Privacyverklaring (huishoudelijk) afval

Bij het inzamelen van afval, het uitvoeren van het afvalbeleid en het innen van de afvalstoffenheffing verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. 

In het kader van de (huishoudelijke) afvalverzameling verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze inwoners.

 • Adres (straat, huisnummer en postcode)
 • Woonplaats
 • Aanbiedingen restafval
 • (huishoudelijk) afvalinzameling;
 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • uitgifte en beheer van afvalpassen;
 • beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen;
 • beheer van, controle op en handhaving van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder de ondergrondse containers;
 • communiceren en informeren over het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval;
 • de efficiëntie van de inzameling van afvalstoffen te verbeteren en zo de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te beheersen;
 • de hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing te berekenen;
 • rapportages en analyses te maken over de inzameling van afval;
 • het naleven van de afvalstoffenverordening te kunnen controleren en handhaven.

Wij delen persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Gegevens kunnen wij delen met externe partijen die zijn aangewezen voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met verwerkers die namens ons handelen. Het kan daarnaast voorkomen dat wij de gegevens in een incidenteel geval aan derden moeten verstrekken, zoals aan een toezichthouder of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel. Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.