Start aanleg watercompensatie bij Kooibos

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 oktober 2019, 09.26 uur

Begin november start aannemer GKB met de aanleg van de watercompensatie in het Kooibos. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos.

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlakte wordt verhard met asfalt. Bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen neemt daardoor af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van de A16 en heeft Recreatieschap Rottemeren gevraagd om als beheerder van het gebied, deze watercompensatie voor te bereiden en uit te voeren. Bij het bepalen van de verschillende locaties is er samengewerkt met Natuur- en Vogelwacht Rotta en omwonenden.

Kooibos

Aanvankelijk was het gehele Kooibos aangewezen om als watercompensatie te fungeren. Maar, op verzoek van de omwonenden is het plan aangepast. Dat betekent dat nu enkel het westelijk deel van het Kooibos wordt verwijderd om plaats te maken voor ondiepe plassen met rietoevers. Dit gebied zal zich al snel ontwikkelen tot een plek waar zilverreigers, blauwborsten en rietgorzen zullen bivakkeren. Ook soorten als watersalamander en groene- en bruine kikker zullen zich er thuis voelen. Het oostelijk deel van het Kooibos blijft bos. Alleen het aller zuidelijkste puntje onder de watergang wordt ook nog uitgegraven voor de watercompensatie. In het resterende bos heeft inmiddels een noodkap plaatsgevonden waarbij de aangetaste essen aan de rand van het bos zijn verwijderd zodat ze niet op de paden meer kunnen vallen. De bomen die worden gekapt vanwege de watercompensatie worden gecompenseerd in natuurgebied de Vlinderstrik in Bergschenhoek.

Werkzaamheden

Aannemer GKB start begin november met het verwijderen van het groen. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Vervolgens graven graafmachines de grond tot ongeveer één meter diepte weg. Totaal wordt er 20.000 m3 uitgegraven. Vrachtwagens transporteren de vrijgekomen grond naar agrariërs in de omgeving die hun land willen ophogen. Wanneer grondverzet klaar is worden de bermen en taluds afgewerkt en opnieuw ingezaaid. Na verloop van tijd zullen er plassen met rietvelden ontstaan waar vervolgens vogels, amfibieën en vissen gebruik van gaan maken.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de kerst klaar. Behalve dat er wat extra grondtransport zal zijn over de wegen, wordt er geen grote overlast verwacht. Er zijn geen verkeersomleidingen of wegafzettingen gepland zodat het doorgaande verkeer minimaal hinder heeft.

Locaties werkzaamheden watercompensatie

Het gebied waar de werkzaamheden in het Kooibos worden uitgevoerd, staat gemarkeerd met een vierkant.