Horecastappenplan

Met behulp van het horecastappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen als u een een horecabedrijf wilt starten. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Het stappenplan is een richtlijn naar het model van Het Rijk.

Horeca levert een grote bijdrage aan de leefbaarheid en gezelligheid in Lansingerland. In de Horecavisie is vastgelegd dat Lansingerland een horecavriendelijke gemeente wil zijn. Daarom is het stappenplan ontwikkeld.

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kan vanaf een week voor de start tot een week na de start van uw onderneming. Bij de start van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of (stille) maatschap moet u persoonlijk langsgaan bij de Kamer van Koophandel. Bij de start van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv) of stichting, regelt de notaris uw inschrijving. Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister, geeft de KvK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Een productschap of bedrijfschap behartigt de collectieve belangen van bedrijven binnen een bepaalde branche. Ook stelt het regels op voor die bedrijven. U hoeft zich niet zelf in te schrijven. Inschrijving volgt automatisch uit uw inschrijving in het handelsregister. Het is mogelijk dat uw bedrijf onder verschillende schappen valt.

Lidmaatschap en contributie

Valt uw bedrijf binnen een branche met een bedrijf- of productschap, dan is lidmaatschap verplicht. U moet contributie betalen en u moet zich aan de regels van het schap houden.

In een bestemmingsplan staat voor een specifiek stuk grond beschreven wat er met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. Tussen bedrijven en woningen moet voldoende afstand zijn. De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het omgevingsplan. Zo niet, dan kunt u vragen om een omgevingsplan wijziging of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. U kunt ook een omgevingsplan inzien

U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Hieronder vindt u de meest voorkomende onderdelen uit de omgevingsvergunning voor een horecaonderneming. 4.1. Vergunningscheck Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig van uw gemeente. Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bepaalt u met de vergunningcheck of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft. In sommige gevallen hebt u geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig, maar moet u zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2003. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen met het oog op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan. 4.2. Gebruiksmelding Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen of een gebruiksmelding doen. Via het DSO gaat u na welke situatie op u van toepassing is. 4.3 Melding milieubeheer Als horecaondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente. Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Een melding activiteitenbesluit kunt u ook indienen via het DSO.

Als horecaondernemer vraagt u een exploitatievergunning aan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.28). Op de aanvraag is de BIBOB-beleidslijn voor horeca inrichtingen 2013 van toepassing. Het BIBOB-onderzoek door de gemeente bestaat uit een aantal stappen: Stap 1: Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (“eigen huiswerkfase”); Stap 2: Inwinnen van nadere informatie (“eigen huiswerkfase”), en Stap 3: Onderzoek door het Bureau. Lang niet altijd zal de gehele procedure worden doorlopen. Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot de volgende stap.

Alle ondernemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Wettelijke voorschriften over de hygiëne van levensmiddelen zijn gebaseerd op Europese wetgeving. U moet volgens HACCP-principes werken. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een analyse van kritische punten waarop u extra goed moet letten. HACCP benoemt de gevaren voor de voedselveiligheid in het hele productieproces.

HACCP en hygiënecodes

Als u werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet u automatisch aan de wet. Een overzicht van de hyigiënecodes vindt u op de website NVWA. Over het algemeen zijn de hygiënecodes op te vragen bij de brancheorganisaties die de codes hebben opgesteld. U kunt ook zelf een HACCP-plan (voedselveiligheidsplan) opstellen. Een zelf opgesteld HACCP-plan is proces- of bedrijfsgebonden.

Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet u een Alcoholwetvergunning van de gemeente hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 2 categorieën: