Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Lansingerland 1.0 definitief vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 februari 2022, 16:30 uur

Lansingerland is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Maar hoe zorgen we dat we nu én in de toekomst een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland blijven? Daar gaat de Omgevingsvisie over. In de Omgevingsvisie staan de ambities waar we de komende jaren hard aan gaan werken.

De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. De opbrengst is vertaald in de Omgevingsvisie 1.0. De ontwerp Omgevingsvisie heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, een periode waarin zienswijzen ingediend konden worden. Er zijn in totaal 18 reacties gegeven. Deze reacties hebben ons geholpen om de Omgevingsvisie op een aantal onderdelen aan te scherpen. De gemeenteraad heeft vervolgens op 24 februari de Omgevingsvisie definitief vastgesteld.

De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid. Wethouder Titia Cnossen: “Met deze Omgevingsvisie staan we aan het begin van een verdere samenwerking met onze samenleving en ketenpartners. Het biedt een brede maatschappelijke betrokkenheid bij het werken aan onze opgaven voor de fysieke leefomgeving. Het is de centrale plek voor dit beleid. De Omgevingsvisie is een levende visie, die de gemeente aanscherpt op basis van belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving.”

Ambities Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staan de volgende thema’s en speerpunten vermeld, die ook samen met onze inwoners, ondernemers en ketenpartners vorm krijgen.

Verbonden in de metropool

  • Goed bereikbaar en moderne mobiliteitsvormen: inzetten op moderne, duurzame en schone vervoersmogelijkheden.
  • Toekomstbestendige omgeving: komen tot een omgeving die klimaatadaptief en natuurinclusief is ingericht.
  • Sterke ruimtelijke structuren en ruime groengebieden: beschermen van groengebieden, water en historische en landschappelijke structuren.

Vindingrijk en ondernemend

  • Home of Horti Science: mogelijk maken van kennisontwikkeling/innovatie en plek voor nieuwe mogelijkheden in de glastuinbouwsector.
  • Slimme verduurzaming: aanjagen van de energietransitie en circulaire economie via elektriciteitsopwekking, duurzame warmte en nieuwe materiaalstromen
  • Lokaal en regionaal werken en ondernemen: bevorderen van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, werkgelegenheid en een gezonde middenstand.

Gezond samen leven

  • Sterke samenleving met oog voor mensen: realiseren van een gelukkige en samenleving waar iedereen mee doet.
  • Ontwikkelen met karakter: ontwikkelen van voldoende duurzame woningen die passen bij de woningbehoeften.
  • Gezonde levensstijl in een passende omgeving: stimuleren van sociale en maatschappelijke veiligheid, positieve gezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s

Meer informatie?

U vindt de Omgevingsvisie op de landelijke website van Ruimtelijke Plannen als u zoekt op ‘Omgevingsvisie Lansingerland, verbonden, vindingrijk en gezond’ of kijk op de webpagina over de Omgevingsvisie.