Lansingerland ontvangt constructief advies Commissie m.e.r. voor Wilderszijde

3 november 2021, 16:59 uur

De gemeente Lansingerland is blij met het positieve en bruikbare advies van de landelijke commissie m.e.r. over het milieueffectrapport voor het nieuwe bestemmingsplan Wilderszijde. De commissie heeft dit advies 2 november gepubliceerd.

Waterberging

De commissie adviseert onder meer om de eis van 10% oppervlaktewater ten behoeve van waterberging in het gebied beter te onderbouwen. Uit het milieueffectrapport zou nu niet duidelijk genoeg blijken hoe tot deze 10% is gekomen en of hierbij rekening is gehouden met de lage ligging van de wijk en nieuwe klimaatscenario’s. De Commissie m.e.r. concludeert verder dat de milieueffecten die optreden bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk goed in beeld zijn gemaakt, bijvoorbeeld op gebied van geluidhinder voor toekomstige bewoners. De commissie adviseert verder om inzichtelijk te maken welke maatregelen er mogelijk zijn om de toekomstige geluidssituatie te verbeteren. Ook wordt aandacht gevraagd voor de onderbouwing van verkeersveiligheid van de rotonde Boterdorpseweg – Zuiderparklaan – Tobias Asserlaan en voor oplossingen om deze indien nodig te verbeteren. Lansingerland wil van Wilderszijde een goede woon- en leefomgeving maken en dit advies helpt hierbij.

Handvat

Wethouder Jan-Willem van den Beukel ziet het advies als een handvat om het plan voor Wilderszijde steviger te onderbouwen. “We gaan het plan op een aantal punten aanpassen en nader toelichten. Omdat deze aanpassingen niet leiden tot essentiële wijzigingen, kijken wij met vertrouwen naar de volgende fase in de besluitvorming, de vaststelling van het bestemmingsplan in december.”

Bestemmingsplan in procedure

Afgelopen zomer bracht het college het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor Wilderszijde in procedure. De stukken lagen van 17 augustus tot en met 27 september ter inzage. In totaal zijn acht zienswijzen ingediend door zeven verschillende partijen. Daarnaast heeft de Commissie m.e.r. eind september de ontwikkellocatie bezocht en het MER met de onderliggende onderzoeken getoetst. Het gewijzigde bestemmingsplan zal in december ter bespreking in de Commissie Ruimte worden geagendeerd, waarna het ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het milieueffectrapport hoeft niet meer ter beoordeling aan de commissie m.e.r. te worden aangeboden.

Meer informatie

Meer informatie over Wilderszijde vindt u op onze website. Daar vindt u ook het volledige advies van de Commissie m.e.r.

Meer nieuws

Ondernemersloket voor duurzame dilemma’s

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2021