Kabels en leidingen leggen groot werk, vergunning

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond maakt u een melding of u vraagt een vergunning aan. Als het bestemmingsplan dit voorschrijft, kan het wel nodig zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur, de nadere regels Lansingerland en de Nadeelcompensatieregeling zijn het wettelijk kader en de grondslag voor het aanleggen, verleggen, in standhouden of opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond.

Groot werk

Zijn het geen calamiteiten of storingen en klein werk, dan vraagt u bij de gemeente een kabel- en leidingvergunning of instemming aan.

Aanvragen

Uw vergunningsaanvraag doet u via Moor Vergunningen.

Kosten voor een vergunningsaanvraag

  • € 209,50

Wij verhogen dit bedrag:

  • met € 1,55 per strekkende meter sleuf voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond
  • met € 251,25 als er over een aanvraag overleg moet plaatsvinden of als de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van een aanvraag als er een onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van een aanvraag

Zie verder Hoofdstuk 18 van de legesverordening.

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot, kanaal of gracht) of een waterkering (zoals een oever, dijk of kademuur), dan hebt u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Keur van het waterschap. Houdt u dan rekening met een behandelingstermijn van 8 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk 4 of 6 weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

U ontvangt binnen 8 weken na  ontvangst een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd als de beslissing niet binnen 8 weken kan worden genomen.

Netwerkbeheerders die werkzaamheden in de openbare ruimte willen verrichten, melden het begin en het einde van hun werkzaamheden via MOOR. Meldt u de werkzaamheden te laat, dan geeft het systeem automatisch een waarschuwing. U kunt de melding daarna gewoon afronden. De gemeente bepaalt of de melding dan wordt goed- of afgekeurd. Moeten er bij de werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen? Dan moet u tenminste 15 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een verkeersplan aan de verkeersadviseur van de gemeente toesturen.

Type werk Aanmelden werkzaamheden Aandachtspunt Gereed melden werkzaamheden
Groot werk 5 werkdagen vóór aanvang werkzaamheden Als er een verkeersplan nodig is: 15 werkdagen voor de start van het werk inleveren. Uiterlijk 20 werkdagen na beëindiging werkzaamheden moet het straatwerk ingevoerd zijn, anders riskeert u een toeslag van € 1.000,00.