Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een gewone maar ook een speciale school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs.

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Kinderen kunnen hele verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden.

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal(basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat is in de wet vastgelegd. En dat betekent dat de school, in overleg met u en uw kind, verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan zijn op de school van aanmelding, maar dus ook op een andere school, liefst in de buurt.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie). Wat die basisondersteuning precies is, staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze zijn in te zien op de website van de school.

Scholen bieden extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dat kunt u vinden op de website van de school van uw keuze of op de website van de Passend Primair Onderwijs of bij Koers VO voor het Voortgezet Onderwijs.

Als u een keuze heeft gemaakt voor een bepaalde school, dan meldt u uw kind schriftelijk of per e-mail aan bij de school. Kijk hiervoor op de website van de school van uw keuze. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de school onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. In de meeste gevallen zal de uitkomst van het onderzoek positief zijn. De volgende stap is dat de school, in overleg met u, een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt. Hierin staan de onderwijsdoelen en extra ondersteuning beschreven. Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken. Alle informatie en advies is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Alle scholen in de regio werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.

Samenwerkingsverband voor basisonderwijs PPO Delflanden

Het samenwerkingsverband voor basisonderwijs is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Lansingerland. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.

Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Koers VO

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten in de regio Rijnmond. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal)onderwijs in de regio.