Ideeën voor Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Dit nieuwsbericht is verlopen.
18 december 2020, 09:54 uur

Recreatieschap Rottemeren werkt aan een nieuw en ambitieus plan: het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. Dit plan wordt in de lente van 2021 vastgesteld en gepubliceerd op onze website. Wij werken daarbij samen met gemeenten, het hoogheemraadschap, ondernemers en belangengroepen.

Wij zijn ook benieuwd naar de reactie van gebruikers op uitgewerkte ideeën in het Ontwikkelplan: recreanten en de in/omwonenden van het gebied. Wat vinden de gebruikers van het gebied het belangrijkst, welke voorzieningen spreken het meest aan en welk knelpunt wil je het liefst opgelost hebben? Het recreatieschap toetst graag of de ideeën uit het Ontwikkelplan aansluiten bij de wensen van de gebruikers over het gebied. Daarom staat er tot en met 30 december aanstaande een enquête online met 6 vragen over verschillende aspecten uit het Ontwikkelplan, zoals bereikbaarheid, toegang, natuur, wandel- en fietsverbindingen, ecologie en recreatieve voorzieningen.

Het recreatieschap Rottemeren heeft je hulp nodig!

Wij maken een Ontwikkelplan voor het Landschapspark De Rotte. Dit groene gebied, midden tussen Rotterdam, Bleiswijk en Zevenhuizen is voor honderdduizenden mensen uit de omgeving en de regio van belang als recreatieplek om te sporten, te fietsen, te wandelen, te ontspannen en te genieten van water, bijzondere natuur, erfgoed en het polderlandschap. Er wordt ook gewoond en gewerkt. Daarnaast is het gebied een leefplek voor veel dieren en planten. Help je mee ons meer inzicht te geven in wat jij belangrijk vindt voor het Landschapspark de Rotte? Dat kan door het invullen van deze 6 vragen.

Stand van zaken Ontwikkelplan

Het recreatieschap heeft het afgelopen anderhalf jaar in een intensief participatietraject samengewerkt aan het Ontwikkelplan met de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook vele georganiseerde belanghebbenden in het Rottemerengebied hebben meegedacht bij de uitwerkingen. Hiervoor zijn diverse samenwerkingsbijeenkomsten georganiseerd met bijvoorbeeld belangenpartijen uit de watersport, bewoners- en natuurverenigingen, ondernemers, agrariërs, de provincie, etc. Tijdens deze bijeenkomsten konden de gemeenten en belangengroepen steeds hun ideeën en belangen inbrengen. Nu zijn wij in de laatste, toetsende ronde aanbeland met een e-enquête en informatiebijeenkomst in januari. Daarna volgt nog een korte ronde langs belangenpartijen om het Ontwikkelplan aan te scherpen en af te maken. In april/mei wordt het Ontwikkelplan ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap.

Informatiebijeenkomst

Het recreatieschap organiseert in januari een digitale bijeenkomst voor een toelichting op het eindconcept van het Ontwikkelplan. De datum is nu nog niet bekend. Hierover informeren wij u nader via een persbericht en op onze website. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan al wel via rottemeren@staatsbosbeheer.nl o.v.v. publieksbijeenkomst Ontwikkelplan Rottemeren. Op de website van Staatsbosbeheer vindt u meer informatie over het ontwikkelplan en een presentatie met hoofdlijnen uit de conceptversie van september. 

Achtergrond

In het voorjaar van 2019 hebben de raden van de drie gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas de notitie Ruimte voor een groenblauwe toekomst vastgesteld. Deze notitie geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers, ambities en kaders aan voor het recreatiegebied Rottemeren. Het Recreatieschap Rottemeren werkt op dit moment de ambities verder uit in een het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte voor de komende tien jaar. Het schap maakt het plan met input van ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewoners en experts. Dit gebeurt onder meer via expertsessies, klankbordbijeenkomsten en bijpraatavonden. De planning is dat het ontwikkelplan in de lente van 2021 gereed is. Na het ontwikkelplan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin concrete projecten komen te staan met een planning en begroting op hoofdlijnen.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie