Voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning

Als u niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen én u komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring, kunt u mogelijk een voorrangsverklaring krijgen.

U kan in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring als er sprake is van een combinatie van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid.

U kunt dat niet zelf. Het aanvragen van een voorrangsverklaring verloopt altijd via een hulpverlener, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een ouderenadviseur. De hulpverlener kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de coördinator Sluitende aanpak.

Een multidisciplinair team beoordeelt de aanvraag en brengt hierover advies uit aan 3B Wonen. Een hulpverlener stelt u op de hoogte van het resultaat.

3B Wonen gaat op zoek naar een passende woning. U hoeft zelf niet te zoeken. Binnen 3 maanden biedt 3B Wonen u een woning aan. U kunt één keer een woning weigeren. Bij een tweede weigering vervalt de voorrangsverklaring.

De gemeente Lansingerland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en leggen alleen vast wat echt nodig is. De gemeente Lansingerland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die hulp en ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw ondersteuningsplan. Uw consulent of uw hulpverlener informeert u hierover. In de privacyverklaring leest u meer informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens.