Geluidhinder bouw of sloop, ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. De gemeente wil zo onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloopprojecten buiten de reguliere werktijden. Aan de ontheffing worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen. Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken.

Maatwerkvoorschrift geluidhinder

De uitvoerder kan bij de gemeente een ontheffing aanvragen om meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door versoepeling van:

  • de dagwaarde van het geluid
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder
  • de tijdstippen van uitvoering
  • de perioden van uitvoering

Dit staat in artikel 7.23, lid 1, onder a van het Bbl. Ondanks een maatwerkvoorschrift moet de uitvoerder van de bouwwerkzaamheden de beste beschikbare stille technieken toepassen (artikel 7.23, lid 2 Bbl).

Aanvragen

Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, dan neemt u telefonisch contact met ons op via 010 800 40 00.

Nadat u telefonisch contact met ons heeft gehad vult u een van onderstaande formulieren in:

Inwoners

U vult het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het formulier ontheffing geluidhinder bouw of sloop zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Wanneer er geen ontheffing nodig is

Bouwwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur (artikel 7.17, lid 1). Er is geen ontheffing nodig als er voldaan wordt aan de geluidsregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Dagwaarde geluidsniveau

De dagwaarde van het geluid door de bouwwerkzaamheden bepaalt de maximale duur van die werkzaamheden. Hoe hoger het geluidniveau op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of op de grens van een geluidgevoelig terrein, hoe korter de maximale blootstellingsduur (artikel 7.17, lid 2 Bbl).

  • Inwoners: DigiD
  • Bedrijven: eHerkenning2+
  • Gegevens van de machines die gebruikt worden inclusief geluidsgegevens

Indien van toepassing:

  • Een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
  • Fasering/planning van de werkzaamheden
  • Een akoestisch onderzoek