Beleidskader zonne-energie

In de periode 3 oktober tot en met 14 november 2022 heeft een ontwerpversie van het beleidskader zonne-energie ter inzage gelegen. In dit beleidskader schetst de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van zonne-energie. Er zijn vijf zienswijzen ingediend.

In de nota zienswijzen (pdf, 405 kB) vindt u een overzicht van de ingebrachte zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop. Naar aanleiding van de zienswijzen is het lokaal eigendom van zonne-energieproject uitgewerkt in het beleidskader (pdf, 718 kB). Lokaal eigendom geeft de lokale omgeving zeggenschap over de ontwikkeling en landschappelijke inpassing van duurzame energieprojecten en over de opbrengsten, die voortkomen uit die projecten.

Op 7 februari jl. heeft het college het gewijzigde beleidskader zonne-energie en de nota zienswijzen besproken. Deze stukken gaan nu verder in het proces en worden op 15 maart a.s. in de commissie Algemeen Bestuur besproken en op 30 maart a.s. vindt de besluitvorming hierover plaats door de gemeenteraad.

Vragen?

Heeft u vragen over het beleidskader, de zienswijzen of kunt u een van deze bestanden niet openen of bekijken? Dan kunt u een e-mail sturen naar duurzaam@lansingerland.nl.