Verbonden partijen

Als gemeente hebben we samenwerkingspartners om de lokale en regionale ambities en doelen te bereiken. Denk aan onderwerpen als veiligheid en milieu. De samenwerkingspartners zijn gemeenten, overheden of private partijen. Deze samenwerkingsverbanden worden verbonden partijen genoemd. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Er is sprake van een financieel belang als de gemeente risico loopt met aan deze partijen beschikbaar gestelde middelen of als de gemeente aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is sprake van bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft vanwege vertegenwoordiging in het bestuur of vanwege het hebben van stemrecht.

De meeste verbonden partijen zijn gemeenschappelijke regelingen. Een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen vindt u in het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke Regelingen (pdf, 100 kB).