Financiën

Op deze pagina staan de financiële documenten die door de gemeenteraad goedgekeurd zijn vanaf 2018. Kijk voor meer informatie ook in onze begrotingsapp.

U kunt ook onze Meerjarenbegroting 2018 – 2021 (pdf, 2,3Mb) raadplegen.  

Verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland

In deze ‘Begroting in een oogopslag’ leest u waar de gemeente in 2022 geld aan uitgeeft. De begroting biedt een stevige basis om de komende jaren te blijven investeren in een toekomstbestendig Lansingerland. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is, midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kan volgend jaar het nieuwe bestuur op een verantwoorde manier op pad met een evenwichtige en gezonde gemeentelijke huishoudportemonnee.

Het college van burgemeester en wethouders.

Begroting infographic 2022 (pdf, 1mb)

Het jaar 2020 in 1 oogopslag

Voor u liggen de jaarstukken 2020 in één oogopslag. Het jaar 2020 was door corona een bijzonder jaar. Met een grote impact op inwoners, ondernemers, verenigingen én maatschappelijke organisaties. Een jaar waarin we ook veel veerkracht zagen van onze krachtige samenleving. We investeerden in de aanpak tegen ondermijning, goede maatschappelijke voorzieningen en een duurzame leefomgeving. In 2020 realiseerden we onder andere 535 woningen, activiteiten voor de jeugd zoals Expeditie Lansingerland én een duurzame toekomst zoals de nieuwbouw en renovatie van scholen.

“Verantwoorde keuzes voor een duurzame en krachtige samenleving”

Financieel gezien was 2020 voor Lansingerland een gezond jaar. We hadden voldoende financiële middelen en onze schulden namen af. De gemeenteraad van Lansingerland stelde als gevolg van corona een crisisreserve in van € 5 miljoen, om waar mogelijk steun te bieden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ons eigen vermogen steeg door de verkoop van onze aandelen Eneco met een bedrag € 137 miljoen en door winsten uit grondexploitaties. Daarnaast zagen we, net als andere gemeenten, de kosten in het sociaal domein voor de Wmo en de jeugdzorg stijgen. Verder hebben we als gemeente een enorme bouwopgave zoals de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde. We blijven de komende jaren verantwoorde keuzes maken in onze investeringen. Voor een duurzame en krachtige samenleving.

Inkomsten

InkomstenBedragen in euro’s
Algemene uitkering€ 72.383
Lokale heffingen en overig€ 245.711
Totaal€ 318.094
Inkomsten gemeente Lansingerland

Lokale heffingen

Lokale heffingenBedragen in euro’s
Onroerende-zaakbelasting (OZB)€ 14.279
Afvalstoffenheffing€ 4.164
Rioolheffing€ 6.318
Afgeven van omgevingsvergunningen€ 2.372
Leges Burgerzaken en overige leges€ 579
Hondenbelasting€ 295
Lijkbezorgingsrechten€ 244
Precariobelasting€ 241
Marktgelden€ 64
Totaal€ 28.556
Lokale heffingen gemeente Lansingerland

Overige

OverigeBedragen in euro’s
Rente en dividenen€ 4.070
Enecogelden€ 137.600
Grondexploitaties€ 42.280
Overige inkomsten€ 33.205
Totaal€ 217.155
Overige

Uitgaven

UitgavenBedragen in euro’s
Programma 1. Bestuur en dienstverlening5.647
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie€ 2.956
Beleidsveld Samenwerking€ 244
Beleidsveld Dienstverlening€ 2.447
Programma 2. Openbare orde en veiligheid6.036
Beleidsveld openbare orde en veiligheid€ 6.036
Programma 3. Sport, cultuur en onderwijs11.550
Beleidsveld Sport€ 2.451
Beleidsveld Cultuur€ 1.694
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang€ 7.405
Programma 4. Sociaal Domein54.162
Beleidsveld Samenleving€ 2.535
Beleidsveld Jeugd€ 18.329
Beleidsveld Participatie€ 21.394
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning€ 11.904
Programma 5. Kwaliteit openbare orde27.097
Beleidsveld Beheer openbare ruimte€ 16.112
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement€ 10.985
Programma 6. Lansingerland ontwikkelt14.091
Beleidsveld Ruimtelijke ordening€ 7.056
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit€ 818
Beleidsveld Economische ontwikkeling€ 969
Beleidsveld Duurzaamheid€ 1.058
Beleidsveld Vastgoedbeleid€ 4.190
Programma 7. Grondzaken35.326
Beleidsveld Grondexploitatie€ 35.326
Algemene dekkingsmiddelen6.386
Overhead15.142
Saldo reservemutaties138.185
Totaal313.622
Positief resultaat van jaarstukken 2020€ 4.472
Uitgaven gemeente Lansingerland

Jaarrekening 2020 infographic (pdf, 1 mB)

Gerichte keuzes, gezonde toekomst

In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente in 2021 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Lansingerland, ondanks onzekerheden rondom corona, een gezonde (financiële) toekomst. Met aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en een krachtige samenleving. Op een verantwoorde wijze blijft het college investeren in de buitenruimte, goede voorzieningen en zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Voor u als inwoner heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan het verlagen van de lokale lasten. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde. Voor 2021 wordt daarom het tarief niet verder verlaagd. Andere lokale belastingen zoals de hondenbelasting worden niet verhoogd, maar in tegenstelling tot eerdere jaren wordt een landelijke prijsstijging (inflatie) van 1,6% verwerkt op alle belastingen.

Begroting 2021 infographic  (pdf, 1,1 mB)

Lansingerland klaar voor de toekomst

In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar de gemeente geld aan uitgeeft en wat de inkomsten zijn. Ons huishoudboekje ziet er goed uit. We hebben een sluitende begroting, de financiële positie blijft stabiel, onze schulden nemen verder af en er is ruimte om ambities te realiseren.

Om Lansingerland nóg mooier, socialer, leuker en veiliger te maken, investeren we in de buitenruimte, cultuur, sport en veiligheid. Daarnaast is er ruimte om ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en het onderwijs op te vangen. Het college kiest ervoor om op een verantwoorde wijze te blijven investeren in de toekomst.

Voor u als inwoner zien de lokale lasten er iets anders uit dan in 2019. De ingezette verlaging van de onroerendzaakbelasting (OZB) houden we vast. In de komende jaren werken we verder aan de verlaging van deze lasten. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. De afvalstoffenheffing laat, na een daling in de afgelopen jaren, een stijging zien van enkele tientallenen euro’s. Hogere inzamelings- en verbrandingskosten zijn daarvan de oorzaak. Alhoewel de totale woonlasten binnen onze gemeente een stijging laten zien ten opzichte van 2019, zetten wij als gemeente weer een stap in de richting van een lastendruk die vergelijkbaar is met andere gemeenten van onze omvang.

Begroting 2020 infographic (pdf, 820 kB)

Lansingerland doet ’t!

Is de titel van ons collegeprogramma 2018-2022. Hierin staat veel nieuwe beleid, mogelijk gemaakt in de begroting van 2019. De beleidsruimte is ontstaan door scherper begroten en effectief inspelen op de economische groei. Hiermee maken we Lansingerland dus nóg aantrekkelijker. Met deze begroting in één oogopslag ziet u waar wij in 2019 het geld precies aan uitgeven.

Inwoner centraal

Lansingerland heeft sinds juni een nieuw college bestaande uit Leefbaar3B, VVD, CDA en CU. Wij gaan de komende 4 jaar voor blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago, waarbij de inwoners centraal staan. Vanuit mijn portefeuille veiligheid kan ik daaraan toevoegen dat er in deze begroting ruimte is voor extra Handhavers in onze kernen. Zo maken we Lansingerland nóg veiliger en aantrekkelijker.

Lastenverlichting voor inwoners

In 2019 gaan we de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren met maar liefst 8% verlagen, dat betekent vele tientallen Euro’s voordeel voor onze inwoners. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting een lagere gemeentelijke lastendruk die vergelijkbaar is met andere gemeenten van onze omvang. Aan de andere kant maakt deze begroting investeringen in groenonderhoud, buitenruimte en veiligheid op straat mogelijk, zo maken we Lansingerland samen nóg aantrekkelijker!

Begroting 2019 infographic (pdf, 1,4 mB)

Lasten voor inwoners fors lager

De gemeente is zeer in trek bij nieuwe inwoners en bedrijven, er wordt weer volop gebouwd en we werken samen met succes aan een veilige en duurzame samenleving waarin jong en oud zich thuis voelt. Meer inwoners doen op eigen kracht actief mee aan de inrichting van onze lokale samenleving.

Ambitieus aan de slag

Bij haar aantreden in 2014 stond dit College voor de forse opgave om de gemeente na ­financieel zware jaren weer wat kleur op de wangen te geven. Met de uitvoering van het collegeprogramma Delen, Durven, Doen is het daar prima in geslaagd. Complimenten voor wethouders en gemeenteraad.

Het huishoudboekje op orde

We presenteren een solide en sluitende meerjarenbegroting met een oplopende algemene reserve, dalende schulden en zowel een incidentele als een structurele verlaging van de lokale lastendruk voor de inwoners. Lansingerland plukt de vruchten van vier jaar constructieve politieke samenwerking.

Begroting 2018 infographic (pdf, 273 kB)

De rekenkamer verricht jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de organisatie van het gemeentebestuur. De rapporten van deze rekenkamer vormen de basis waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de burger en verbeteringen doorvoert.

Positie

De rekenkamer is binnen de gemeente een onafhankelijk orgaan. Haar taken en bevoegdheden staan in de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij rapporteert. Wel kunnen de raad en het college van B en W, de rekenkamer om een onderzoek vragen. De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

Onderzoek

Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen (raad, B en W en burgemeester) en diensten van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50% van de aandelen in bezit heeft. Dit geldt ook bij instellingen die een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het bureau van de rekenkamer.

Rapporten

Onderzochte organen en instellingen kunnen reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Hun reacties worden aan het rapport toegevoegd. Met de aanbieding aan de raad wordt het rapport openbaar. Daarna wordt het in de raad behandeld.

Bankrekeningnummers

Voor diverse zaken heeft u de bankrekeningnummers van de gemeente nodig. Deze kunt u vinden bij contact onder het kopje facturen.