Een gezonde en duurzame schoolomgeving voor alle kinderen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 juli 2020, 16.20 uur

In een jonge, kinderrijke gemeente als Lansingerland met een groeiend aantal kinderen is goede onderwijshuisvesting van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente heeft daarom samen met alle schoolbesturen van het primair onderwijs een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt. Het plan heeft als doel voor de komende 15 jaar goede en voldoende huisvesting voor alle basisschoolleerlingen in Lansingerland te hebben. 

De gemeenteraad heeft het plan op 16 juli jl. vastgesteld en daarmee een budget van 42 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeente en de scholen gaan het plan de komende jaren gefaseerd uitvoeren. Het gaat om het verduurzamen van alle schoollocaties, de uitbreiding van 6 schoollocaties en vervangende nieuwbouw voor 7 schoolgebouwen. Daarnaast zijn er 3 extra nieuwbouwscholen gepland voor het de nog te ontwikkelen woonwijk Wilderszijde.

Samenwerking

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor goede huisvesting voor het basisonderwijs. De keuzes die in het huisvestingsplan zijn vastgelegd zijn samen met de schoolbesturen RVKO, Spectrum-SPCO, Laurentius, Scholengroep Holland en LEV-WN gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de leerlingenprognoses en de bouwkundige staat van de schoolgebouwen.

Grote opgave

Wethouder Onderwijs Ankie van Tatenhove is blij en trots met de samenwerking: “Er ligt voor de komende jaren een grote opgave als het gaat om uitbreidingen, nieuwbouw, ontwikkeling van nieuwe scholen en het verduurzamen van de schoollocaties. Dit vraagt om een grote inspanning van alle betrokken partijen. Samen gaan we voor goed en passend toekomstgericht onderwijs, dat past bij de vraag van ouders en kinderen. Met aandacht voor speel- en beweegruimtes, waar kinderen met plezier kunnen spelen en bewegen. Ook kijken we naar een goede aansluiting op andere voorzieningen zoals kinderopvang, sport en cultuur.

Duurzaam

Adriaan van Zanten van het Spectrum-SPCO, namens de schoolbesturen: “Ik ben zeer blij dat we na de zomer daadwerkelijk met onze ambities aan de slag kunnen gaan. Met dit plan zorgen we voor een goede schoolomgeving voor alle basisschoolleerlingen. We hebben daarbij afgesproken dat we alle nieuwe schoolgebouwen Energieneutraal gaan opleveren. Daarnaast investeren wij in bestaande schoolgebouwen om (een deel van) hun energie zelf op te laten wekken als dit rendabel is. Ook richten wij schoolpleinen bij nieuwbouw groenblauw in en stimuleren wij het groenblauw inrichten van bestaande schoolpleinen. Op deze manier kunnen kinderen op jonge leeftijd kennis maken met duurzaamheid en het milieu.”