Omgevingsvisie Lansingerland

Waar gaan we nog bouwen, hoe doen we dat duurzaam, wat gebeurt er met de openbare ruimte en hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving? Kortom, hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit? Dat en nog veel meer komt terug in de Omgevingsvisie Lansingerland.

Praat op 10 juni mee over de toekomst van Lansingerland

Lansingerland heeft een samenlevingsvisie en een visie op de fysieke leefomgeving, de omgevingsvisie. Deze visies geven richting aan de keuzes die de gemeente maakt. We werken aan een vernieuwde omgevingsvisie 2.0. Dit doen we graag samen met inwoners en organisaties. Praat u mee tijdens de dialoogbijeenkomst?

Waar gaan wij over in gesprek?

De basis van de omgevingsvisie 1.0 blijft bestaan: Lansingerland, verbonden in de metropool Rotterdam-Den Haag, blijft zich inzetten om vindingrijk en ondernemend te zijn en wil een gezonde samenleving. Voor de omgevingsvisie 2.0 willen we over zes onderwerpen in gesprek gaan. Hoe willen wij hiermee omgaan in onze gemeente? We bespreken elk onderwerp eerst apart en vervolgens in relatie tot de andere opgaven, want er is samenhang.

Kwaliteit van de leefomgeving

Hier begint het. Het gaat om een bodem waar leven in zit, gezonde lucht om in te ademen, schoon en voldoende water, genoeg bomen en struiken voor schaduw en verkoeling, ruimte om buiten te spelen en te bewegen. Op die aspecten waar wij invloed op hebben: welke kwaliteit streven wij na en hoeveel hebben wij hiervoor over?

Wonen

In Lansingerland staan veel eengezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn andere woningen nodig: kleiner, beter betaalbaar en gelijkvloers. Ook moet er plaats komen voor nieuwe mensen, bijvoorbeeld omdat zij zijn gevlucht en nu in Nederland mogen blijven of omdat zij voor een aantal jaren hier komen werken en leven. Een betaalbare woning biedt bestaanszekerheid. Wel is de ruimte om te bouwen schaars. Wat en hoe willen wij bijbouwen?

Mobiliteit

Het aantal inwoners in Lansingerland en in de regio blijft groeien. Meer mensen dus, die ook nog eens meer auto’s bezitten. Auto’s nemen veel ruimte in om te rijden en te parkeren. Ondertussen willen wij graag mobiel zijn, bereikbaar blijven en er veilig op uit kunnen trekken. In welke toekomst kunnen wij veilig reizen zonder een openbare ruimte te creëren die is overgenomen door auto’s?

Economie

Lansingerland heeft veel ondernemers. Dat is mooi, want werkgelegenheid biedt inwoners inkomen en daarmee een zelfstandig bestaan. Maar de ruimte voor werken is schaars. Dus moeten wij de huidige ruimte beter benutten. De vraag wordt daarmee: aan welk type bedrijven willen wij ruimte bieden en aan welke dus niet of minder? Bovendien: wat zijn geschikte locaties voor de verschillende typen bedrijven?

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Wij verminderen het gebruik van fossiele energie en gebruiken meer natuurlijke bronnen, zoals de wind en de zon. Deze energie opwekken, opslaan en vervoeren, neemt ruimte in. Waar vinden wij deze? En welke invloed heeft deze energietransitie op ons leven en onze leefomgeving?

Horti Science

Lansingerland is trots op de glastuinbouw en wil dat blijven. Daarom moeten we er ook kritisch naar kijken. Het Horti Science Park draagt met toegepast wetenschappelijk onderzoek bij aan de innovaties die van levensbelang zijn voor de sector, zoals overstappen op schone energie. De vraag is: wat zijn de effecten van de glastuinbouw en de nodige vernieuwing op het economisch verdienmodel, het ruimtegebruik en de kwaliteit van de leefomgeving?

Waar en wanneer kunt u meepraten?

De Dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie 2.0 vindt plaats op maandag 10 juni in het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. De inloop is vanaf 17.00 uur. Het programma duurt van 17.30 uur tot 21.30 uur. De gemeente zorgt voor een eenvoudige maaltijd.

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Geeft u zich dan uiterlijk 5 juni op door een mail te sturen naar omgevingsvisie@lansingerland.nl. Geeft u daarbij aan over welk onderwerp u graag meepraat. U ontvangt een bevestiging met het programma en een toelichting op het onderwerp van uw keuze.

Vervolg

In juli 2024 spreekt de gemeenteraad over de omgevingsvisie 2.0 en neemt hierin de uitkomsten van deze dialoogbijeenkomst mee. Daarna volgt een online enquête. Ook hiervoor vragen wij graag uw medewerking. Zo adviseert u het gemeentebestuur.

Lansingerland is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat willen we graag zo houden, tot in de verre toekomst. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. Die opbrengst is vertaald in de omgevingsvisie 1.0 (pdf, 22 mB). De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid.

Heeft u vragen over de inhoud van de omgevingsvisie 1.0 of kunt u de pdf niet gebruiken of openen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 010 800 40 00.

Verbonden in de metropool

  • Goed bereikbaar en moderne mobiliteitsvormen: inzetten op moderne, duurzame en schone vervoersmogelijkheden.
  • Toekomstbestendige omgeving: komen tot een omgeving die klimaatadaptief en natuurinclusief is ingericht.
  • Sterke ruimtelijke structuren en ruime groengebieden: beschermen van groengebieden, water en historische en landschappelijke structuren.

Vindingrijk en ondernemend

  • Home of Horti Science: mogelijk maken van kennisontwikkeling/innovatie en plek voor nieuwe mogelijkheden in de glastuinbouwsector.
  • Slimme verduurzaming: aanjagen van de energietransitie en circulaire economie via elektriciteitsopwekking, duurzame warmte en nieuwe materiaalstromen
  • Lokaal en regionaal werken en ondernemen: bevorderen van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, werkgelegenheid en een gezonde middenstand.

Gezond samen leven

  • Sterke samenleving met oog voor mensen: realiseren van een gelukkige en samenleving waar iedereen mee doet.
  • Ontwikkelen met karakter: ontwikkelen van voldoende duurzame woningen die passen bij de woningbehoeften.
  • Gezonde levensstijl in een passende omgeving: stimuleren van sociale en maatschappelijke veiligheid, positieve gezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet vervangt veel wet- en regelgeving voor wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu en water. Hiervoor maakt iedere Nederlandse gemeente een omgevingsvisie. De visie wordt vertaald in een omgevingsplan. In dit plan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. De regels zijn er om bepaalde waarden van de leefomgeving te beschermen.

Wilt u ook blijven meedenken in de toekomst? Meld u aan via de website Lansingerland Peilt voor deelname aan ons digitale inwonerspanel of volg actueel nieuws over bijeenkomsten van de gemeente via onze digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen over de omgevingsvisie, dan kunt u deze mailen naar omgevingsvisie@lansingerland.nl.