Omgevingsvisie Bleiswijk

De Omgevingswet is in 2016 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en treedt naar verwachting in 2021 in werking. De einddatum voor de gehele stelselherziening is 2029. De Omgevingswet betekent een bundeling van wetgeving die betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving, waaronder natuur, milieu, ruimtelijke ordening, wonen, wetstand, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer. Dit vraagt om een nieuwe en meer integrale manier van werken voor de gemeentelijke organisatie als ook voor het bestuur.

Lansingerland heeft besloten dit ingrijpende veranderingsproces goed te begeleiden en programmatisch op te pakken. De gemeente wil op een verkennende en lerende wijze toewerken naar de implementatie van de Omgevingswet in de organisatie. Daarom is ervoor gekozen om door middel van verschillende pilots ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze en de nieuwe instrumenten die de wet biedt. Eén van die pilots betreft het oefenen met de plan van aanpak omgevingsvisie Bleiswijk.