Huisvesting voor flexwerkers Leeuwenhoekweg 102

De glastuinbouw in Lansingerland kan niet zonder flexwerkers: jaarlijks werken er duizenden tijdelijke werknemers voor bedrijven in onze regio. Voor hen is er op dit moment niet voldoende woonruimte in de omgeving. De gemeente Lansingerland en de provincie Zuid-Holland vinden de Leeuwenhoekweg 102 een geschikte plek voor woningen voor flexwerkers. Het adres ligt midden in het glastuinbouwgebied en tegelijkertijd is het centrum van Bergschenhoek goed bereikbaar.

Wat is het idee?

Uitzendorganisatie People 21 is een bureau dat zich onder andere bezighoudt met het uitzenden van veelal praktisch opgeleid personeel. Daarnaast willen zij ook goede huisvesting verzorgen voor hun personeel. Daartoe hebben zij een idee om het leegstaande kassencomplex aan de Leeuwenhoekweg 102 te slopen en hiervoor in de plaats blijvende woningen voor flexwerkers te bouwen. Hiermee beantwoorden zij ook de wens vanuit de glastuinbouwsector.

Aandacht voor leefbaarheid en kwaliteit

De Leeuwenhoekweg 102 wordt de eerste locatie in Lansingerland waar blijvende woonruimte is voor flexwerkers. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen in een prettige omgeving woont. Daarom besteden we bij het uitwerken van de plannen ook aandacht aan veiligheid, leefbaarheid en hoe we eventuele overlast kunnen tegen gaan.

Belangrijke data

De behandeling van de Nota van Uitgangspunten staat geagendeerd voor:

  • de vergadering van raadscommissie Ruimte van 14 november 2023 en;
  • de raadsvergadering van 30 november 2023.

De vergaderingen van de commissie en raad zijn openbaar en daarbij wordt de mogelijkheid geboden om in de vergadering in te spreken. Om gebruik te maken van het spreekrecht of voor vragen over de commissie en de raadsbehandeling kunt u op onze website terecht voor meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met de griffie op telefoonnummer 010 800 40 00 of griffie@lansingerland.nl.

De raadsstukken, agenda en nadere informatie kunt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering terugvinden op de website.

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u een bericht sturen naar leeuwenhoekweg@lansingerland.nl.

Op dit moment wordt bepaald of het project haalbaar is. In deze haalbaarheidsfase bepaalt de gemeente de kaders waar het project aan moet voldoen. De gemeente vraagt aan betrokkenen in de omgeving welke de kaders passend zijn. Opmerkingen uit de omgeving brengt de gemeente in kaart, zodat die worden meegewogen bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten (NvU). Dit document wordt uiteindelijk voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad de Nota van Uitganspunten (NvU) vaststelt, komt het project in de Definitiefase. Het plan wordt dan verder uitgewerkt door People 21, met in achtneming van de voorwaarden die aan het plan worden gesteld vanuit de NvU. Als deze fase is doorlopen, volgt er een ontwerp-Bestemmingsplan/Omgevingsplan dat voor vaststelling wordt aangeboden aan  het college van B&W.

Na akkoord van het college van B&W legt de gemeente het ontwerp-Bestemmingsplan/Omgevingsplan ter inzage. De termijn van de inzage, waarin de omgeving bezwaar kan maken tegen het plan, duurt zes weken. Bezwaren uit de omgeving worden verwerkt in de zienswijzen op het plan. Daarna besluit de gemeenteraad of het Bestemmingsplan/Omgevingsplan wordt vastgesteld of niet.

Als de gemeenteraad het Bestemmingsplan/Omgevingsplan goedkeurt, kan de initiatiefnemer People21 een Omgevingsvergunning aanvragen. Pas als die is verleend kan People21 starten met de bouw.

Waarom faciliteert de gemeente participatiebijeenkomsten bij dit project?

In de gemeente Lansingerland werken meer dan 4.000 flexwerkers, die in veel gevallen tijdelijk uit een ander land overkomen. We hebben deze mensen hard nodig voor de werkzaamheden in de glastuinbouw, logistiek en distributiecentra. Zij ondersteunen de bedrijvigheid in de gemeente en zijn waardevol voor onze gemeente. Wij als gemeente willen dat er voor deze mensen kwalitatief goede huisvestingsplekken komen. Hiervoor hebben we als gemeente in 2019 het Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland vastgesteld. Daarin beschrijven we welke initiatieven hiertoe we als gemeente faciliteren (onder voorwaarden). Het initiatief voor permanente huisvesting van flexwerkers voor de Leeuwenhoekweg 102 past binnen de kaders van het vastgestelde huisvestingsbeleid.

De gemeente stelt de Nota van Uitgangspunten op. In de fase van het opstellen van de Nota van Uitgangspunten is gemeente in de lead. De gemeente organiseert in deze fase participatiebijeenkomsten en neemt de visie van de belanghebbenden mee in de Nota van Uitgangspunten die naar de gemeenteraad gaat. In eventuele volgende fases van het project is People21 verantwoordelijk voor de participatie en communicatie met belanghebbenden.  

Waarom kunnen de flexwerkers niet in de dorpskern wonen?

De belangrijkste reden is dat dit ten koste gaat van het aantal beschikbare woningen voor met name starters. Woningen die worden aangekocht om huisvesting van flexwerkers te faciliteren vallen namelijk in dezelfde prijssegmenten (goedkoop en middelduur) als de woningen die starters zoeken. Gezien de woningschaarste in deze prijssegmenten, vindt de gemeente dit ongewenst. Bovendien is de openbare ruimte in de dorpskernen niet ingericht op verkamering van bestaande woningen. Dit kan bijvoorbeeld voor (extra) verkeer- en parkeeroverlast zorgen.

Wat doen jullie om eventuele overlast te voorkomen?

Beheer van de locatie is van belang om overlast te voorkomen. De gemeente vindt het belangrijk dat het beheer van het gebouw en perceel op een professionele manier geregeld wordt. De grootschaligheid van deze locatie biedt de mogelijkheid om dit te doen en om duidelijke beheerafspraken te maken.

Eisen over het beheer van de Leeuwenhoekweg neemt de gemeente op in de Nota van Uitgangspunten. De locatie zal bijvoorbeeld minimaal het SNF-keurmerk moeten krijgen, dat normen stelt aan de huisvesting van flexwerkers. Dit is een landelijk keurmerk, specifiek voor de huisvesting van flexwerkers. Jaarlijks controleert de organisatie achter dit keurmerk of een locatie nog voldoet aan de gestelde normen. Eén van de normen voor beheer is dat er 24 uur per dag personen aanwezig moeten zijn op de locatie die zich met beheer bezighouden en die ook voor omwonenden aanspreekbaar zijn bij vragen en klachten. Hoeveel beheerders aanwezig zal zijn op de locatie spreken we af met People21. Dat is onder andere afhankelijk is van het aantal bewoners.

Kunnen er geen woningen voor deze mensen komen op bedrijventerreinen?

Er gelden op bedrijventerreinen allerlei milieuregels, onder andere over lucht, geluid, stankcirkels en externe veiligheid, die het juridisch onmogelijk maken om woningen te realiseren midden op een bedrijventerrein. Dit is te onveilig. Bovendien vindt de gemeente het ongewenst om deze mensen op zo’n locatie te laten wonen in verband met het slechte woon- en leefklimaat en de grote afstand tot voorzieningen. Bovendien zijn er ’s nachts op een bedrijventerrein weinig tot geen mensen te vinden. Er is weinig sociale controle.

Wel zijn de randen van bedrijventerreinen mogelijk geschikt om flexwerkers te huisvesten in nieuw te bouwen woonaccommodaties. Denk aan de delen die zich direct aan de doorgaande ontsluitingsweg bevinden, zoals bijvoorbeeld de zone langs de N209 bij het bedrijventerrein Klappolder.

Tenslotte staat de gemeente huisvesting voor flexwerkers toe op eigen perceel van ondernemers buiten de kernen, onder de in het Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten genoemde voorwaarden. Dit kunnen nieuw te bouwen woonaccommodaties zijn of kamergewijze bewoning in bestaande bedrijfs- en/of plattelandswoningen.

Is het mogelijk dat het complex aan andere mensen dan flexwerkers verhuurd gaat worden?

Mocht People 21 goedkeuring krijgen om het project te realiseren, dan zal dit alleen gebeuren als zij de huisvesting aan flexwerkers ter beschikking stellen. De gemeente ziet hierop toe. Bovendien gaat de gemeente als voorwaarde in de Nota van Uitgangspunten opnemen dat 80% van de flexwerkers werkzaam is in de glastuinbouw.

Verkeer

Verkeerstellingen Leeuwenhoekweg Schreyrackseweg maart 2023 (pdf, 584 kB)

Aanvullende informatie verkeersintensiteiten Leeuwenhoekweg/Parallelwegen (pdf, 505 kB)

Overigen

Conceptversie van de Nota van Uitgangspunten (pdf, 963 kB)

Richtlijnen Duurzame Gebiedsontwikkeling (pdf, 376 kB)

Duurzaamheidsvisie (pdf, 48 MB)

Groenstructuur (pdf, 33 MB)

Omgevingsvisie (pdf, 21 MB)

Toetsingskader initiatieven huisvesting arbeidsmigranten (pdf, 739 kB)

Raadsinformatiebrief terugkoppeling participatie (pdf, 1 MB)

Brief Participatieplan Leeuwenhoek 102 (pdf, 689 kB)

Participatieplan Huisvesten van flexwerkers (pdf, 191 kB)

Communicatiekader voor nieuwe locaties huisvesting migranten (pdf, 330 kB)

Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland (pdf, 1 MB)

Toelichting met betrekking tot het document ‘Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland’. Dit bestaat uit twee delen: een analyse/onderzoek gedeelte en een deel met de (uiteindelijke) beleidskeuzes. De beleidskeuzes staan in Hoofdstuk 9 Uitvoeringsprogramma (vanaf pagina 18) toegelicht.

De behandeling van de Nota van Uitgangspunten staat geagendeerd voor:

  • de vergadering van raadscommissie Ruimte van 14 november 2023 en;
  • de raadsvergadering van 30 november 2023.

De vergaderingen van de commissie en raad zijn openbaar en daarbij wordt de mogelijkheid geboden om in de vergadering in te spreken. Om gebruik te maken van het spreekrecht of voor vragen over de commissie en de raadsbehandeling kunt u op onze website terecht voor meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met de griffie op telefoonnummer 010 800 40 00 of griffie@lansingerland.nl.

De raadsstukken, agenda en nadere informatie kunt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering terugvinden op de website.

Brief namens bewonersgroep Leeuwenhoekweg 102 e.o. (volgt)

Antwoordbrief vanuit gemeente (volgt)