Subsidie Levendig Lansingerland

De subsidieregeling Levendig Lansingerland is een opstartsubsidie voor cultuur en sport. De subsidie richt zich op culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat. We ondersteunen nieuwe initiatieven met een maatschappelijk karakter die een positief effect hebben op de leefbaarheid, ontmoeting en het structureel in beweging krijgen van onze inwoners.

In de subsidieregeling Levendig Lansingerland leest u meer over de voorwaarden. 

Subsidie aanvragen

Inwoners

U vult het aanvraagformulier Subsidie Levendig Lansingerland met DigiD in.

Organisaties

U vult het aanvraagformulier Subsidie Levendig Lansingerland met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het aanvraagformulier Subsidie Levendig Lansingerland zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

De subsidieregeling richt zich op de volgende soorten initiatieven:

 1. Nieuwe culturele activiteiten met een maatschappelijk karakter en een positief effect op leefbaarheid en ontmoeting. Hieronder worden onder andere podium- en beeldende kunsten verstaan en  zowel professionele als amateuristische kunstbeoefening en culturele activiteiten.
 2. Nieuwe sport- en/of beweegactiviteiten gericht op het structureel in beweging krijgen van mensen die niet of nauwelijks sport of bewegen.

U kunt een subsidie aanvragen aan de hand van de volgende vier categorieën:

 1. Kleinschalige activiteiten (maximaal € 500,00 per aanvraag)
  Een activiteit op straatniveau of op verenigings/organisatieniveau, bijvoorbeeld een rolstoelwandeling, senioren sportmiddag of atelierproject.
 2. Middelgrote activiteiten I (maximaal € 1.250,00 per aanvraag)
  Een activiteit op wijkniveau of samenwerking tussen twee verenigingen of organisaties, bijvoorbeeld een creatief café, buurtsportwedstrijd, straatmusical, jubileumconcert of jeugdfestival.
 3. Middelgrote activiteiten II (maximaal € 2.500,00 per aanvraag)
  Een activiteit in een kern of de hele gemeente of samenwerking tussen meerdere verenigingen of organisaties, bijvoorbeeld het opzetten van een G-team, fotopresentatie/verhalenvertelling over de wijk of een openbaar optreden van een muziekvereniging.
 4. Grootschalige activiteiten (maximaal € 7.500,00 per aanvraag)
  Een activiteit voor de hele gemeente met een bereik van minimaal 250 inwoners, bijvoorbeeld een culturele wandelroute of festival. Hieronder vallen ook bredere maatschappelijke en culturele initiatieven (activiteiten, optredens, voorstellingen en tentoonstellingen) met en door inwoners om maatschappelijke vraagstukken aandacht te geven en bespreekbaar te maken.

Uiterlijk 6 weken voor de start van de activiteit (of eerder) vult u het aanvraagformulier van de subsidieregeling Levendig Lansingerland in. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Gedurende het hele jaar kunt u een subsidie Levendig Lansingerland aanvragen.

Afwijzen subsidieverzoeken

Als het subsidieplafond van € 60.000,00 (het maximale bedrag dat wij per jaar ter beschikking stellen) in een jaar is bereikt, wijzen wij nieuwe subsidieverzoeken op basis van de regeling af.

Organisaties

 • eHerkenning2+
 • IBAN en kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Kopie uittreksel KvK (als u niet met eHerkenning bent ingelogd)
 • Overzicht van de totale kosten van de activiteit (middels een begroting)

Inwoners

 • Uw DigiD
 • IBAN en kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Overzicht van de totale kosten van de activiteit middels een begroting

Houdt de bovenstaande documenten bij de hand wanneer u uw aanvraag doet.

Begroting

Maak in de begroting van de activiteit in ieder geval duidelijk:

 • Personele inzet (uren en/of kosten)
 • Materieel: denk aan locatie, materieel inhuur/aankoop
 • Communicatie: denk aan PR, drukwerk en verslaglegging
 • Algemene kosten
 • Dekkingsgelden zoals entree, bijdragen van deelnemers, verkoop, bijdragen in natura en sponsoring

U bent verplicht om binnen acht weken na de start van de activiteit een kort verslag in te dienen. U vermeldt in het verslag:

 • het aantal aanwezigen (deelnemers, vrijwilligers en/of bezoekers)
 • het verloop van de activiteit (in woord en beeld)
 • een financieel overzicht – begroting ten opzichte van werkelijke kosten/inkomsten
 • het (lange termijn) effect van de activiteit
 • Dit is een opstartsubsidie om een impuls te geven aan culturele-, sportieve- en maatschappelijke initiatieven. Per activiteit wordt daarom maximaal tweemaal subsidie toegekend. Daarna wordt verwacht dat de activiteit financieel onafhankelijk van de gemeente wordt voortgezet.
 • De opstartsubsidie is bedoeld als een ondersteuning voor het opstarten van activiteiten. De subsidie is cofinanciering die maximaal de helft van de totale begroting van de activiteit bedraagt.
 • In de aanvraag wordt onderbouwd waarom de activiteit bijdraagt aan de doelen van de subsidieregeling.
 • In de aanvraag wordt onderbouwd hoe de activiteit een structureel vervolg krijgt.
 • Er is een aantoonbaar draagvlak voor de activiteit.
 • De activiteit wordt door vrijwilligers georganiseerd, al dan niet met ondersteuning van één of meerdere maatschappelijke organisaties en in samenwerking met inwoners, verenigingen en/of lokale of regionale ondernemers.
 • De subsidie is niet bedoeld voor consumpties. Buurtbarbecues worden niet gesubsidieerd.
 • De aanvrager mag met de activiteit geen winst maken.
 • In de aanvraag staat omschreven hoe rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de activiteit voor kwetsbare inwoners.
 • Bij een activiteit in de categorie D wordt altijd samengewerkt met één of meerdere lokale organisaties of ondernemers.
 • Activiteiten in de categorie D worden bekend gemaakt via sociale media en/of de lokale pers.
 • Bij initiatieven die zich richten op fysieke verbeteringen van de leefomgeving en aanpassingen in de openbare ruimte worden beheer en onderhoud voldoende geregeld.
 • Activiteiten in het kader van volksfeesten, zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sinterklaas, dodenherdenking en carnaval, komen niet voor deze subsidie in aanmerking.
 • Op de regeling Levendig Lansingerland opstartsubsidie voor cultuur en sport is de Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 van toepassing.