Begeleiding, behandeling en dagbesteding

Als uw kind beperkt is in het zelfstandig functioneren door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem, dan kan er ondersteuning geboden worden in de vorm van begeleiding, behandeling of dagbesteding. De ondersteuning richt zich voornamelijk op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid om opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen.

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Lansingerland kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.

Jeugdhulp gericht op begeleiding, behandeling en dagbesteding is bedoeld voor jongeren die beperkt zijn in het zelfstandig functioneren door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem.

Begeleiding en behandeling

De begeleiding motiveert, adviseert, instrueert en ondersteunt het kind en het gezin, zodat het zelfstandig functioneren van de algemene dagelijkse handelingen geleerd wordt. Daarnaast leren jongeren een gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden en maatschappelijk te participeren. De begeleiding vergroot de draagkracht van het gezin en lost opvoedproblemen op, zodat het kind opgroeit in een veilige omgeving.

 Bij begeleiding en behandeling zijn er 2 vormen van ondersteuning:

 • Ambulante ondersteuning (ondersteuning op locatie) De ondersteuning bestaat uit begeleiding, behandeling en/of persoonlijke verzorging door een professional.
 • Intramurale zorg (ondersteuning in een instelling) Deze instelling biedt zorg, behandeling of begeleiding voor jongeren met een beperking, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Dagbesteding

Met dagbesteding wordt het kind zodanig begeleid en gestimuleerd door het aanbieden van een zinvolle dagbesteding dat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

De dagbesteding kan bijvoorbeeld bijdragen aan het bieden van structuur, het leggen en onderhouden van sociaal contacten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en interesses en het ontlasten van de ouders/verzorgers.

Uw kind komt in aanmerking voor hulp als het een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem heeft, waardoor uw kind niet zelfstandig kan functioneren. Na uw Verzoek om hulp gaat een consulent samen met u in het onderzoek op zoek naar de best passende hulp voor uw persoonlijke situatie. Kijk hiervoor ook bij Wat gebeurt er met mijn aanvraag Verzoek om hulp?

U kunt dit op 2 manieren doen. U neemt contact op met:

 1. Team Jeugd
 2. Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG), Noorderparklaan 2, Bergschenhoek

Stap 1: Het eerste contact

De consulent gaat met u in gesprek over uw hulpvraag. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op het gemeentehuis. Soms is het beter om ergens anders af te spreken. Overlegt u daarover met de consulent. U kunt uiteraard een vertrouwd persoon bij het gesprek vragen. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Neem dan contact op met stichting MEE. Bij MEE werken cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner staat altijd ‘naast’ u en is onafhankelijk. In het gesprek gaat de consulent in op uw verzoek om hulp en bespreekt met u uw persoonlijke situatie. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw situatie in kaart te brengen.

Stap 2: Het onderzoek

De consulent gaat samen met u op zoek naar de best passende hulp voor uw persoonlijke situatie. Dat noemen we het onderzoek. De consulent onderzoekt in het gesprek de achtergrond van uw hulpvraag. Het kan voorkomen dat de consulent hulp inroept van een onafhankelijk expert om erachter te komen wat in uw situatie de best passende hulp is. De expert maakt een afspraak met u om nadere vragen te stellen, die om een specifieke deskundigheid vragen. De expert brengt een advies uit over zijn bevindingen aan de gemeente. U ontvangt een afschrift van het advies.

Stap 3: Het ondersteuningsplan

Als het onderzoek is afgerond, stelt de consulent een ondersteuningsplan op. In het plan staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de inzet van hulp, zowel vanuit uw eigen omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Ook staat in het plan wat u zelf oppakt. De consulent vraagt u het plan te ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kunt ook zelf een ondersteuningsplan invullen. Vraag het formulier op via telefoonnummer  (010) 800 40 00, vul het in en stuur het naar de gemeente sturen. De consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek en start het onderzoek.

Stap 4: De beschikking

De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag en schrijft dat op in een beschikking. U ontvangt de beschikking met de toekenning of de afwijzing per brief.

Stap 5: Start van de hulp

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Voor begeleiding, behandeling en dagbesteding heeft de gemeente met een aantal aanbieders een contract. Hieronder staat per onderdeel eerst een beschrijving van de hulp die geboden kan worden, gevolgd door een overzicht van de gecontracteerde aanbieders per 1 januari 2023. De contactgegevens van de aanbieders staan onderaan deze pagina.

Begeleiding

Met begeleiding kan de jeugdige ondersteuning krijgen bij het maken van de juiste keuzes, relaties aangaan en onderhouden, zelfzorg, meedoen in de maatschappij en zelfredzaamheid. De begeleiding is, wanneer nodig, ook gericht op de overige gezinsleden. De begeleider motiveert, stabiliseert, instrueert, oefent, structureert en adviseert. Indien noodzakelijk kan de begeleiding taken overnemen van de jeugdige of ouder/verzorger. Voor begeleiding maken wij onderscheid in Ambulant A, B en C. De mate van complexiteit van de hulpvraag en de problematiek bepalen welke soort begeleiding nodig is.

Gecontracteerde aanbieders begeleiding

Zorgaanbieder Ambulant A Ambulant B Ambulant C
Ambulante Jeugdhulp Ja Ja Nee
ASVZ Ja Ja Ja
Boba Ja Ja Ja
E. Bos Orthopedagogiek Ja Ja Ja
Coach-Point Ja Ja Ja
Enver Nee Nee Ja
Groei door Ervaring Ja Ja Ja
gro-up jeugdhulp Nee Ja Ja
Happy Kidscare Nee Ja Ja
Ipse de Bruggen Ja Ja Nee
Kind in Praktijk Ja Ja Nee
Klimkoord Ja Ja Ja
Labyrint Zorg Ja Ja Ja
Levéo Groep Ja Ja Ja
Meneer Zorg Ja Ja Ja
Prodeba Ja Ja Ja
Stichting Profila Zorg Ja Ja Ja
Swaenensteyn Ja Ja Ja
Welzijn E25 Ja Ja Ja
Yoep Onderwijs en Zorg Nee Ja Ja

Behandeling

Voor behandeling maken wij onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep.

Behandeling individueel

Behandeling gaat altijd uit van een vermindering van de problemen door therapie. Dit betekent niet altijd dat de oorzaak kan worden weggenomen, maar wel dat er beter met de oorzaak omgegaan kan worden. Dit noemen we een behandeleffect. De behandeling is gericht op de jeugdige én zo mogelijk het gezin. Het doel is een verandering in het persoonlijk functioneren te verkrijgen, zodat mogelijkheden van de jeugdige zoveel mogelijk kunnen worden benut.

Onder behandeling individueel onderscheiden wij de volgende vormen van hulp:

 • Ambulant A VG-LVB
 • Ambulant B GGZ Specialistisch licht
 • Ambulant C Vaktherapie
 • Medicatiecontrole door een kinderarts
 • Medicatiecontrole door een psychiater

Behandeling individueel ambulant

Ambulant A VG-LVB is gericht op behandeling van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Ambulant B GGZ specialistisch licht is gericht op matig complexe psychosociale en psychiatrische problematiek die langdurige behandeling behoeft. Voor zware problematiek is er de specialistische jeugdhulp via de regionale contracten. 

Ambulant C Vaktherapie is een verzameling aan behandelvormen waarbij methodisch gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze zoals beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Gecontracteerde aanbieders behandeling individueel

Zorgaanbieder Ambulant A VG-LVB Ambulant B GGZ Specialistisch licht Ambulant C Vaktherapie
ASVZ Ja Nee Nee
E. Bos Orthopedagogiek Ja Ja Nee
Ellen Titre Orthopedagogiek Nee Ja Nee
Focuz Nee Ja Nee
Groei door Ervaring Nee Ja Ja
Ipse de Bruggen Ja Ja Nee
Kind in Praktijk Nee Nee Ja
Kleine Heldenhuis Nee Ja Nee
Klimkoord Nee Ja Ja
Labyrint Zorg Ja Ja Nee
Levéo Groep Ja Ja Nee
PKPJ Nee Ja Ja
Praktijk Groei Nee Ja Nee
Prodeba Nee Ja Nee
RIOzorg Nee Ja Nee
Stichting Profila Zorg Ja Nee Nee
Stichting Kinderplein Nee Ja Ja
Stichting 1801 Ja Ja Nee
Swaenensteyn Ja Ja Ja
Villa Vip Nee Ja Nee
Welzijn E25 Ja Ja Ja
Yoep Onderwijs en Zorg Nee Ja Ja

Medicatiecontrole

Medicatiecontrole wordt als apart product ingezet op het moment dat overige behandeling niet meer nodig is. Het gaat over medicamenteuze behandeling en medicatiecontroles om te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen.

Gecontracteerde aanbieders medicatiecontrole

Medicatiecontrole door kinderarts

 • AlleskITs
 • Focuz
 • Kleine Heldenhuis
 • PKJP
 • Prodeba
 • Stichting Kinderplein

Medicatiecontrole door psychiater

 • Parnassia
 • PKJP

Behandeling groep

Het gaat hierbij om therapeutisch of corrigerende behandeling met gerichte professionele interventies. Het aanbod, inclusief de behandeling wordt geleverd in groepsverband en er is een noodzaak voor een multidisciplinaire aanpak. Observatie en diagnostiek kan een onderdeel zijn in combinatie met behandeling van de hulpvraag.

Onder behandeling groep onderscheiden wij de volgende vormen van hulp:

 • Groep A VG-LVB-MVGZ
 • Groep B GGZ en psychosociale problematiek
 • KDC (kinderdagcentrum)

Groep A VG-LVB-MVGZ is gericht op behandeling van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Groep B GGZ en psychosociale problematiek is gericht op matig complexe psychosociale en psychiatrische problematiek die langdurige behandeling behoeft. Voor zware problematiek is de specialistische jeugdhulp via de regionale contracten.

Een kinderdagcentrum (KDC) is gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsachterstand voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Soms ook al voor nog jongere kinderen. Een kinderdagcentrum biedt begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Gecontracteerde aanbieders Behandeling groep

Groep A VG-LVB-MVGZ

 • Labyrint Zorg
 • Swaenensteyn

Groep B GGZ en psychosociale problematiek

 • Groei door Ervaring
 • Klimkoord
 • Labyrint Zorg
 • Stichting Kinderplein
 • Swaenensteyn

KDC

 • Ipse de Bruggen

Dagbesteding

Dagbesteding (in groepsverband) gericht op het ontlasten van de thuissituatie met benodigde begeleiding en het aanleren van vaardigheden (vaardigheden ten behoeve van algemeen dagelijkse levensverrichtingen, vaardigheden die de schoolgang bevorderen, arbeidsvaardigheden, persoonlijke ontplooiing).

Het betreft ondersteuning bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen én gedrag en is gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van zelfredzaamheid van jeugdigen.

De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

Onder dagbesteding onderscheiden wij de volgende vormen van hulp:

 • Dagbesteding A VG-LVB
 • Dagbesteding B GGZ en psychosociale problematiek

Dagbesteding A VG-LVB-MVGZ is gericht op behandeling van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Dagbesteding B GGZ en psychosociale problematiek is gericht op matig complexe psychosociale en psychiatrische problematiek die langdurige behandeling behoeft. Voor zware problematiek is de specialistische jeugdhulp via de regionale contracten.

Gecontracteerde aanbieders Dagbesteding

Dagbesteding A VG-LVB

 • Labyrint Zorg
 • Swaenensteyn
 • Teamwerk Zorg

Dagbesteding B GGZ en psychosociale problematiek

 • gro-up jeugdhulp
 • Groei door Ervaring
 • Klimkoord
 • Labyrint Zorg
 • Swaenensteyn

Contactgegevens gecontracteerde aanbieders

AlleskITs Labyrint Zorg
Ambulante Jeugdhulp Levéo Groep
ASVZ Meneer Zorg
Boba Parnassia
E. Bos Orthopedagogiek PKJP
Coach-Point Praktijk Groei
Ellen Titre Orthopedagogiek Prodeba
Enver RIO-zorg
Focuz Stichting Profila Zorg
Groei door Ervaring Stichting Kinderplein
gro-up jeugdhulp Stichting 1801
Happy Kidscare Swaenensteyn
Ipse de Bruggen Teamwerk Zorg
Kind in Praktijk Villa Vip
Kleine Heldenhuis Welzijn E25
Klimkoord Yoep Onderwijs en Zorg

 

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de begeleiding, behandeling of dagbesteding, als deze plaatsvindt bij een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

 

 

Als u besluit hulp in te zetten via een Persoonsgebonden budget (pgb), dan ontvangt u van de consulent een pgb-plan. Hierin motiveert u uw keuze. Aan het pgb zijn verschillende voorwaarden verbonden. U moet motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen. Als uw pgb is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.