Adviescommissies

De gemeente heeft verschillende adviescommissies. Iedere commissie heeft haar eigen bevoegdheden en haar eigen werkterrein.

De adviescommissies

De adviesraad leerlingenvervoer behartigt de collectieve belangen in het leerlingenvervoer. De adviesraad bestaat (voornamelijk) uit ouders en geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over beleid en uitvoering van het leerlingenvervoer.

Meer informatie en contactgegevens over de adviesraad vindt u op de website van de Adviesraad leerlingenvervoer of mail naar llv.lansingerland@gmail.com.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle aspecten van het sociaal domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan participatie, jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Meer informatie over de ASD vindt u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein.

De bezwaarschriftencommissie Lansingerland heet officieel de ‘vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften’. De bestuursorganen (de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad) laten zich bij de heroverweging in bezwaar door deze commissie adviseren.

De bezwaarschriftencommissie wil met haar adviezen rechtsbescherming bieden aan burgers en bijdragen aan de kwaliteit van besluiten en het gemeentelijk handelen. Het houden van een hoorzitting is daarbij een belangrijk instrument.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2009 de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De commissie heeft de taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het cultureel erfgoed in Lansingerland. 

Onderdeel daarvan is het uitbrengen van advies over de selectie van (nieuwe) gemeentelijke monumenten. Daarnaast adviseert de commissie over het verlenen van vergunningen.

Samenstelling commissie

De leden van de commissie zijn:

 • Jouke Post: hoogleraar en architect, voorzitter
 • Ron Tousain: archeoloog, lokale historie Berkel en Rodenrijs, plv voorzitter
 • Sabrine Buitendijk: historica, lokale historie Bergschenhoek
 • Martin Netten: erfgoed adviseur/deskundige, financieel deskundige
 • Lisanne van den Bulk: erfgoeddeskundige, bouwhistorica, lokale geschiedenis Berkel en Rodenrijs
 • Helga Kliffen: erfgoeddeskundige, financieel deskundige
 • Botine Koopmans : erfgoeddeskundige, kunsthistorica, onderzoek en publicaties architectuurhistorie.

De commissie wordt bijgestaan door ambtelijke secretaris Tanja Huis in ’t Veld. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (010) 800 40 00.

Vergaderingen commissie

De commissie Cultureel Erfgoed komt circa zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de agenda en in de Gemeentenieuwsbrief.

Met het Economisch Platform Lansingerland (EPL) beschikt Lansingerland over een breed gedragen overleg- en adviesorgaan. Doel van deze organisatie is het versterken van de economie in Lansingerland.

Het Economisch Platform Lansingerland bereikt deze doelstelling door te zorgen dat:

 • Er in Lansingerland een goed ondernemersklimaat is
 • Er in Lansingerland ruimte is voor alle bedrijfssectoren
 • Lansingerland actief gepromoot wordt als gunstige vestigingsgemeente
 • Het aantal bedrijven en instellingen toeneemt
 • Het aantal arbeidsplaatsen toeneemt
 • Er een sterke Greenport West-Holland komt
 • De relatie bedrijfsleven – overheid verbetert (in ruime zin)

De volgende partijen maken deel uit van het Economisch Platform Lansingerland:

 • Ondernemend Lansingerland
 • LTO Noord Glaskracht afdeling Oostland
 • Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhoek
 • Winkeliersvereniging Bleiswijk
 • Stichting Winkelpromenade Berkel Centrum
 • Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs
 • VNO-NCW West regio Oostland
 • Kamer van Koophandel Den Haag vestiging Zoetermeer e.o.
 • Koninklijk Horeca Nederland afdeling Lansingerland
 • Gemeente Lansingerland

Wilt u meer weten over het Economisch Platform Lansingerland? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer (010) 800 40 00.

De rekenkamer verricht jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de organisatie van het gemeentebestuur. De rapporten van deze rekenkamer vormen de basis waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de burger en verbeteringen doorvoert.

Positie

De rekenkamer is binnen de gemeente een onafhankelijk orgaan. Haar taken en bevoegdheden staan in de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij rapporteert. Wel kunnen de raad en het college van burgemeester en wethouders de rekenkamer om een onderzoek vragen. De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

Onderzoek

Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen (raad, college en burgemeester) en diensten van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50% van de aandelen in bezit heeft. Dit geldt ook bij instellingen die een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het bureau van de rekenkamer.

Rapporten

Onderzochte organen en instellingen kunnen reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Hun reacties worden aan het rapport toegevoegd. Met de aanbieding aan de raad wordt het rapport openbaar. Daarna wordt het in de raad behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Rekenkamer.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle aspecten van het sociaal domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan participatie, jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Meer informatie over de ASD vindt u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein.