Bestemmingsplan Wilderszijde

Wilderszijde, wijk van de toekomst met minimaal 2.600 woningen, komt weer een stap dichterbij. Na unanieme steun van de gemeenteraad voor het voorstel van het college om het Masterplan te herijken heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Bestemmingsplan Wilderzijde

De ontwikkeling en bouw van de toekomstige wijk Wilderszijde in Bergschenhoek kan van start. Donderdag 23 december 2021 ging de gemeenteraad van Lansingerland akkoord met het nieuwe bestemmingsplan, de gebiedsexploitatie en de grondexploitatie Wilderszijde.

Bestemmingsplan Wilderzijde vastgesteld

Van 31 december 2021 tot en met 10 februari 2022 kan eventueel nog beroep worden ingediend tegen het door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe bestemmingsplan. Als geen beroep wordt ingediend of voorlopige voorziening wordt aangevraagd, dan is het bestemmingsplan na afloop van deze termijn onherroepelijk.

Waar vind ik het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan voor Wilderszijde is samen met bijlagen gepubliceerd op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: Wilderszijde of planidentificatienummer NL.IMRO.1621.BP0189-VAST) .

Of bekijk de stukken via:

Een bestemmingsplan heeft als belangrijkste onderdelen de  plankaart (verbeelding) en de voorschriften (regels). Deze geven samen aan wat er binnen een bepaald gebied wel en niet mag worden gerealiseerd. In het plan staat bijvoorbeeld uitgewerkt waar, welke voorzieningen, woningen of bedrijven mogen komen. Door dit vast te leggen, houdt de gemeente regie over de inrichting van een gebied en weten belanghebbenden wat er wel en niet mag worden gerealiseerd. 

In het bestemmingsplan vindt u ook een toelichting op het plan, waarin onder meer het plan wordt toegelicht, de beleidskaders worden geschetst, en de relevante (milieu)aspecten worden beschreven waarmee rekening is gehouden. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een verbeelding waarop een omlijnd gebied is aangegeven waarbinnen de bestemmingen met een aanduiding of arcering zijn aangegeven; bijvoorbeeld waar woningen, commerciële voorzieningen (zoals winkels en horeca), maatschappelijke voorzieningen (denk aan scholen) mogen komen. De regels beschrijven waar u zich aan moet houden als u bijvoorbeeld iets gaat (ver)bouwen of aanleggen in de gemeente. Die regels gaan bijvoorbeeld over hoe hoog er gebouwd mag worden, en waar een gebouw voor gebruikt mag worden en hoeveel waterberging er gerealiseerd moet worden.

In het landschaps- en stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteitsplan Wilderszijde geeft de gemeente spelregels voor de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Toekomstige bouwplannen, verkavelingsplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte worden door een kwaliteitsteam en Commissie Welstand getoetst aan het beeldkwaliteitsplan voordat de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft. Het kwaliteitsteam functioneert als voorportaal van de welstandscommissie en zal ook bestaan uit een een supervisor, stedenbouwkundige, een landschapsarchitect en een lid van de welstandscommissie. 

Milieueffectrapportage (MER) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De milieueffecten worden meegenomen bij het besluit over dit bestemmingsplan. In het milieueffectrapport (MER) staan de resultaten van diverse onderzoeken naar de verwachte milieugevolgen bij realisatie van het plan, bijvoorbeeld voor het water, de bodem, en voor de flora en fauna in de gebied en de omgeving. 

De ontwikkeling en invulling van Wilderszijde zal meerdere jaren in beslag nemen. Het plan moet zich daarom kunnen aanpassen aan veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Om dit mogelijk te maken, bevat het ontwerpbestemmingsplan zgn. open normen voor de onderwerpen ‘parkeren’, ‘duurzaamheid’ en ‘natuur-inclusief bouwen’. Die open normen zijn uitgewerkt in separate beleidsregels van de gemeente. De beleidsregels zijn daarbij het toetsingskader bij vergunningaanvragen. De gemeente Lansingerland mag de beleidsregels aanpassen gedurende de planperiode van het bestemmingsplan, zonder dat hiervoor het plan zelf hoeft te worden herzien of gewijzigd. Zo kan ingespeeld worden op de actualiteit.

Wijziging beleidsregels-geen parkeerschijfzone (PDF, 89 kB)