Jeugdhulp

Het is belangrijk dat ieder kind gezond en veilig op kan groeien. Loopt u ook wel eens tegen kleine of grote zaken in de opvoeding aan waar u zelf of als gezin lastig uitkomt? Dat is heel begrijpelijk want opvoeden is nou eenmaal niet altijd makkelijk. Team Jeugd biedt ondersteuning bij de opvoeding bijvoorbeeld als het gaat om een gedrags- of emotionele problematiek of wanneer uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, grensoverschrijdend gedrag vertoont, een verstandelijke beperking heeft of bij problemen rondom de omgang met kinderen tijdens en na een echtscheiding.

Komt u er als ouders/verzorgers of als kind of jongere zelf even niet uit? Dan kunt u bij ons terecht. Wacht niet te lang met het stellen van uw vraag! U kunt direct een verzoek tot jeugdhulp insturen via het formulier verzoek om hulp voor inwoners met DigiD.

Contact

Bel ons via (010) 800 40 04 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of stuur een mail aan teamjeugd@lansingerland.nl.

Wat doet Team Jeugd

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in onze gemeente kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt Team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.

Inwoner meldt hulpvraag

Ouder/verzorger of een jeugdige meldt zich bij de gemeente met een hulpvraag. Dit kan via Team Jeugd of via het formulier ‘verzoek om hulp’(zie contactgegevens hierboven). De jeugdconsulent of jeugdverpleegkundige (van CJG) voert een eerste gesprek met ouder/verzorger en jeugdige over de hulpvraag.

Onderzoek naar juiste hulp

De jeugdconsulent doet onderzoek naar de hulpvraag. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de ouder/verzorger en jeugdige, en evt. met betrokken hulpverlening en school.

Ondersteuningsplan

Een samenvatting van het onderzoek wordt opgeschreven in het ondersteuningsplan. De ouder/verzorger en jeugdige ontvangen het ondersteuningsplan om dit na goedkeuring te ondertekenen. Na het ontvangen van het getekend ondersteuningsplan beoordeeld de jeugdconsulent de hulpaanvraag. Er wordt een besluit genomen over de hulpaanvraag en doorgegeven aan de ouder/verzorger.

Voor tussentijdse vragen kunnen de ouder/verzorger contact opnemen met de betrokken jeugdconsulent.

Jeugdhulp is toegewezen

  • Jeugdhulp via persoonsgebonden budget (pgb). Let op: bij het toewijzen van jeugdhulp in de vorm van pgb meldt de ouder/verzorger de jeugdige aan voor de toegewezen jeugdhulp.
  • Jeugdhulp via zorg in natura. Bij het toewijzen van jeugdhulp in de vorm van zorg in natura meldt de jeugdconsulent de jeugdige aan voor de toegewezen jeugdhulp.

Startgesprek inzet hulp

In het startgesprek van de toegewezen jeugdhulp worden afspraken gemaakt en de doelen van de jeugdhulp besproken met de jeugdhulpaanbieder. De ouder/verzorger en jeugdconsulent maken afspraken voor de eventuele wachttijd tot de jeugdhulp van start gaat.

Start jeugdhulp

Tijdens het traject met de jeugdhulpaanbieder is de jeugdhulpaanbieder het eerste aanspreekpunt voor ouder/verzorger. Wanneer er veranderingen zijn in de situatie van het gezin, de hulpvraag of andere omstandigheden die van invloed zijn op de ingezette hulp, neemt de ouder/verzorger contact op met de jeugdconsulent. In overleg met de ouder/verzorger en de jeugdhulpaanbieder wordt afgestemd hoe vaak de jeugdconsulent aansluit bij de evaluatiegesprekken.

Einde Jeugdhulp

De ouder/verzorger, jeugdige, jeugdhulpaanbieder en mogelijk de jeugdconsulent besluiten wanneer het jeugdhulptraject eindigt. De jeugdhulpaanbieder koppelt de resultaten van de jeugdhulp terug aan de jeugdconsulent. 

De stappen kun u ook bekijken in een infographic (pdf, 72 kB)

U heeft het recht te weten waarom een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt. Als de gemeente uw persoonsgegevens wil verwerken moet dit voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het delen van uw informatie met andere organisaties gaat altijd in overleg en overeenstemming met u en/of uw kind.

De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk dat er goede afstemming is binnen de hulpverlening voor een jeugdige. SISA is een registratiesysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een jeugdige van 0 tot 23 jaar.

Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk een zo goed mogelijke begeleiding kunnen bieden. In SISA staat geen inhoudelijke informatie en geen dossier. Een professional ziet alleen wie er betrokken zijn, maar niet waarom. Meer informatie kunt u lezen op de website van SISA