Bedrijfsinvesteringszone (BIZ), bijdrage

Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken.

De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren. Hiervoor betalen zij belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage.

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren om de openbare ruimte bij bedrijventerreinen of winkelgebieden schoner, veiliger of goed bereikbaar te maken. (bron: VNG)

De gemeente geeft aan de stichting of vereniging subsidie om het gebied te verbeteren. Deze subsidie is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

Op initiatief van ondernemers uit Bergschenhoek is de afgelopen maanden gewerkt aan het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weg en Land. Een BIZ is een regeling vóór en door ondernemers in een winkelgebied of op een bedrijventerrein. In die zone betalen alle ondernemers samen voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en toezicht maar ook het verbeteren van de uitstraling.

Om deze regeling te realiseren moet een nieuwe belastingverordening in werking worden gesteld. Deze verordening treedt alleen in werking als er bij de bijdrageplichtigen in het gebied voldoende draagvlak is. In december heeft de draagvlakmeting plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er ruim voldoende draagvlak is voor de voorgestelde verordening.

In totaal zijn 385 vastgoedeigenaren aangemerkt in het BIZ-gebied. Deze vastgoedeigenaren hebben een stembiljet ontvangen. In totaal zijn er 228 stembiljetten retour ontvangen (waarvan 5 stemmen ongeldig waren). Dit is een respons van 59%. Volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones is een respons nodig van minimaal 50%. Van de 223 geldige stemmen zijn er 165 vóór inwerkingtreding en 58 tegen. Dit betekent dat 74% vóór is. Volgens de wet moet ten minste tweederde vóór hebben gestemd. Ook vertegenwoordigen degene die vóór hebben gestemd, met de objecten die zij in gebruik of eigendom hebben, een hogere WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Dit is de laatste eis vanuit de wet waaraan is voldaan. Hiermee is de oprichting van de BIZ Bergschenhoek Weg en Land een feit!

Lees hier het reglement draagvlakmeting en de verordening die hier van toepassing zijn.