Woonvisie 2021 tot 2025

De gemeente Lansingerland wil de komende twintig jaar meer betaalbare en gelijkvloerse woningen realiseren. Dat is de belangrijkste uitkomst van de nieuwe Woonvisie 2021 – 2025 (pdf, 19 Mb) en de uitvoeringsagenda (pdf, 13 Mb) die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Uit het document komt naar voren dat de woningmarkt meer dan ooit sturing vraagt. Zo maakt de vergrijzende bevolking meer gelijkvloerse woningen noodzakelijk. Verder zijn er ook meer betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters nodig. Naast deze behuizing blijft er nog bovendien nog steeds vraag naar eengezinswoningen.

Lansingerland voorziet tot 2040 een bouwopgave van ongeveer 11.000 woningen, zowel voor de lokale als regionale woonbehoefte. Tegelijk maakt Lansingerland zich hard voor behoud van haar groene omgeving in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De Woonvisie is tot stand gekomen met betrokken partijen en belanghebbenden op het gebied van bouwen en wonen en bevat afspraken voor de komende jaren. Ook heeft de gemeente een woonbehoeftenonderzoek gedaan onder haar inwoners. Wethouder Kathy Arends (Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) spreekt van een grote stap. Er is verbeterd inzicht in trends en ontwikkelingen “Met deze Woonvisie slaan we de handen ineen om de toekomstige woningmarkt beter te bedienen. We moeten een plek bieden aan iedereen. Dat is nodig om het woonklimaat binnen onze gemeentegrenzen goed te houden. Nieuwe plannen en projecten sluiten daardoor beter aan op de wensen van inwoners én toekomstige bewoners. Dit kan door alle betrokken partijen als woningcorporaties, huurdersverenigingen, buurgemeenten, regio, provincie, Rijk, zorgpartijen en ontwikkelaars, bouwers en ondernemers meer en vroeger te betrekken. Deze Woonvisie biedt de gemeente, inwoners, woningzoekenden en bij een bouwproces betrokken partijen houvast en een afwegingskader voor keuzes in de toekomst.”

Lansingerland is qua inwoneraantal in twintig jaar tijd met meer dan de helft gegroeid. Als gemeente is het er desondanks in geslaagd het oorspronkelijke karakter te behouden met veel sociale verbondenheid. Naast die aantrekkelijke woonomgeving kent de gemeente een bijzonder ondernemersklimaat, met onder meer grote wereldspelers in de glastuinbouw (Horti Science).

Net als heel Nederland kent ook de woningmarkt in Lansingerland anno 2021 flinke uitdagingen. De nog relatief jonge bevolking vergrijst. Ook is voor steeds meer mensen een passende woning moeilijker bereikbaar. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Lansingerland is net als elders in de regio de afgelopen jaren toegenomen. Verder maakt schaarste op de woningmarkt het aanbod betaalbare koop- en vrije sectorhuurwoningen lastig. Daarom zet de gemeente in op 50% betaalbaar (waaronder sociaal) bij nieuwe grotere woningbouwontwikkelingen. Daarnaast mikt de gemeente op meer gelijkvloerse woningen in verschillende segmenten.

De Woonvisie is onderdeel van de Omgevingsvisie. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. Die opbrengst is vertaald in een ontwerp Omgevingsvisie waarmee het college van B&W op 13 juli heeft ingestemd. De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid. In september legt het college de Omgevingsvisie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Inwoners, ondernemers en partners hebben daarna nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen