Financiën

Op deze pagina staan de financiële documenten. Kijk voor meer informatie ook in onze begrotingsapp.

De begroting 2024 – 2027 legt de basis voor een financiële gezonde toekomst en dus een structureel sluitende begroting voor 2024. De begroting staat dit jaar in het teken van keuzes maken. Dat zijn keuzes die pijn doen en maatschappelijke impact hebben. Keuzes waar iedereen iets van zal merken. Maar het is ook gelukt om veel van de voorzieningen in stand te houden. Door financiën vanuit het gemeentefonds, het nauwkeurig toetsen van geplande bedragen, bezuinigingen en de nodige technische aanpassingen is dit college er in geslaagd een structureel sluitende begroting op te stellen. Hiermee kunnen we de ambities voor Lansingerland als groeigemeente verder vormgeven.

Het college van burgemeester en wethouders.

Begroting 2024 infographic (PDF, 1 MB)

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering van het Rijk€ 98,7 miljoen
Lokale heffingen en overig€ 142,5 miljoen
Totaal 241,2 miljoen
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB) € 21.435
Afvalstoffenheffing € 6.723
Rioolheffing € 7.273
Bouwleges en overige leges€ 2.520
Hondenbelasting€ 368
Lijkbezorgingsrechten€ 240
Precariobelasting€ 45
Marktgelden€ 71
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Hoeveel betaal ik in 2024?

Lokale heffingenBedragen in euro’s
Onroerende-zaakbelasting (OZB) per huishouden (WOZ-waarde € 479.000) € 373,62
Afvalstoffenheffing per huishouden€ 272,51
Rioolheffing per huishouden€ 263,22
Hondenbelasting, eerste hond€ 89,67
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige inkomsten

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 3.386
Grondexploitaties€ 56.151
Overige inkomsten€ 44.261
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening€ 6.600
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 3.210
Beleidsveld Samenwerking€ 338
Beleidsveld Dienstverlening€ 3.066
Programma 2. Openbare orde en veiligheid 8.000
Beleidsveld Openbare orde en veiligheid€ 8.000
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs€ 16.700
Beleidsveld Sport€ 2.689
Beleidsveld Cultuur€ 2.445
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 11.520
Programma 4. Sociaal Domein€ 69.600
Beleidsveld Samenleving€ 10.801
Beleidsveld Jeugd€ 27.073
Beleidsveld Participatie€ 16.824
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 14.950
Programma 5. Kwaliteit openbare orde€ 35.600
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 18.659
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 12.282
Vastgoed€ 4.646
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt€ 18.100
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 10.983
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 1.784
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 2.528
Beleidsveld Duurzaamheid€ 2.792
Programma 7. Grondzaken€ 57.200
Beleidsveld Grondexploitatie€ 57.200
Algemene dekkingsmiddelen en overhead€ 29.900
Uitgaven gemeente Lansingerland

De begroting 2023-2026 legt de basis voor een financiële toekomst van Lansingerland die we samen verantwoord verder willen brengen. De begroting is tot stand gekomen in turbulente tijden. Met Corona nog niet achter ons, de maatschappelijke impact van de energiecrisis onder ons en de humanitaire effecten van de strijd in de Oekraïne voor ons,
werpen de omstandigheden hun zware financiële schaduwen vooruit. Toch is dit college er in geslaagd een gebalanceerde begroting 2023-2026 op te stellen. Hiermee kunnen we de ambities voor Lansingerland als groeigemeente verder vormgeven.

Het college van burgemeester en wethouders.

Begroting 2023 infographic (PDF, 1.1 mB)

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering van het Rijk€ 87,0 miljoen
Lokale heffingen en overig€ 120,2 miljoen
Totaal 207,2 miljoen
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB) € 19.543
Afvalstoffenheffing € 7.117
Rioolheffing € 7.056
Bouwleges en overige leges€ 2.911
Hondenbelasting€ 299
Lijkbezorgingsrechten€ 240
Precariobelasting€ 45
Marktgelden€ 71
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Hoeveel betaal ik in 2022?

Lokale heffingenBedragen in euro’s
Onroerende-zaakbelasting (OZB) per huishouden € 322,77
Afvalstoffenheffing per huishoudenPM
Rioolheffing per huishouden€ 259,79
Hondenbelasting, eerste hond€ 85,78
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige inkomsten

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 3.343
Grondexploitaties€ 50.456
Overige inkomsten€ 28.929
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening€ 6.100
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 2.930
Beleidsveld Samenwerking€ 274
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.900
Programma 2. Openbare orde en veiligheid 7.200
Beleidsveld Openbare orde en veiligheid€ 7.200
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs€ 14.400
Beleidsveld Sport€ 2.252
Beleidsveld Cultuur€ 2.244
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 9.892
Programma 4. Sociaal Domein€ 54.400
Beleidsveld Samenleving€ 1.981
Beleidsveld Jeugd€ 20.528
Beleidsveld Participatie€ 17.059
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 14.823
Programma 5. Kwaliteit openbare orde€ 32.000
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 15.767
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 12.050
Vastgoed€ 4.143
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt€ 16.600
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 10.065
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 1.792
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 2.570
Beleidsveld Duurzaamheid€ 2.213
Programma 7. Grondzaken€ 51.200
Beleidsveld Grondexploitatie€ 51.200
Algemene dekkingsmiddelen en overhead€ 25.600
Uitgaven gemeente Lansingerland

Verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland

In deze ‘Begroting in een oogopslag’ leest u waar de gemeente in 2022 geld aan uitgeeft. De begroting biedt een stevige basis om de komende jaren te blijven investeren in een toekomstbestendig Lansingerland. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is, midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kan volgend jaar het nieuwe bestuur op een verantwoorde manier op pad met een evenwichtige en gezonde gemeentelijke huishoudportemonnee.

Het college van burgemeester en wethouders.

Begroting infographic 2022 (pdf, 1mb)

Gerichte keuzes, gezonde toekomst

In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente in 2021 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Lansingerland, ondanks onzekerheden rondom corona, een gezonde (financiële) toekomst. Met aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en een krachtige samenleving. Op een verantwoorde wijze blijft het college investeren in de buitenruimte, goede voorzieningen en zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Voor u als inwoner heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan het verlagen van de lokale lasten. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde. Voor 2021 wordt daarom het tarief niet verder verlaagd. Andere lokale belastingen zoals de hondenbelasting worden niet verhoogd, maar in tegenstelling tot eerdere jaren wordt een landelijke prijsstijging (inflatie) van 1,6% verwerkt op alle belastingen.

Begroting 2021 infographic  (pdf, 1,1 mB)

Lansingerland klaar voor de toekomst

In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente geld aan uitgeeft en wat de inkomsten zijn. Ons huishoudboekje ziet er goed uit. We hebben een sluitende begroting, de financiële positie blijft stabiel, onze schulden nemen verder af en er is ruimte om ambities te realiseren.

Om Lansingerland nóg mooier, socialer, leuker en veiliger te maken, investeren we in de buitenruimte, cultuur, sport en veiligheid. Daarnaast is er ruimte om ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en het onderwijs op te vangen. Het college kiest ervoor om op een verantwoorde wijze te blijven investeren in de toekomst.

Voor u als inwoner zien de lokale lasten er iets anders uit dan in 2019. De ingezette verlaging van de onroerendzaakbelasting (OZB) houden we vast. In de komende jaren werken we verder aan de verlaging van deze lasten. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. De afvalstoffenheffing laat, na een daling in de afgelopen jaren, een stijging zien van enkele tientallenen euro’s. Hogere inzamelings- en verbrandingskosten zijn daarvan de oorzaak. Alhoewel de totale woonlasten binnen onze gemeente een stijging laten zien ten opzichte van 2019, zetten wij als gemeente weer een stap in de richting van een lastendruk die vergelijkbaar is met andere gemeenten van onze omvang.

Begroting 2020 infographic (pdf, 820 kB)

Lansingerland doet ’t!

Is de titel van ons collegeprogramma 2018-2022. Hierin staat veel nieuwe beleid, mogelijk gemaakt in de begroting van 2019. De beleidsruimte is ontstaan door scherper begroten en effectief inspelen op de economische groei. Hiermee maken we Lansingerland dus nóg aantrekkelijker. Met deze begroting in één oogopslag ziet u waar wij in 2019 het geld precies aan uitgeven.

Inwoner centraal

Lansingerland heeft sinds juni een nieuw college bestaande uit Leefbaar3B, VVD, CDA en CU. Wij gaan de komende 4 jaar voor blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago, waarbij de inwoners centraal staan. Vanuit mijn portefeuille veiligheid kan ik daaraan toevoegen dat er in deze begroting ruimte is voor extra Handhavers in onze kernen. Zo maken we Lansingerland nóg veiliger en aantrekkelijker.

Lastenverlichting voor inwoners

In 2019 gaan we de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren met maar liefst 8% verlagen, dat betekent vele tientallen Euro’s voordeel voor onze inwoners. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting een lagere gemeentelijke lastendruk die vergelijkbaar is met andere gemeenten van onze omvang. Aan de andere kant maakt deze begroting investeringen in groenonderhoud, buitenruimte en veiligheid op straat mogelijk, zo maken we Lansingerland samen nóg aantrekkelijker!

Begroting 2019 infographic (pdf, 1,4 mB)

Lasten voor inwoners fors lager

De gemeente is zeer in trek bij nieuwe inwoners en bedrijven, er wordt weer volop gebouwd en we werken samen met succes aan een veilige en duurzame samenleving waarin jong en oud zich thuis voelt. Meer inwoners doen op eigen kracht actief mee aan de inrichting van onze lokale samenleving.

Ambitieus aan de slag

Bij haar aantreden in 2014 stond dit College voor de forse opgave om de gemeente na ­financieel zware jaren weer wat kleur op de wangen te geven. Met de uitvoering van het collegeprogramma Delen, Durven, Doen is het daar prima in geslaagd. Complimenten voor wethouders en gemeenteraad.

Het huishoudboekje op orde

We presenteren een solide en sluitende meerjarenbegroting met een oplopende algemene reserve, dalende schulden en zowel een incidentele als een structurele verlaging van de lokale lastendruk voor de inwoners. Lansingerland plukt de vruchten van vier jaar constructieve politieke samenwerking.

Begroting 2018 infographic (pdf, 273 kB)

U kunt ook onze Meerjarenbegroting 2018 – 2021 (pdf, 2,3Mb) raadplegen.  

Het jaar 2023 in een oogopslag

In de Jaarrekening 2023 sluit de gemeente het jaar financieel af en verantwoordt zichzelf aan de gemeenteraad. En u kunt lezen waar de gemeente het geld in dit jaar aan heeft uitgegeven. Lansingerland is een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren. Het ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, heeft veel groen en een grote diversiteit aan woongebieden. Dit betekent ook dat we de nodige uitgaven hebben om dingen voor elkaar te krijgen, zoals onderhoud van groen in de openbare buitenruimte, de aanleg van wegen of het plaatsen van prullenbakken. Onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is het allerbelangrijkste. Daarnaast zorgen samenwerkingsverbanden met andere overheden of ketenpartners voor een leefbare en veilige gemeente. We hopen dat u hier met veel plezier woont, werkt, recreëert en verblijft.

Financieel gezien was 2023 een positief jaar. Wel had de oorlog in Oekraïne nog steeds een grote impact, zowel in de samenleving als op onze bedrijfsvoering en financiën. Ondanks deze extra opgaaf behaalden wij een positief resultaat van € 6,3 miljoen positief.

Het college stelt de Raad voor € 4,7 miljoen aan de budgetten voor 2024 toe te voegen. Ook stelt ze voor een bestemmingsreserve Opruimkosten Sporthoeklaan in te stellen van € 0,9 miljoen en het resterende resultaat van circa € 0,7 miljoen toe te voegen aan de reserves.

Jaarrekening 2023 (pdf, 2 MB)

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering van het Rijk€ 95,2 miljoen
Lokale heffingen en overig€ 108,1 miljoen
Saldo reservemutaties€ 5,5 miljoen
Totaal€ 208,9 miljoen
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB)€ 20.101
Afvalstoffenheffing€ 7.348
Rioolheffing€ 7.215
Afgeven van omgevingsvergunningen€ 4.170
Leges burgerzaken en overige leges€ 608
Hondenbelasting€ 326
Lijkbezorgingsrechten€ 226
Precariobelasting€ 44
Marktgelden€ 61
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige inkomsten

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 4.179
Grondexploitaties€ 27.301
Overige inkomsten€ 36.546
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening€ 6.400
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 3.279
Beleidsveld Samenwerking€ 316
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.799
Programma 2. Openbare orde en veiligheid€ 7.200
Beleidsveld Openbare orde en veiligheid€ 7.200
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs€ 14.700
Beleidsveld Sport€ 2.671
Beleidsveld Cultuur€ 2.106
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 9.946
Programma 4. Sociaal Domein€ 71.600
Beleidsveld Samenleving€ 8.295
Beleidsveld Jeugd€ 27.472
Beleidsveld Participatie€ 22.224
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 13.585
Programma 5. Kwaliteit openbare orde€ 36.700
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 17.640
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 12.661
Vastgoed€ 6.349
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt 17.600
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 12.496
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 1.512
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 2.115
Beleidsveld Duurzaamheid€ 1.523
Programma 7. Grondexploitatie€ 24.400
Beleidsveld Grondexploitatie€ 24.440
Algemene dekkingsmiddelen en overhead€ 24.000
Algemene dekkingsmiddelen en overheid€ 24.004
Totaal€ 202.592
Positief resultaat van jaarstukken 2023€ 6.290
Uitgaven gemeente Lansingerland

Het jaar 2022 in een oogopslag

In de Jaarrekening 2022 sluit de gemeente het jaar financieel af en verantwoordt zichzelf aan de gemeenteraad. En u kunt lezen waar de gemeente het geld in dit jaar aan heeft uitgegeven. Lansingerland is een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren. Het ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, heeft veel groen en een grote diversiteit aan woongebieden. Dit betekent ook dat we de nodige uitgaven hebben om dingen voor elkaar te krijgen, zoals onderhoud van groen in de openbare buitenruimte, de aanleg van wegen of het plaatsen van prullenbakken. Onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is het allerbelangrijkste. Daarnaast zorgen samenwerkingsverbanden met andere overheden of ketenpartners voor een leefbare en veilige gemeente. We hopen dat u hier met veel plezier woont, werkt, recreëert en verblijft.

Wereldwijd was 2022 een heel turbulent jaar. In januari 2022 zaten we nog in een lockdown vanwege de corona, we hadden te maken met een energiecrisis, een toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en een hoge inflatie. Ook op lokaal niveau hadden en hebben deze ontwikkelingen grote impact. Zo konden inwoners die het financieel moeilijk hebben een beroep doen op een tegemoetkoming in de energiekosten en startten we met de realisatie van een opvanglocatie voor ontheemde Oekraïners en lokale spoedzoekers. Vanuit het Rijk werd voor deze activiteiten extra geld beschikbaar gesteld. Mede hierdoor heeft de gemeente over 2022 een positief resultaat behaald van € 11.913.000. Een deel van dit geld is in 2023 nodig voor onder andere de eerder genoemde opvang en de ondersteuning inzake de energiekosten. Het college stelt de Raad daarom voor € 3 miljoen aan de budgetten voor 2023 toe te voegen en circa € 8,9 miljoen toe te voegen aan de reserves.

Jaarrekening 2022 (pdf, 2 MB)

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering van het Rijk€ 91,3 miljoen
Lokale heffingen en overig€ 107 miljoen
Totaal€ 198,3 miljoen
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB)€ 18.751
Afvalstoffenheffing€ 7.199
Rioolheffing€ 6.974
Afgeven van omgevingsvergunningen€ 2.515
Leges Burgerzaken en overige leges€ 656
Hondenbelasting€ 311
Lijkbezorgingsrechten€ 209
Precariobelasting€ 44
Marktgelden€ 52
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige inkomsten

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 3.420
Grondexploitaties€ 42.711
Overige inkomsten€ 24.133
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening€ 6.100
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 3.174
Beleidsveld Samenwerking€ 306
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.572
Programma 2. Openbare orde en veiligheid€ 6.900
Beleidsveld Openbare orde en veiligheid€ 6.900
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs€ 13.200
Beleidsveld Sport€ 2.544
Beleidsveld Cultuur€ 1.680
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 9.008
Programma 4. Sociaal Domein€ 57.000
Beleidsveld Samenleving€ 6.496
Beleidsveld Jeugd€ 21.046
Beleidsveld Participatie€ 17.230
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 12.249
Programma 5. Kwaliteit openbare orde€ 31.600
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 14.901
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 12.262
Vastgoed€ 4.437
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt 17.300
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 13.182
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 1.274
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 1.469
Beleidsveld Duurzaamheid€ 1.345
Programma 7. Grondzaken€ 40.200
Beleidsveld Grondexploitatie€ 40.200
Algemene dekkingsmiddelen en overhead€ 23.100
Saldo reservemutaties– € 9.000
Totaal€ 186.400
Positief resultaat van jaarstukken 2022€ 11.913
Uitgaven gemeente Lansingerland

Het jaar 2021 in een oogopslag

In de Jaarrekening 2021 sluit de gemeente het jaar financieel af en verantwoordt zichzelf aan de gemeenteraad. En u kunt lezen waar de gemeente het geld in dit jaar aan heeft uitgegeven. Lansingerland is een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren. Het ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, heeft veel groen en een grote diversiteit aan woongebieden. Dit betekent ook dat we de nodige uitgaven hebben om dingen voor elkaar te krijgen, zoals onderhoud van groen in de openbare buitenruimte, de aanleg van wegen of het plaatsen van prullenbakken. Onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is het allerbelangrijkste. Daarnaast zorgen samenwerkingsverbanden met andere overheden of ketenpartners voor een leefbare en veilige gemeente. We hopen dat u hier met veel plezier woont, werkt, recreëert en verblijft.

Het financiële sluitstuk

Het vorige college heeft in 2021 onder andere gewerkt aan economische
versterking, verduurzaming en het realiseren van extra woningen in Lansingerland
met behoud van de dorpse karakters van de drie kernen. De jaarrekening
2021 is het financiële sluitstuk van deze collegeperiode. Zij wenst het
nieuwe college vanaf juni 2022 heel veel succes voor de komende collegeperiode.
En dankt inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen voor het in
haar gestelde vertrouwen.

Het college van burgemeester en wethouders (2018-2022).

Jaarrekening 2021 (pdf, 1.8 MB)

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering van het Rijk€ 78.4 miljoen
Lokale heffingen en overig€ 112.5 miljoen
Totaal190.9 miljoen
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB)€ 15.504
Afvalstoffenheffing€ 7.039
Rioolheffing€ 6.782
Afgeven van omgevingsvergunningen€ 2.971
Leges Burgerzaken en overige leges€ 590
Hondenbelasting€ 307
Lijkbezorgingsrechten€ 307
Precariobelasting€ 241
Marktgelden€ 48
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige inkomsten

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 2.925
Grondexploitaties€ 52.096
Overige inkomsten€ 23.642
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening€ 5.700
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 2.752
Beleidsveld Samenwerking€ 253
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.772
Programma 2. Openbare orde en veiligheid€ 6.600
Beleidsveld Openbare orde en veiligheid€ 6.600
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs€ 12.500
Beleidsveld Sport€ 2.546
Beleidsveld Cultuur€ 1.455
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 8.496
Programma 4. Sociaal Domein€ 52.600
Beleidsveld Samenleving€ 3.258
Beleidsveld Jeugd€ 20.285
Beleidsveld Participatie€ 17.113
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 11.986
Programma 5. Kwaliteit openbare orde€ 31.600
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 14.664
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 12.087
Vastgoed€ 4.842
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt€ 20.100
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 14.518
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 850
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 3.705
Beleidsveld Duurzaamheid€ 1.009
Programma 7. Grondzaken€ 48.600
Beleidsveld Grondexploitatie€ 48.600
Algemene dekkingsmiddelen en overhead€ 20.900
Saldo reservemutaties– € 10.600
Totaal€ 188.153
Positief resultaat van jaarstukken 2021€ 2.694
Uitgaven gemeente Lansingerland

Het jaar 2020 in 1 oogopslag

Voor u liggen de jaarstukken 2020 in één oogopslag. Het jaar 2020 was door corona een bijzonder jaar. Met een grote impact op inwoners, ondernemers, verenigingen én maatschappelijke organisaties. Een jaar waarin we ook veel veerkracht zagen van onze krachtige samenleving. We investeerden in de aanpak tegen ondermijning, goede maatschappelijke voorzieningen en een duurzame leefomgeving. In 2020 realiseerden we onder andere 535 woningen, activiteiten voor de jeugd zoals Expeditie Lansingerland én een duurzame toekomst zoals de nieuwbouw en renovatie van scholen.

“Verantwoorde keuzes voor een duurzame en krachtige samenleving”

Financieel gezien was 2020 voor Lansingerland een gezond jaar. We hadden voldoende financiële middelen en onze schulden namen af. De gemeenteraad van Lansingerland stelde als gevolg van corona een crisisreserve in van € 5 miljoen, om waar mogelijk steun te bieden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ons eigen vermogen steeg door de verkoop van onze aandelen Eneco met een bedrag € 137 miljoen en door winsten uit grondexploitaties. Daarnaast zagen we, net als andere gemeenten, de kosten in het sociaal domein voor de Wmo en de jeugdzorg stijgen. Verder hebben we als gemeente een enorme bouwopgave zoals de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde. We blijven de komende jaren verantwoorde keuzes maken in onze investeringen. Voor een duurzame en krachtige samenleving.

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s (x 1.000)
Algemene uitkering€ 72.383
Lokale heffingen en overig€ 245.711
Totaal€ 318.094
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s (x 1.000)
Onroerende-zaakbelasting (OZB)€ 14.279
Afvalstoffenheffing€ 4.164
Rioolheffing€ 6.318
Afgeven van omgevingsvergunningen€ 2.372
Leges Burgerzaken en overige leges€ 579
Hondenbelasting€ 295
Lijkbezorgingsrechten€ 244
Precariobelasting€ 241
Marktgelden€ 64
Totaal€ 28.556
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige

OverigeBedragen in euro’s (x 1.000)
Rente en dividenden€ 4.070
Enecogelden€ 137.600
Grondexploitaties€ 42.280
Overige inkomsten€ 33.205
Totaal€ 217.155
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s (x 1.000)
Programma 1. Bestuur en dienstverlening5.647
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 2.956
Beleidsveld Samenwerking€ 244
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.447
Programma 2. Openbare orde en veiligheid6.036
Beleidsveld openbare orde en veiligheid€ 6.036
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs11.550
Beleidsveld Sport€ 2.451
Beleidsveld Cultuur€ 1.694
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 7.405
Programma 4. Sociaal Domein54.162
Beleidsveld Samenleving€ 2.535
Beleidsveld Jeugd€ 18.329
Beleidsveld Participatie€ 21.394
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 11.904
Programma 5. Kwaliteit openbare orde27.097
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 16.112
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 10.985
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt14.091
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 7.056
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 818
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 969
Beleidsveld Duurzaamheid€ 1.058
Beleidsveld Vastgoedbeleid€ 4.190
Programma 7. Grondzaken35.326
Beleidsveld Grondexploitatie€ 35.326
Algemene dekkingsmiddelen6.386
Overhead15.142
Saldo reservemutaties138.185
Totaal313.622
Positief resultaat van jaarstukken 2020€ 4.472
Uitgaven gemeente Lansingerland

Jaarrekening 2020 infographic (pdf, 1 mB)

De rekenkamer verricht jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de organisatie van het gemeentebestuur. De rapporten van deze rekenkamer vormen de basis waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de burger en verbeteringen doorvoert.

Positie

De rekenkamer is binnen de gemeente een onafhankelijk orgaan. Haar taken en bevoegdheden staan in de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij rapporteert. Wel kunnen de raad en het college van B en W, de rekenkamer om een onderzoek vragen. De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

Onderzoek

Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen (raad, B en W en burgemeester) en diensten van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50% van de aandelen in bezit heeft. Dit geldt ook bij instellingen die een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het bureau van de rekenkamer.

Rapporten

Onderzochte organen en instellingen kunnen reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Hun reacties worden aan het rapport toegevoegd. Met de aanbieding aan de raad wordt het rapport openbaar. Daarna wordt het in de raad behandeld.

Bankrekeningnummers

Voor diverse zaken heeft u de bankrekeningnummers van de gemeente nodig. Deze kunt u vinden bij contact onder het kopje facturen.