Bezwaar en beroep, geen legeskosten

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Als u niet tevreden bent over ons werk of gedrag, kunt u een klacht indienen. Neemt u eerst contact met ons op als u bezwaar wilt maken. Komen we er niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Indienen

Inwoners

U vult het formulier bezwaar indienen met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier bezwaar indienen met eHerkenning in.

Schriftelijk (per post)

U vult het formulier bezwaarschrift indienen (pdf, 305 kB) in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Een bezwaarschrift dient u in binnen de wettelijke termijn van 6 weken na de verzenddatum van bekendmaking van het besluit. De bezwaartermijn wijzigt niet door contact met ons op te nemen.

 • Uw DigiD
 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u namens een rechtspersoon bezwaar indient
 • Een schriftelijke machtiging als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient

U schrijft een brief met daarin de volgende onderdelen:

 • onderwerp: bezwaarschrift
 • uw naam en adres
 • de datum van het bezwaarschrift
 • het referentienummer van de beslissing
 • een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • u richt uw bezwaar aan de ondertekenaars van het besluit
 • uw handtekening

Als u namens een rechtspersoon bezwaar indient, dan voegt u een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe. Als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient, dan voegt u een schriftelijke machtiging toe.

 • U zorgt ervoor dat het bezwaarschrift bij de gemeente is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na de dag van toezending/bekendmaking van het besluit aan de aanvrager (bij het besluit staat aangegeven op welke datum het besluit is verzonden).
 • U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging.
 • U wordt, in het merendeel van de gevallen, in de gelegenheid gesteld om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten. U bent niet verplicht om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting toe te lichten. Als er geen hoorzitting is gehouden, staat in het besluit op bezwaar waarom van het horen is afgezien.
 • Afhankelijk van de categorie bezwaarschrift, wordt uw bezwaarschrift ambtelijk behandeld of door de bezwaaradviescommissie behandeld.
 • Bij ambtelijke behandeling vindt de hoorzitting plaats door ambtenaren van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Na de hoorzitting neemt het betrokken bestuursorgaan een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.
 • Bij behandeling door de bezwaaradviescommissie beslist de commissie of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Een vertegenwoordiger van de gemeente krijgt tijdens de hoorzitting de gelegenheid om het besluit toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de bezwaaradviescommissie een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Het betrokken bestuursorgaan neemt, met inachtneming van het advies, een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.
 • Tegen het schriftelijke besluit op uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet staat in het besluit op bezwaar.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen
 • uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent
 • u bent het oneens met een besluit van de gemeente over uw bijstandsuitkering
 • Beroep bij rechtbank Bent u het niet eens met het besluit op bezwaar, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank kunt u vinden op de website van de Rechtspraak.
 • Direct beroep bij rechtbank/Raad van State Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u tegen het besluit meteen beroep instellen bij de rechtbank of Raad van State. Dit staat dan in het besluit.
 • Voorlopige voorziening In de meeste gevallen blijft het besluit van de gemeente van kracht zolang de bezwaarschrift- of beroepsprocedure loopt. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Er moet dan wel een spoedeisend belang zijn. Meer informatie vindt u op de website Rechtspraak.