Bestemmingsplan Wilderszijde

Wilderszijde, een wijk van de toekomst met minimaal 2.600 woningen, kan gebouwd gaan worden. Het bestemmingsplan is op 23 december 2021 vastgesteld en vanaf begin 2022 onherroepelijk.

Bestemmingsplan Wilderzijde

Het bestemmingsplan voor Wilderszijde is samen met bijlagen gepubliceerd op de landelijke website van Ruimtelijke plannen (zoekterm: Wilderszijde of planidentificatienummer NL.IMRO.1621.BP0189-VAST) .

Of bekijk de stukken via:

Webinars

Hieronder vindt u de webinars die eerder hebben plaatsgevonden voor Wilderszijde.

Webinar ‘Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde’

Op dinsdag 31 augustus 2021 hebben we in een online informatiebijeenkomst (webinar) een algemene toelichting gegeven op het ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde, de bijbehorende milieueffectrapportage (MER), beleidsregels en het landschaps- en stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitplan. U kunt het webinar via YouTube online terugkijken.

Webinar Landschaps- en Stedenbouwkundig plan Wilderszijde

In 2020 hebben we met een groepje enthousiaste omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden diverse online participatiesessies gehouden over het Landschaps- en Stedenbouwkundig plan Wilderszijde. De deelnemers konden meedenken over de fietsenpaden, de parkzone en de verbinding naar Park de Polder. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze sessies? Op dinsdagavond 22 september 2021 hebben we een afsluitend webinar gehouden . U kunt de webinar hier terugkijken.

Webinar ‘Participatiewerkgroep zorg en gezondheid gerelateerde voorzieningen Wilderszijde’

Op dinsdag 6 oktober 2020 hebben we een eerste webinar gehouden over zorg en gezondheid in Wilderszijde. Hierin hebben we een toelichting gegeven op het vastgestelde Masterplan voor Wilderszijde, met onderwerpen als het algemene karakter van de wijk, doelgroepen en de geplande voorzieningen. Daarna kwam het gezondheidscentrum aan bod met thema’s als ruimtelijke aspecten, inhoudelijke kwaliteiten, proces en planning. U kunt het webinar hier terugkijken.

In het plan staat bijvoorbeeld uitgewerkt waar, welke voorzieningen, woningen of bedrijven mogen komen. Door dit vast te leggen, houdt de gemeente regie over de inrichting van een gebied en weten belanghebbenden wat er wel en niet mag worden gerealiseerd. Een bestemmingsplan heeft als belangrijkste onderdelen de plankaart (verbeelding) en de voorschriften (regels).

Op de kaart (verbeelding) van het bestemmingsplan is een omlijnd gebied aangegeven waarbinnen de bestemmingen (functies) met een aanduiding of arcering zijn aangegeven; bijvoorbeeld waar woningen, commerciële voorzieningen (zoals winkels en horeca), maatschappelijke voorzieningen (denk aan scholen) mogen komen. De regels beschrijven waar u zich aan moet houden als u bijvoorbeeld iets gaat (ver)bouwen of aanleggen in de gemeente. Die regels gaan bijvoorbeeld over hoe hoog er gebouwd mag worden, en waar een gebouw voor gebruikt mag worden en hoeveel waterberging er gerealiseerd moet worden. In het bestemmingsplan vindt u ook een toelichting op het plan, waarin onder meer het plan wordt toegelicht, de beleidskaders worden geschetst en de relevante (milieu)aspecten worden beschreven waarmee rekening is gehouden.

In het landschaps- en stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteitsplan Wilderszijde geeft de gemeente spelregels voor de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Toekomstige verkavelingsplannen en bouwplannen worden door een kwaliteitsteam en Commissie Welstand getoetst aan het beeldkwaliteitsplan voordat de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft. Het kwaliteitsteam functioneert als voorportaal van de welstandscommissie en bestaat uit een één supervisor, geluidsdeskundige, een landschapsarchitect en een lid van de welstandscommissie. 

Milieueffectrapportage (MER) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De milieueffecten worden meegenomen bij het besluit over dit bestemmingsplan. In het milieueffectrapport (MER) staan de resultaten van diverse onderzoeken naar de verwachte milieugevolgen bij realisatie van het plan, bijvoorbeeld voor het water, de bodem, en voor de flora en fauna in de gebied en de omgeving. 

De ontwikkeling en invulling van Wilderszijde zal meerdere jaren in beslag nemen. Het plan moet zich daarom kunnen aanpassen aan veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Om dit mogelijk te maken, bevat het ontwerpbestemmingsplan zgn. open normen voor de onderwerpen ‘parkeren’, ‘duurzaamheid’ en ‘natuur-inclusief bouwen’. Die open normen zijn uitgewerkt in separate beleidsregels van de gemeente. De beleidsregels zijn daarbij het toetsingskader bij vergunningaanvragen. De gemeente Lansingerland mag de beleidsregels aanpassen gedurende de planperiode van het bestemmingsplan, zonder dat hiervoor het plan zelf hoeft te worden herzien of gewijzigd. Zo kan ingespeeld worden op de actualiteit.