Social Return

De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan Social Return. De gemeenten gebruiken allemaal dezelfde bouwblokken. De gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De gemeenten werken samen om de volgende 2 redenen:

  • meer eenduidigheid voor werkgevers
  • meer eenduidigheid bij gemeenschappelijke inkoop

Social Return in de gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland hecht bij inclusief ondernemen veel waarde aan de inzet van Social Return (SR). Daarom is dit een uitvoeringsvoorwaarde voor gemeentelijke inkoop. Social Return kan worden toegepast op diensten en werken. Social Return is maatwerk: werkplekken hebben de voorkeur, maar ook activiteiten gericht op arbeids- of maatschappelijke participatie is mogelijk. Via Social Return helpt een opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden aan een baan of leerlingen aan een stageplek of draagt bij aan een maatschappelijke activiteit. Dit creëert maatschappelijke impact!

Voor de inzet van Social Return gebruiken opdrachtnemers een percentage van de inschrijfsom van de opdracht. De gemeente Lansingerland past hierbij de bouwblokkenmethode toe.

Bouwblokkenmethode

Iedere doelgroep heeft in het bouwblokkenmodel een fictieve waarde. De bouwblokken bieden diverse mogelijkheden om Social Return in te vullen. De opdrachtnemer maakt op basis hiervan zelf een plan van aanpak in overleg met het Werkgeversservicepunt WSP. Het plaatsen van kandidaten heeft de voorkeur. Projecten gericht op kandidaatontwikkeling zijn ook mogelijk.

Bij het opstellen van de fictieve waarden is onderscheid gemaakt in waardering tussen gemeentelijke (hoge waarde) en niet gemeentelijke (lage waarde) doelgroepen. Ook is rekening gehouden met de mate van inspanning voor de begeleiding van de doelgroep (de afstand tot de arbeidsmarkt).

Bouwblokkenschema regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

1. Creëren van banen*

BouwblokInvullingWaarde per jaar op basis van 36 uur
Zonder uitkeringWerkzoekend zonder uitkering**5.000 euro
Zonder uitkeringJongeren zonder startkwalificatie10.000 euro
Leerling/ student stageStagiair mbo, hbo5.000 euro
Leerling / student stageStagiair VSO/PrO7.500 euro
Leerling / student stageLeerwerkbaan mbo BBL maximaal niveau 2 (dienstverband- maximaal 24 maanden)25.000 euro
Leerling / student stageLeerwerkbaan mbo BBL niveau 3 (dienstverband – maximaal 36 maanden)15.000 euro
Met uitkeringWW20.000 euro
Met uitkeringWIA30.000 euro
Met uitkeringParticipatiewet40.000 euro
Met uitkeringBanenafspraak (ook: Wajong, WsW, doelgroepregistratie)50.000 euro
Bonus55+10.000 euro
BonusOpleidingskosten en bijzondere begeleidingskostengemaakte kosten
BonusDienstverband VSO / Praktijkonderwijs (na een stage van minimaal 6 maanden)25.000 euro
Bonus ***Arbeidsbeperking inclusief Individuele Plaatsing en Steun (IPS)10.000 euro
Tabel 1: creëren van banen.

* Kandidaat telt maximaal 12 maanden mee. Kandidaten van WIA, VSO, praktijkonderwijs en van P-wet tellen maximaal 24 maanden mee. Kandidaten van Banenafspraak kunnen altijd meetellen. Kandidaten met LKS kunnen gedurende de LKS meetellen. Kandidaat gestart binnen 12 maanden voorafgaand aan contract mag meetellen.

** Niet-uitkeringsgerechtigde, persoon als bedoeld in de wet, artikel 6, lid 1 onder a.

*** Niet van toepassing op Banenafspraak en WIA.

2. Investeren of participeren in kandidaatontwikkeling

BouwblokInvullingWaarde per jaar op basis van 36 uur
Social ReturnprojectCo-creatief project gericht op kandidaatontwikkeling. Denk met name ook aan scholing en activiteiten van kandidaten voor MBO niveau 0-1 of MBO praktijkverklaring. Waarde traject
Sociaal inkopenBij het SW-bedrijf of een door de regio erkende sociaal ondernemerBetaalde factuur
Tabel 2: investeren of participeren in kandidaatontwikkeling.

3. Maatschappelijke activiteit gericht op arbeidsparticipatie

BouwblokInvullingWaarde per jaar op basis van 36 uur
Maatschappelijke activiteitOp basis van een plan van aanpak1.000 euro per dag of waarde van het traject

Social Return wordt toegepast op uiteenlopende aanbestedingen. Om voldoende ruimte te bieden aan opdrachtnemers om Social Return te kunnen invullen op hun opdrachten, is het mogelijk om ook mbo-ers BOL en hbo-stagiaires in te zetten. Zij hebben wel een lagere bouwblokkenwaarde dan mbo-ers BBL en PrO / VSO. Deze laatstgenoemde doelgroepen zijn voor gemeenten een belangrijke doelgroep, waarop ook taakstellingen zijn geformuleerd.

Werkzoekenden en leerlingen (alle bouwblok-doelgroepen) die maximaal 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van een contract – mits op de opdracht werkend of aan de opdracht gerelateerd – in dienst zijn genomen tellen mee voor de Social Return invulling van de opdrachtnemer. Deze maatregel is in werking gekomen in reactie op de Participatiewet en de banenafspraken. Stapeling van verschillende maatregelen rondom de arbeidsparticipatie van werkzoekenden en arbeidsbeperkten voor de ondernemer wordt hiermee voorkomen. Daarnaast geeft het ruimte aan het duurzaam in dienst nemen van personen uit de Social Return doelgroepen. Voor detacheerders creëert het de mogelijkheid om maximaal 12 maanden iemand te kunnen plaatsen op meerdere Social Return opdrachten (iemand is immers langer doelgroep van Social Return, er wordt niet alleen gekeken naar de arbeidssituatie van de persoon de dag voordat het contract inging) en poolvorming is daardoor mogelijk. Het is door deze maatregel ook mogelijk duurzame plaatsingen te realiseren door kandidaten regionaal in te zetten (op meerdere opdrachten van meerdere gemeenten).

Er zijn diverse mogelijkheden voor wat betreft maatschappelijke activiteiten. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie van de Social Return doelgroepen. Bijvoorbeeld het bieden van een sollicitatietraining, voorlichting aan scholen, beschikbaar stellen van kantoorruimten aan startende ondernemers, participeren aan re-integratievoorzieningen et cetera. Voor activiteiten die in tijd uitgedrukt kunnen worden, is een richtbedrag van maximaal € 1.000 per dag toegekend (een dagdeel betreft voorbereiding + uitvoering).

Gemeenten uit Haaglanden en Zuid-Holland Centraal hechten veel waarde aan duurzame uitstroom. Dit betekent dat voor geplaatste kandidaten eventuele aangeboden opleidingen / certificaten (in overleg met Werkgevers-servicepunt) kunnen vallen onder Social Return. Het is belangrijk dat de opleiding die wordt ingezet bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de Social Return kandidaat.

Bent u sociaal ondernemer en wilt u in aanmerking komen voor een Social Returnproject? Voor aanmelden en informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen per e-mail: mariska.jetzes@lansingerland.nl. U kunt ook bellen naar tel. (010) 800 40 00. 

Ook op de website van het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal vindt u meer informatie over inclusief ondernemen en Social Return.

Als u bij een ‘erkende sociaal ondernemer’ een opdracht plaatst/inkoopt, dan telt dat mee voor uw Social Return. Deze erkende sociaal ondernemers worden door de drie samenwerkende arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Zuid-Holland Centraal en Rijnmond erkend en bekendgemaakt. 

Lijst met erkende sociaal ondernemers arbeidsparticipatie

De factuur van een sociaal ondernemer die vermeld staat op de lijst ‘Erkende sociaal ondernemers’ kunt u invoeren in registratiesysteem WIZZR.

Als de sociaal ondernemer bij wie u een opdracht wilt plaatsen (nog) niet erkend is, kunt u contact opnemen met de adviseur Social Return door een mail sturen naar mariska.jetzes@lasingerland.nl. Zij kan u vertellen of het misschien toch mogelijk is om de opdracht te laten gelden voor uw social return.

Social Return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Een opdrachtnemer van de gemeente kan een inkoopopdracht plaatsen bij een sociaal ondernemer voor de invulling van de Social Return verplichting. Als sociaal ondernemer heeft u hiervoor erkenning nodig.

U moet daarvoor voldoen aan de volgende eisen:

  1. Het bedrijf voldoet aan het gestelde in artikel 2:82 van de aanbestedingswet:
  • Minimaal 30% van het personeelsbestand valt onder de banenafspraak of kansarmen;
  • De maatschappelijke missie staat voorop. Dat betekent dat er aandacht is voor een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid;

2. Aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit commerciële activiteiten (de verkoop van producten en/of diensten).

Deze erkenning kunt u aantonen met:

  • Een advies van een accountant

De sociaal ondernemer overlegt een advies van een accountant op basis van het vastgestelde toetsingskader voor sociaal ondernemers.

  • Het PSO 30+ certificaat en de Code Sociale Ondernemingen;

De sociaal ondernemer overlegt zowel het certificaat PSO 30+ als de Code Sociale Ondernemingen

  • De Code Sociale Ondernemingen en een advies van een accountant (zie punt 1)

De sociaal ondernemer overlegt de Code Sociale Ondernemingen én een advies van een accountant op basis van het vastgestelde toetsingskader voor sociaal ondernemers.

  • Het PSO 30+ certificaat en een advies van een accountant (zie punt 1)

Voldoet u aan één van deze vier punten? Meld u dan aan. Mail de benodigde documentatie naar  onze Social Return adviseur mariska.jetzes@lansingerland.nl. Aansluitend krijgt u de erkenning voor 2 jaar. Deze erkenning geldt voor de onderstaande 27 gemeenten. Met elkaar werken we aan een eenduidig Social Return beleid.

De 27 gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Westland Midden Delfland, Rijswijk (Haaglanden), Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer (Zuid-Holland Centraal) Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas (Rotterdam-Rijnmond)