Tweede locatie opvang Oekraïners bekend

6 juli 2022, 12:07 uur

Op 21 juni 2022 stelde het college van B&W de randvoorwaarden vast voor de pilot langdurige opvang Oekraïners in de gemeente Lansingerland. Op verzoek van de gemeenteraad is gekeken naar decentrale locaties voor opvang van mensen uit Oekraïne, voor de eerste opvang van 300 mensen. Op 5 juli heeft het college een besluit genomen over de tweede locatie: Hoeksekade in Bergschenhoek. En de maatschappelijke voorzieningen op Wilderszijde. De eerste – reeds vastgestelde – locatie is Bleizo-West, ten noorden van de A12.

Tweede locatie

Burgemeester Pieter van de Stadt: “De tweede locatie gaat om een gemeenteperceel met grasland en agrarische bestemming van ongeveer 3,8 hectare groot. Het bevindt zich tussen boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade en de sportvelden. Het bestemmingsplan kan voor de bouw van tijdelijke flexwoningen in overleg met het recreatieschap Rottemeren gewijzigd worden. Op de locaties Bleizo-West en Hoeksekade worden ieder 100/150 mensen opvangen. Het is de bedoeling dat de flexwoningen door een woningcorporatie of andere organisatie beheerd worden.”

Daarnaast zijn er tijdelijke voorzieningen voor zorg en onderwijs nodig. Deze kunnen gerealiseerd worden op het terrein Wilderszijde in Bergschenhoek. Vanwege de meer centrale ligging, goede bereikbaarheid en de voorzieningen die al aanwezig zijn, of op korte termijn gepland staan voor de toekomstige woonwijk, is hiervoor gekozen. Burgemeester van de Stadt: “Hoe dit cluster van voorzieningen voor inwoners en Oekraïners wordt vormgegeven, is nog niet bekend. Dit wordt nog verder uitgewerkt.”

Tijdslijn

De planning is om de ontwikkelingen grotendeels in september klaar te hebben. Dan kunnen de eerste mensen er komen wonen voor een periode van 3 tot 5 jaar. Het wordt een krappe tijdsplanning. Daarom heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), die de uitvoering op zich gaat nemen, toestemming gekregen om vooruitlopend op de benodigde vergunningen alvast de nodige werkzaamheden uit te voeren op de locaties.

Draagvlak

Het hele project zit nog in de planfase. Direct omwonenden van de locaties worden betrokken bij de planvorming en worden geïnformeerd over de wijze van besluitvorming en uitvoering ervan.

Voorbehoud

“Alle ontwikkelingen vallen of staan met de haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. Dit wordt nu onderzocht”, vertelt de burgemeester. “Ook de financiering door het Rijk is een voorwaarde. Hierover is nog geen uitsluitsel. We hopen dat – net als bij gemeente Vlaardingen – de minister en de staatssecretaris de noodzaak zien en met een garantstelling over de brug komen.”

De uitgangspunten voor de pilot zijn op 21 juni jl. vastgesteld door het college van Lansingerland.

Meer nieuws

Ophaalmogelijkheden strooizout