Bijstandsuitkering aanvragen

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Aanvragen

Vul het formulier Verzoek om hulp voor inwoners met DigiD in.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U komt in aanmerking voor een (aanvulling op uw) inkomen als u:

 1. in Lansingerland woont
 2. te weinig inkomen en vermogen heeft om mee rond te komen

Heeft de gemeente besloten dat u recht heeft op een uitkering? Dan moet u zich houden aan een aantal regels. Uw consulent bespreekt deze regels met u. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stop zetten. U kunt ook een boete krijgen. Belangrijke regels zijn bijvoorbeeld:

 • U geeft juiste informatie aan ons door
 • U geeft wijzigingen in uw inkomen en vermogen aan ons door, via een inkomstenformulier
 • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door, zoals bijvoorbeeld samenwonen of verhuizen
 • U geeft uw vakantie aan ons door
 • U werkt mee aan het vinden van werk

 

Buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan heeft u toestemming nodig. U vult hiervoor vier weken van tevoren het formulier Vakantiemelding voor inwoners met DigiD in. Let op: Gaat u samen met uw partner op vakantie, dan vult u dit formulier allebei in.

Nederland

Gaat u in Nederland op vakantie, dan geeft u dit vier weken van tevoren aan ons door. U kunt dit op 2 manieren doen:

 1. U geeft uw tijdelijke verblijfsadres door per mail via secretariaatwiz@lansingerland.nl
 2. U geeft uw tijdelijke verblijfsadres telefonisch door via (010) 800 40 00

 

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet verhaal van bijstand. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • uw kind jonger dan 21 jaar
 • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote
 • uw (ex-)geregistreerd partner

Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken. De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet
 • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente? U krijgt dan jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de IOAW, IOAZ. De jaaropgave hebt u onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting, studiefinanciering en het aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag. De jaaropgave wordt slechts eenmaal toegezonden. Bewaart u deze dus goed.

Het is mogelijk dat u door onvoorziene omstandigheden moet verhuizen. U hebt of krijgt een ziekte of een handicap waardoor u niet in uw woning kunt blijven wonen. Ook een scheiding of schulden kunnen er toe leiden dat u per direct een andere woning nodig hebt. U hebt echter onvoldoende geld om een verhuizing te betalen. U moet eerst proberen een lening af te sluiten bij een commerciële bank of de gemeentelijke kredietbank. Lukt dat niet, dan kunt u bij de gemeente aankloppen voor een lening. Hieraan is één voorwaarde verbonden: de verhuizing moet noodzakelijk zijn. Met een urgentieverklaring van de woningcorporatie/gemeente kunt u dat aantonen. Bent u niet in het bezit van zo’n urgentieverklaring, maar vinden andere officiële instanties het noodzakelijk dat u verhuist? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. U moet deze aanvraag wel voldoende onderbouwen. Verder vraagt de gemeente om officiële bewijsstukken van verschillende instanties. De kosten worden onderverdeeld in:

 • Verhuiskosten. Hieronder vallen transport van de inboedel en kosten in verband met de verhuizing, zoals de eerste maand huur en administratiekosten.
 • Kosten voor de inrichting van de woning. Deze kosten worden weer gesplitst in de aanschaf voor de inboedel en de aankleding van de woning.

Voor deze kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voor genoemde uitgaven gelden vastgestelde bedragen. De afdeling Publiekszaken informeert u over de voorwaarden en de procedure. De vergoeding wordt verstrekt als een renteloze lening.

Als eigenaar van een woning hebt u geen recht op huurtoeslag. Als u een laag inkomen hebt, kan het voorkomen dat u uw lasten niet meer kunt betalen. In zo’n geval kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente voor een woonkostentoeslag (WKT).

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente een voorschot geven op uw uitkering. Als u wilt weten of u hiervoor in aanmerking komt, neemt u telefonisch contact op met uw consulent via (010) 800 40 00.

Voor informatie belt u met het team Participatie. Zij zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 09.00 en 10.30 uur via telefoonnummer (010) 800 40 00.