Bestemmingsplan, planschade of nadeelcompensatie

Planschade is vermogensschade die ontstaat na een wijziging van de planologie in uw directe omgeving. Vermogensschade kan optreden doordat bijvoorbeeld uw huis in waarde is gedaald door een toename van geluidsoverlast of een verlies aan privacy. U lijdt inkomensschade als er sprake is van een verlies van omzet of toename van de kosten (onevenredig nadeel) door een rechtmatig overheidshandelen in het kader van de uitoefening van een publieke taak. Bijvoorbeeld doordat de gemeente het openbaar gebied opnieuw inricht waardoor uw winkel minder goed bereikbaar is.

Inwoners

 • U vult het aanvraagformulier planschade voor inwoners met DigiD in.

Bedrijven

 • U vult het aanvraagformulier planschade voor bedrijven met of zonder eHerkenning2+ in.

Meer informatie

€ 300,00

Let op:
U betaalt dit binnen 4 weken. Het overmaken van het bedrag is een wettelijk vereiste voor de ontvankelijkheid van de aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist.

U ontvangt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. Daarin staat hoe de procedure verder verloopt.

Er zijn twee situaties waarbij u tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie kunt aanvragen:

 1. Waardevermindering van uw woning, bedrijf, opstallen of gronden in geval van een onevenredige en langdurige of permanente:
  • beperking van uw privacy
  • beperking van uw uitzicht
  • beperking van zonlicht
  • toename van geluidsoverlast
  • toename van lichtoverlast
  • toename van geuroverlast
  • vermindering van de bereikbaarheid
  • verkeers- en parkeerhinderWij beantwoorden de vraag of er daadwerkelijk sprake is van planschade aan de hand van een planologische vergelijking tussen de planologische situatie voordat de planologische maatregel werd vastgesteld en de situatie hierna. Daarbij is de feitelijke situatie niet van belang.
 2. Nadeelcompensatie:
  • De gemeente vraagt u dit te onderbouwen met een taxatierapport. De kosten hiervan komen mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.