Wijziging onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woning

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 februari 2022, 14.30 uur

Tot en met 2021 ontving u als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning in de gemeente Lansingerland een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Onder niet-woningen verstaan we onroerende zaken die in hoofdzaak geen woning zijn.

Wijziging OZB niet-woning

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 december 2021 besloten om in 2022 geen tarief voor gebruikers van niet-woningen in de Verordening OZB op te nemen. Ook is besloten om het OZB-tarief voor eigenaren aan te passen met het percentage van het vervallen gebruikerstarief. Daarom brengt de gemeente per 2022 geen OZB meer in rekening bij gebruikers van niet-woningen.

Rekentool voor eigenaren

Het tarief van de onroerendezaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen is per 1 januari 2022 vastgesteld op 0,4625% van de WOZ-waarde. Heeft u als eigenaar afspraken met uw huurder over doorberekening van de OZB 2022, dan kunt u met een eenvoudige rekentool een verdeling maken. Deze verdeling is niet gebaseerd op wet- of regelgeving, maar op de verhouding zoals die gold in 2021 voor de OZB-gebruikersbelasting ten opzichte van de eigenarenbelasting. U kunt de rekentool aanvragen via info@lansingerland.nl.

Bezwaar tegen hoogte tarief is niet mogelijk

Een belastingverordening is een besluit dat met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet worden vastgesteld (Algemene wet bestuursrecht). Deze verordeningen en daarmee ook de tarieven, zijn zorgvuldig en na afweging van belangen, in een openbare vergadering van de gemeenteraad vastgesteld. De verordeningen voldoen daarmee aan de gestelde eisen. Omdat dergelijke besluiten met zoveel waarborgen omkleed zijn, kunt u tegen de hoogte van de tarieven geen bezwaar indienen. U kunt alleen bezwaar indienen als u een aanslag krijgt die in strijd is met de belastingverordening.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timothy Scheffers via info@lansingerland.nl of via telefoonnummer 41 60.