Kindcentrum Rodenrijs

Basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting aan de Chrysantenhof in Berkel en Rodenrijs krijgen een nieuw schoolgebouw. Ook buitenschoolse opvang Kwakelbinkie en peuteropvang Inkipinky krijgen een plek in het nieuwe gebouw. Het project heeft als werknaam ‘Kindcentrum Rodenrijs’ gekregen. In dit project worden de sloop, nieuwbouw én (her)inrichting van de openbare ruimte integraal opgepakt.

Wat vooraf ging

De huidige te vervangen schoolgebouwen hebben bouwtechnische en functionele gebreken. In de Meerjarenbegroting 2016 – 2020 heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor dit huisvestingsvraagstuk uit het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2013. De afgelopen periode hebben de gemeente Lansingerland, de schoolbesturen en -directies en de buitenschoolse opvang met ontwerpsessies van de architect samen gewerkt in de ontwerpfase.

Schetsontwerp

Vanaf september 2017 zijn de twee schoolbesturen en –directies, kinderraden, BSO, peuteropvang, architect en de gemeente druk met elkaar bezig geweest met de eerste schetsen. Op donderdag 1 februari 2018 is het schetsontwerp gepresenteerd aan personeel, ouders/verzorgers, omwonenden en geïnteresseerden van het Kindcentrum. De reacties op het schetsontwerp dienen als input voor het voorlopig en definitief ontwerp.

Planning

Eind 2018 is het Definitief Ontwerp gereed en in het 1e kwartaal 2019 start de bestemmingsplanprocedure. Parallel aan deze procedure wordt de omgevingsvergunning getoetst en verleend én het aanbestedingstraject doorlopen. Het bestemmingsplan is niet eerder dan 1e kwartaal 2020 onherroepelijk. Pas dan kan de aannemer starten met de bouw.

Communicatie

De schoolbesturen, basisscholen en buitenschoolse opvang zijn het eerste aanspreekpunt voor de gemeente Lansingerland. Integrale communicatie over de sloop, nieuwbouw en (her)inrichting van de openbare ruimte naar ouders, omwonenden en andere belanghebbenden door de gemeente vindt zo veel mogelijk plaats via de reguliere communicatiekanalen zoals uitnodigingen, nieuwsbrieven, informatieavonden en websites van de gemeente en basisscholen. Daarnaast houden de basisscholen en buitenschoolse opvang zelf de ouders van de ontwikkelingen op de hoogte.