Geluidsschermen N209

Bewoners langs de N209 geven al geruime tijd aan last te hebben van het geluid van het verkeer op de N209. Om deze overlast te verminderen laat de gemeente geluidsschermen plaatsen. De inwoners die langs de N209 wonen zijn betrokken bij de keuze van de geluidsschermen.

Voorbereidingssubsidie

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor geluidsschermen bij Bleiswijk en bij Bergschenhoek. Vervolgens is een bouwplan met bouwtekeningen gemaakt en een geluidsonderzoek uitgevoerd. Van het Bureau Sanering Verkeerslawaai van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hiervoor een subsidie ontvangen.

Burgerparticipatie

Er zijn vier bewonersbijeenkomsten voor Bergschenhoek en Bleiswijk georganiseerd:

  • November 2014
  • Januari 2015
  • Half mei 2015
  • September 2017

Subsidie

In januari 2016 is het plan zes weken ter inzage gelegd. Daarop zijn twee zienswijzen binnengekomen en er is een hoorzitting geweest. De twee zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Het Rijk heeft vervolgens een subsidie toegekend op basis van het plan.

Vervolg

De Provincie Zuid-Holland heeft de ontwerpen voor de geluidsschermen van Bergschenhoek en Bleiswijk getoetst.

Bergschenhoek

De Provincie is akkoord met het ontwerp voor Bergschenhoek. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor dit scherm in een vergevorderd stadium en kunnen we hopelijk snel komen tot een definitief ontwerp die we op de markt uit kunnen zetten. Een exact tijdsplan voor de bouw is nog steeds van veel factoren afhankelijk en kunnen we nog niet geven.

Bleiswijk

Het huidige ontwerp staat volgens de richtlijnen van de Provincie te dicht op de weg, waardoor het zicht wordt beperkt en er geen mogelijkheid is om uit te wijken tijdens calamiteiten. Om deze reden zijn we opzoek gegaan naar een alternatief.

Dit blijkt niet gemakkelijk want op het traject tussen het kruispunt Groendalseweg/Heulslootweg en kruispunt Hoekeindseweg staan verkeersveiligheid, verkeerslawaai en de beperkte ruimte op gespannen voet. Daarnaast hebben we te maken met veel verschillende belangen van betrokken partijen. Zo moet het ontwerp voldoen aan de wensen en eisen van: bewoners, provincie, subsidieverstrekker en gemeente. Ook komen er bij het uitwerken van een alternatief nieuwe partijen in beeld die daar wat van moeten vinden.

Alternatief

Begin 2018 hebben we een alternatief gevonden waarvan wij denken dat die past binnen de wensen van de bewoners en provincie. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van dit alternatief. Tegelijkertijd stellen we hiervoor een nieuw ontwerp en kostenplaatje op, zodat we bij akkoord van alle partijen zo snel mogelijk terug kunnen naar de subsidieverstrekker.

Al met al kost het ontzettend veel tijd om een nieuw ontwerp te maken dat voor alle partijen maakbaar en aanvaardbaar is. Provincie en gemeente doen er alles aan om ook in Bleiswijk een scherm te realiseren. We denken dat we nu goede stappen zetten en hopen dat we zo snel mogelijk aan de betrokken inwoners van Bleiswijk een nieuw ontwerp kunnen presenteren.