Klacht over het handelen van de gemeente

U heeft een klacht over ons handelen. Deze klacht kunt u indienen.

Klacht over de buitenruimte of afval

Klachten of meldingen over de buitenruimte of afval geeft u door op de pagina melding of klacht over de buitenruimte en/of afval.

Voorbeelden van klachten

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
  • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
  • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
  • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
  • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

Klacht indienen

U vult het formulier klacht indienen met DigiD in.

Heeft u geen DigiD? Vul dan het formulier klacht indienen zonder DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Via Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

U belt met de klachtencoördinator via telefoonnummer 010 800 40 00.

De werkwijze verschilt per soort klacht:

  • Eenvoudig snel oplosbare klachten De klachtencoördinator probeert deze klacht mondeling met u af te handelen.
  • Ingediende klachten Na ontvangst en beoordeling van de klacht stuurt de klachtencoördinator uw klacht zo snel mogelijk door naar de klachtbehandelaar. Dit is veelal een afdelingshoofd. In een informeel (telefonisch) gesprek krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en wordt gezocht naar een oplossing van uw klacht. Wanneer u tevreden bent over de gevonden oplossing is de klachtenprocedure daarmee beëindigd. Bent u niet tevreden dan vindt formeel onderzoek plaats naar uw klacht door een nieuwe klachtbehandelaar. Onderdeel van dit formele onderzoek is een hoorzitting waarin de klachtbehandelaar u en degene tegen wie de klacht is gericht, hoort. Op basis van alle gegevens uit het onderzoek neemt het college van burgemeester en wethouders vervolgens een besluit over uw klacht. Van het besluit op uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met het oordeel van het college, dan kunt u zich tenslotte nog wenden tot de Nationale ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen. Voor meer informatie kunt u bellen met het bureau van de Nationale ombudsman, telefoon 0800 335 55 55 of bezoek de website van de Nationale Ombudsman.

Onder deze klachtenregeling vallen niet de meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u via BuitenOpOrde. Meldingen of klachten over afval(containers) of het afvalbrengstation geeft u door:

Gaat het om een besluiten waartegen bezwaar of beroep mogelijk is dan dient u een bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan of u gaat in beroep bij de rechtbank.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben inwoners de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gemeente over een gedraging van (een ambtenaar van) de gemeente. Voor de gemeente biedt de behandeling van klachten de kans om fouten te herstellen en misstanden en zwakke punten binnen de organisatie te herstellen. Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd. In het jaarverslag klachten 2023 (pdf, 1 MB) leest u hoeveel klachten we in dat jaar hebben ontvangen en hoe we die hebben afgehandeld.