Langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn door de oorlog, terug kunnen naar huis. Ook de wederopbouw van een land na oorlog heeft tijd nodig. Een aantal mensen wordt opgevangen in de tijdelijke opvanglocatie de Kulck in Bergschenhoek. Ook hebben mensen opvang gevonden bij particulieren. De gemeente is blij met de inwoners en ondernemers die onderdak bieden aan mensen in nood.

Deze pagina geeft informatie over Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in Lansingerland.

Business case

Op dit moment wordt onderzocht waar in de gemeente ruimte is om een langdurige opvang te realiseren. De uitwerking wordt in een business case beschreven. Het wordt ook getoetst op haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en financiële garantstelling door het Rijk. Dit zijn randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen. Deze randvoorwaarden zijn op 21 juni 2022 vastgesteld door het college. De locatie Bleizo-West was al eerder bekend gemaakt. Op 5 juli zijn de locatie Hoeksekade en Wilderszijde aangewezen als opvanglocatie en locatie voor maatschappelijke voorzieningen. Een concrete uitwerking voor de locaties is er nog niet. Na de informatieavond van 11 juli 2022 is de locatie Hoeksekade veranderd naar Sporthoekpad/Sporthoeklaan (vastgesteld door college). Direct omwonenden zijn op 28 juli geïnformeerd via een digitale bijeenkomst.

Locaties

Eerder werd al gecommuniceerd, dat Bleizo-West als locatie voor opvang was aangewezen. Op 5 juli is ook besloten de Hoeksekade, ter hoogte van Boerderij Het Lansingerland en de sportvelden, aan te wijzen als opvanglocatie met flexwoningen. Het gaat om opvang voor 3 tot 5 jaar. En Wilderszijde wordt de locatie voor tijdelijke maatschappelijke voorzieningen. Zoals onderwijs, zorg en wijkfunctie. Ook huidige bewoners van Wilderszijde kunnen gebruik maken van deze voorzieningen. De locatie Hoeksekade is nog steeds in beeld als tijdelijke opvanglocatie, maar wordt niet op korte termijn ontwikkeld. De locatie voor de tijdelijke opvang Oekraïners die nu op haalbaarheid wordt getoetst, is: Sporthoekpad/Sporthoeklaan.

Hier vindt u meer informatie over de verandering van locatie Hoeksekade naar Sporthoekpad/Sporthoeklaan.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier en wij informeren u per e-mail over de voortgang.

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen aan gemeente Lansingerland. Die werken wij regelmatig bij, maar het is niet compleet. We hebben namelijk nog niet alle informatie beschikbaar. Check altijd de website van de betreffende organisaties voordat u actie onderneemt. De regionale website voor meer informatie is de website van Rijnmond Veilig. Landelijke informatie vindt u op website van de Rijksoverheid.

Niemand weet hoe lang de oorlog nog duurt en ook niet wanneer mensen weer veilig terug kunnen naar hun land. Naast noodopvang voor de korte termijn is er daarom ook behoefte aan opvang voor langere tijd. Lansingerland wil daar – vanuit het oogpunt van medemenselijkheid graag aan bijdragen. Uiteraard wel met een goed doortimmerd plan, waar de lokale voorzieningen voor onze mensen zo min mogelijk onder druk komen staan. De opvanglocaties zijn nu bedoeld voor drie tot vijf jaar.

We zien dat er op het moment veel vrouwen en kinderen worden opgevangen, in relatief kleine gezinssamenstellingen. Het gaat daarom om een mix van woningen voor 1, 2 en 3 personen. Dit betekent dat – als de garantstelling er komt – ongeveer 55 tot 80 flexwoningen worden gebouwd op locatie Sporthoekpad/Sporthoeklaan. De uitwerking voor Bleizo-West volgt nog.

Het is de bedoeling dat per locatie 100/150 mensen worden opgevangen. Op de locatie Sporthoekpad/Sporthoeklaan wordt ook gekeken of er 10 woonunits gerealiseerd kunnen worden voor woningzoekenden, zoals starters, jongeren of gescheiden ouder met kind(-eren).

Het gaat om kwalitatief hoogstaande, verplaatsbare flexwoningen van maximaal twee woonlagen. Als indicatie onderstaand beeld. Dit is een voorbeeld van hoe het KAN worden. (artist impression).

Artist impression LOO

De locatie Sporthoekpad/Sporthoeklaan gaat om een gemeenteperceel waar nu de beachvolleybalvereniging zit. De vereniging heeft aangegeven open te staan voor verplaatsing en is met de gemeente in gesprek. Het bestemmingsplan kan voor de bouw van tijdelijke flexwoningen in overleg met het recreatieschap Rottemeren gewijzigd worden.

Wilderszijde in Bergschenhoek voor tijdelijke maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs, zorg en wijkfunctie. Ook te gebruiken voor inwoners van Wilderszijde.

Bleizo-West gaat om een locatie ten noorden van de A12. De uitwerking van deze locatie moet in samenspraak met gemeente Zoetermeer en de provincie, vanwege de grondpositie en het bestemmingsplan.

Op dinsdag 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten over de locaties Hoeksekade en Wilderszijde. Daarna zijn raad en direct omwonenden geïnformeerd. Op maandag 11 juli vond de eerste informatiebijeenkomst voor direct omwonenden plaats. Tijdens deze bijeenkomst stelden omwonenden voor om te kijken of verplaatsing van het beachvolleybalveld mogelijk was. Dit voorstel is doorgerekend en een kansrijk voorstel geworden. Tijdens de digitale informatieavond van 28 juli is dit met omwonenden besproken. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt.

De start van de bouw hangt nog wel af van  een financiële garantstelling vanuit het Rijk. Dit is een van de  randvoorwaarden.

Als aan alle randvoorwaarden zijn voldaan, dan  is de planning om de ontwikkelingen grotendeels in september/oktober klaar te hebben. Dan kunnen de eerste mensen er komen wonen voor een periode van 3 tot 5 jaar. Het wordt een krappe tijdsplanning. Daarom heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), die de uitvoering op zich gaat nemen, toestemming gekregen om vooruitlopend op de benodigde vergunningen alvast de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Locatie Bleizo-West volgt nog.

Alle ontwikkelingen vallen of staan met de haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. Dat wordt op verschillende manieren getoetst bij omwonenden, bedrijven, sportverenigingen en andere partijen in het gebied. Zo was er op 11 juli 2022 een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden om met elkaar in gesprek te gaan en informatie te delen. Daarbij legden we ons oor te luisteren en keken we of en waar er nog knelpunten waren. Voorafgaand aan de besluitvorming hadden de wijkmanager, de burgemeester en een medewerker van team sport direct betrokkenen persoonlijk geïnformeerd. Op 28 juli was de vervolgbijeenkomst via Teams over de nieuwe stappen in het proces.

De gemeenteraad heeft eerder verzocht te onderzoeken om niet één grootschalige locatie neer te zetten, maar te kijken naar meerdere decentrale locaties. Dit om de druk op lokale voorzieningen te spreiden, integratie te bevorderen en aandacht te houden voor leefbaarheid en veiligheid.

De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is onderdeel van een pilot waaraan twee gemeenten meedoen: Lansingerland en Vlaardingen. De pilot wordt aangestuurd vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen huisvesting, maar worden ook onderwijs, zorg en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen meegenomen. Kinderen gaan naar school aan de Wilderszijde of elders in Lansingerland of in Rotterdam. We gaan ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de Oekraïense volwassenen aan het werk kunnen gaan of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast willen we opvang bieden aan mensen met een beroep waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel.

Hiervoor verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de Oekraïne pagina.

We hebben op dit moment voldoende spullen ontvangen van inwoners en bedrijven voor de mensen uit Oekraïne. Een inzamelingsactie is nu niet nodig.