Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als u merkt dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, wilt u uiteraard helpen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar.

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Lansingerland kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Uiteenlopend van maatjesprojecten, schoolmaatschappelijk werk (via de school van uw kind), trainingen op het gebied van sociaal-emotionele problematiek of bijvoorbeeld het hulp van een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd (werkzaam in een huisartsenpraktijk) of een psycholoog.

Psychologische behandeling

Als er vermoeden is van een stoornis, dan kan uw kind doorverwezen worden naar de GGZ. Als er geen sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit, dan wordt uw kind doorverwezen naar de basis GGZ. Als er wel een hoog risico of hoge mate van complexiteit is, wordt verwezen naar de specialistische GGZ.

U kunt dit op 3 manieren doen. U stelt uw vraag via :

  1. Team Jeugd van de gemeente Lansingerland
  1. Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG), Noorderparklaan 2, Bergschenhoek
  1. Uw huisarts of een andere wettelijke verwijzer zoals jeugdarts of medisch specialist
  • maak een afspraak met de eigen huisarts, jeugdarts of de medisch specialist van uw kind

Vraagt u hulp aan bij de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dan doorloopt u deze stappen.

Stap 1: Het eerste contact

Na ontvangst van uw formulier Verzoek om hulp neemt de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Stap 2: Het gesprek

De consulent gaat met u in gesprek over uw hulpvraag. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op het gemeentehuis. Soms is het beter om ergens anders af te spreken. Overlegt u daarover met de consulent. U kunt uiteraard een vertrouwd persoon bij het gesprek vragen. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Neem dan contact op met stichting MEE. Bij MEE werken cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner staat altijd ‘naast’ u en is onafhankelijk. In het gesprek gaat de consulent in op uw verzoek om hulp en bespreekt met u uw persoonlijke situatie. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw situatie in kaart te brengen.

Stap 3: Het onderzoek

De consulent gaat samen met u op zoek naar de best passende hulp voor uw persoonlijke situatie. Dat noemen we het onderzoek. De consulent onderzoekt in het gesprek de achtergrond van uw hulpvraag. Het kan voorkomen dat de consulent hulp inroept van een onafhankelijk expert om erachter te komen wat in uw situatie de best passende hulp is. De expert maakt een afspraak met u om nadere vragen te stellen, die om een specifieke deskundigheid vragen. De expert brengt een advies uit over zijn bevindingen aan de gemeente. U ontvangt een afschrift van het advies.

Stap 4: Het ondersteuningsplan

Als het onderzoek is afgerond, stelt de consulent een ondersteuningsplan op. In het plan staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de inzet van hulp, zowel vanuit uw eigen omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Ook staat in het plan wat u zelf oppakt. De consulent vraagt u het plan te ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kunt ook zelf een ondersteuningsplan invullen. Vraag het formulier op via telefoonnummer (010) 800 40 00, vul het in en stuur het naar de gemeente sturen. De consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek en start het onderzoek.

Stap 5: De beschikking

De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag en schrijft dat op in een beschikking. U ontvangt de beschikking met de toekenning of de afwijzing per brief.

Stap 6: Start van de hulp

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Voor basis GGZ Jeugdhulp heeft de gemeente met onderstaande aanbieders een contract.

Voor specialistische GGZ Jeugdhulp heeft de gemeente via de Gemeenschappelijke Regio Jeugdhulp Rijnmond contracten afgesloten met aanbieders. Een overzicht van deze aanbieders vindt u op de website van Jeugdhulp Rijnmond.

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt het overzicht met gecontracteerde aanbieders voor specialistische GGZ Jeugdhulp. Voor nieuwe hulpvragen kunt u vanaf die datum terecht bij onderstaande aanbieders.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de behandeling, als de behandeling plaatsvindt bij een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

Als u besluit hulp in te zetten via een persoonsgebonden budget (pgb), dan ontvangt u van de consulent een pgb-plan. In dit plan motiveert u waarom u kiest voor een pgb. Aan het pgb zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet u motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen met een pgb beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen. Als uw pgb is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.