Aanschrijving door de gemeente

Net als de politie ziet de gemeente erop toe dat iedereen regels naleeft. Overtreedt u wettelijke regels, dan grijpt de gemeente in. U krijgt dan een brief waarin wij u vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u niets, dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). Ook kan de gemeente u een dwangsom opleggen om u te dwingen alsnog aan de aanschrijving te voldoen.

Als u een wettelijke regel overtreedt

  • U ontvangt een brief van de gemeente. Daarin vragen wij u de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een vooraanschrijving.
  • Bent u het niet eens hiermee? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.
  • Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit.
  • Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kan alleen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat wij beslist hebben op uw bezwaar.

De overtreding van een wettelijke regel melden

U meldt dit bij de gemeente met het verzoek om deze persoon een aanschrijving te sturen. Dit noemen wij een verzoek tot handhaving.

Verzoek tot handhaving indienen

U schrijft een brief aan de gemeente. Hierin vermeldt u:

  • de naam en adres van de verzoeker om handhaving
  • de datum van het verzoek
  • een omschrijving van het verzoek en waarom u denkt dat de gemeente moet handhaven
  • uw handtekening

Wat de gemeente met een handhavingsverzoek doet

De gemeente neemt over het handhavingsverzoek een formeel besluit. U ontvangt hierover bericht.
Weigeren wij uw verzoek tot handhaving, dan kunt u bezwaar en beroep instellen.