbaar oppervlak van het terrein en het gedeeltelijk hanteren van een hogere bouwhoogte. Hierdoor kan worden ingespeeld op specifieke wensen van gebruikers voor wat betreft bijvoorbeeld verregaande robotisering en automatisering. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is het Ontwerpbestemmingsplan Urban Logistics Campus A12 (ULC A12) opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ULC A12 inzien. Kies voor ‘Plannaam of -nummer’ en vul ULC A12 in. U heeft tot en met woensdag 4 oktober 2023 de gelegenheid om een een zienswijze in te dienen op dit plan. Onderaan deze pagina kunt u daarover meer informatie vinden.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het project ULC A12 dan kunt u een mailtje sturen naar het projectteam via het e-mailadres ULC@lansingerland.nl.

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten van het ontwerpbestemmingsplan u het wel of niet eens bent en waarom.

Schriftelijk door een brief te richten aan de gemeenteraad via postadres: 

Gemeente Lansingerland
t.a.v. de gemeenteraad
Team Omgevingsrecht
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Onder vermelding van zienswijze BP0219

Of monding door het maken van een afspraak via telefoonnummer 010 800 40 00 voor het indienen van een mondelinge zienswijze.