Alcohol schenken in een paracommerciële instelling, vergunning

Paracommerciële instellingen richten zich specifiek op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Voorbeelden hiervan zijn (sport)kantines, buurthuizen en jongerencentra. Een paracommerciële instelling moet een vergunning aanvragen voor het schenken van alcohol. Het gaat om instellingen die bedrijfsmatig of anders dan om niet (tegen betaling) alcoholhoudende dranken verstrekken, maar dit doen als nevenactiviteit.

Meer informatie

Vergunningaanvraag:

  • € 440,00

Wijzigen van de vergunning:

  • € 352,00

Let op!
Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning verlenen.

U neemt telefonisch contact met ons op via 14 010. U ontvangt van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving de aanvraagformulieren en de Bibob-vragenlijst.

  1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  2. Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  3. Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren.

Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.

U dient een verzoek tot wijziging in.

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via telefoonnummer 14 010.