Convenanten binnen de gemeente Lansingerland

De laatste convenanten

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren. Op deze pagina vindt u de convenanten van de gemeente Lansingerland. De convenanten publiceren we zonder persoonsgegevens.

Convenant opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders Rotterdam Rijnmond

Dit convenant dient ter afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de opvangplekken en aanverwante onderwerpen voor vluchtelingen en de ontwikkeling dan wel spreiding van deze opvangplekken in de regio.

Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam

Dit geactualiseerde Regioakkoord maakt inzichtelijk hoe de regio Rotterdam, door middel van bijdragen van twaalf gemeenten, tweeëntwintig corporaties en één gemeentelijk woonbedrijf, invulling geeft aan de volkshuisvestelijke opgaven binnen de regio.

Convenant Realisatie windenergie Rotterdamse stadsregio

De gezamenlijke provincies hebben met het Rijk middels het Energieakkoord afgesproken 6000 MW aan windenergie op land te realiseren voor 2020. Provincie Zuid-Holland heeft de taakstelling om hiervan 735,5 MW aan windturbines te plaatsen. Hiervan dient 150 MW gerealiseerd te worden in wat ten tijde van het sluiten van het convenant nog de Rotterdamse Stadsregio werd genoemd en waarvan Lansingerland deel uitmaakt.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Ga dan naar de contactpagina of bel naar 010 800 40 00. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.