Kabels en leidingen leggen, calamiteit of storing en klein werk, melding

Voor calamiteiten of storingen en klein werk maakt u een melding aan via het Meldpunt MOOR. U heeft geen kabel- en leidingvergunning of instemming voor deze werkzaamheden nodig.

Als het bestemmingsplan dit voorschrijft, kan het wel nodig zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur, de nadere regels Lansingerland en de Nadeelcompensatieregeling zijn het  wettelijk kader en de grondslag  voor het aanleggen, verleggen, in standhouden of opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond.

Kosten van een melding

De kosten van een melding zijn € 45,00.

Zie verder Hoofdstuk 18 van de legesverordening.

De werkzaamheden zijn klein werk als ze bestaan uit het maken van huisaansluitingen tot 25 meter en als er geen sprake is van:

  1. werkzaamheden die langer duren dan één dag
  2. wanneer wegen en/of waterwegen worden gekruist
  3. bij boringen of persingen
  4. bij het aanbrengen dan wel vervangen van bovengrondse voorzieningen zoals transformator-, schakel- en verdeelstations (versterkers)
  5. bij het aanbrengen van handholes.

Voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden heeft u geen kabel- en leidingvergunning of instemming nodig. Maar u doet wel een melding via MOOR.

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan hebt u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Keur van het waterschap. Houdt u dan rekening met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

U ontvangt binnen 3 werkdagen na  ontvangst een reactie op uw melding. Als er aanvullende informatie nodig is zal dit via MOOR aan u worden gevraagd. De behandeling van de melding zal dan langer dan 3 werkdagen duren.

Netwerkbeheerders die werkzaamheden in de openbare ruimte willen verrichten, melden het begin en het einde van hun werkzaamheden via MOOR. Meldt u de werkzaamheden te laat, dan geeft het systeem automatisch een waarschuwing. U kunt de melding daarna gewoon afronden. De gemeente bepaalt of de melding dan wordt goed- of afgekeurd. Moeten er bij de werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen? Dan moet u tenminste 15 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een verkeersplan aan de verkeersadviseur van de gemeente toesturen.

Type werk Aanmelden werkzaamheden Aandachtspunt Gereed melden werkzaamheden
Calamiteit Uiterlijk 24 uur na aanvang werkzaamheden Uiterlijk 20 werkdagen na beëindiging werkzaamheden moet het straatwerk ingevoerd zijn, anders riskeert u een toeslag € 1.000,00.
Klein werk 5 werkdagen vóór aanvang werkzaamheden Als er een verkeersplan nodig is: 15 werkdagen voor de start van het werk inleveren. Uiterlijk 20 werkdagen na beëindiging werkzaamheden moet het straatwerk ingevoerd zijn, anders riskeert u een toeslag van € 1.000,00.

Let op: Voert u in MOOR straatwerkgegevens in, dan beschouwen wij de melding ook als afgemeld.