Nieuwbouw PWA/De Kwakel Rodenrijs

De Christelijke Basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting krijgen aan de Chrysantenhof in Berkel en Rodenrijs een nieuw schoolgebouw. Ook zullen de buitenschoolse opvang Kwakelbinkie van Prokino en het peutercentrum Inkipinky van Stichting Kinderspeelzaal een nieuwe plek krijgen in het gebouw. Het project heeft als werknaam ‘Nieuwbouw PWA/De Kwakel Rodenrijs’ gekregen. In dit project worden de sloop, nieuwbouw én (her)inrichting van de openbare ruimte integraal opgepakt.

Het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen en -directies, kinderraden, buitenschoolse opvang, peuteropvang, de gemeente Lansingerland en de bij dit project betrokken architect, regelmatig bij elkaar gekomen om alle stappen in het proces voor de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw en de aanpassing in de omgeving met elkaar te bespreken. Het resultaat hiervan is vastgelegd in een Ontwerp Bestemmingsplan en een Ontwerp Omgevingsvergunning.

Inloopbijeenkomst woensdag 30 oktober

Woensdagavond 30 oktober 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst is de laatste stand van zaken van het project gedeeld, zijn de ontwerpen getoond en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de projectgroep. Geïnteresseerden kunnen via het contactformulier de PowerPointpresentatie opvragen, die tijdens deze inloopbijeenkomst is getoond.

Ter inzage legging

Met ingang van 7 november tot en met 18 december 2019 liggen het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning ter inzage. Dat wordt op 6 november 2019 bekend gemaakt in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. Deze bekendmaking kan worden ingezien via de website Officiële Bekendmakingen. Hierin is een link opgenomen naar het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning. Gebruik de zoekterm: nieuwbouw Chrysantenhof Berkel en Rodenrijs.

Parallel aan deze procedure worden de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de uit te voeren sloop als ook het aanbestedingstraject voor de realisatie van de nieuwbouw uitgevoerd. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is, kan de aannemer starten met de bouw.

Wat vooraf ging

De huidige te vervangen schoolgebouwen hebben bouwtechnische en functionele gebreken. Op 1 februari 2018 is het schetsontwerp gepresenteerd aan personeel, ouders/verzorgers, omwonenden en geïnteresseerden van de Nieuwbouw PWA/De Kwakel Rodenrijs. De reacties op dit schetsontwerp hebben als aanvullende input gediend voor het definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp is vervolgens uitgewerkt in het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning. In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten budget beschikbaar te stellen voor dit huisvestingsvraagstuk.

Communicatie

De schoolbesturen, basisscholen en buitenschoolse opvang zijn het eerste aanspreekpunt voor de gemeente Lansingerland. Integrale communicatie over de sloop, nieuwbouw en (her)inrichting van de openbare ruimte naar ouders, omwonenden en andere belanghebbenden door de gemeente vindt zo veel mogelijk plaats via de reguliere communicatiekanalen zoals uitnodigingen, nieuwsbrieven, informatieavonden en websites van de gemeente en basisscholen. Daarnaast houden de basisscholen en buitenschoolse opvang zelf de ouders van de ontwikkelingen op de hoogte.